Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Hỉåïng dáøn thỉåìng xun Hỉåïng dáøn thỉåìng xun hỉåïng dáøn kãút thục: RỤT KINH NGHIÃÛM SAU BØI THỈÛC HNH:

Hỉåïng dáøn thỉåìng xun Hỉåïng dáøn thỉåìng xun hỉåïng dáøn kãút thục: RỤT KINH NGHIÃÛM SAU BØI THỈÛC HNH:

Tải bản đầy đủ - 88trang

I.Hỉåïng dáùn ban âáưu 1. Täø chỉïc låïp: Phán nhọm mäøi
nhọm 2 em thỉûc hnh trãn mäüt mạy; Chn thỉï tỉû thỉûc hnh,
kiãøm tra mạy thỉûc hnh.

2. Thỉûc hnh: Khåíi âäüng mạy;


Khåíi âäüng Word; Phán têch máøu thỉûc hnh; Xạc âënh cạc thäng säú
âënh dảng máøu chỉỵ; Cåí chỉỵ; Kiãøu chỉí; Âạnh dng nhn; Nháûp
dng tỉì âọ nháûp näüi dung; Cheỡn bióứu tổồỹng; Lổu nọỹi dung vồùi tón
cuớa mỗnh

II. Hổồùng dáøn thỉåìng xun


- Xem hc sinh thỉûc hnh. - Hỉåïng dáøn củ thãø tỉìng bỉåïc.
- Gii quút sỉû cäú trong quaù trỗnh thổỷc hióỷn lóỷnh nhổ: Choỹn font
chổợ; Khoaớng caùch chỉỵ; Läøi tiãúng viãût.

II. Hỉåïng dáøn thỉåìng xun


- Xem hc sinh thỉûc hnh. - Hỉåïng dáøn củ thãø tỉìng bỉåïc.
- Gii quút sỉû cäú trong quạ trỗnh thổỷc hióỷn.
Mỷc duỡ phỏn nhọm nhỉng thỉûc hnh theo
hai âåüt.hoüc sinh thỉûc hnh xong lỉu vo âia A
v vãư ngay. Chuï yï hoüc sinh trong
quaù trỗnh choỹn Font chỉỵ tiãúng Viãût v
âạnh tiãúng Viãût. Trong quạ trỗnh nhỏỷp
vn baớn nón nháûp pháưn chỉỵ trỉåïc v âënh
dảng sau. Theo gii v giụp âåỵ
nhỉỵng em úu v êt tiãúp xục våïi mạy.
Chụ yï: Kiãøu âaïnh tiãúng Viãût theo kiãøu
Telex phi liãn tủc giỉỵa dáúu v ngun ỏm thỗ
mồùi.
Caùc bổồùc hổồùng dỏựn Phổồng phaùp thổỷc
hióỷn
lóỷnh nhỉ: Chn font chỉỵ; Khong cạch chỉỵ; Läøi tiãúng viãût.

III. hỉåïng dáøn kãút thục:


- Kiãøm tra sỉû hon thnh ca hc sinh
thoạt khi word. - Thoạt mạy .
- Cho âiãøm hc sinh. hiãøn thë âỉåüc.
u cáưu hc sinh thoạt mạy âụng quy trỗnh.

V. RUẽT KINH NGHIM SAU BUỉI THặC HAèNH:


- Qua buọứi thỉûc hnh chụng ta nháûn tháúy tu theo cạc cạch âënh dảng khạc nhau m sỉí dủng cạc phỉång phạp âënh
dảng khạc nhau cho ph håüp. - Thùc hiƯn viƯc nhập văn bản xong rồi mới định dạng, tránh tr ờng hợp
định dạng trớc rồi mới nhập văn bản sautrừ trờng hợp định dạng trang giấy.
Trờng THCS Vĩnh Chấp
57
ậNH DANG NHANH V NHÁÚT QUẠN
Tiãút 58-60 Ngy soản:

A. mủc tiãu: 1.Kiãún thỉïc:


- Hc sinh cáưn nàõm âỉåüc khại niãûm âënh dảng nhanh v nháút quạn.
- Hc sinh cáưn phán biãût âỉåüc thãú no l âënh dảng nhanh v nháút quạn khạc våïi âënh dảng thỉåìng.
2.K nàng: - Rn luûn k nàng hiãøu biãút, phán têch vãư cạc kiãøu âënh
dảng nhanh v nháút quạn. - Hiãøu biãút thãm vãư mäüt loải âënh dảng måïi.
3.Thại âäü: - Hc táûp tỉû giạc, tháúy âỉåüc nghéa ca viãûc âënh dảng
nhanh v nháút quạn B. TRNG TÁM KIÃÚN THỈÏC :
- Cạc kiãøu máùu âënh dảng nhanh v nháút quạn. C. CHØN BË CA THÁƯY V TR
- Chøn bë ca giạo viãn: Mạy minh ha, giạo ạn. - Chøn bë ca hc sinh : Våí, bụt ghi chẹp v cạc ti liãûu liãn
quan âãún män hoỹc. D. TIN TRầNH CAẽC BặẽC LN LẽP :
I. ÄØn âënh täø chæïc: - Âiãøm danh hoüc sinh vàõng.
II. Kiãøm tra bi c: III. Bi måïi:
Näüi dung lãn låïp Hoảt âäüng ca tháưy
v tr I. Âënh dang nhanh v nháút quạn :
- Khại niãûm: âënh daûng nhanh v nháút quạn l cạch dënh dảng theo
mäüt khn máùu chung âãø lm tàng hiãûu xút soản tho vaì thåìi gian
daình cho viãûc soản tho II. Cạc phỉång phạp âënh dảng
nhanh v nháút quạn: a Sỉí dủng kiãøu âënh daûng Auto
Format. b Choün Style Gallery vaì Style cho
mäùi kiãøu âënh dảng.
c Chn kiãøu Template ph håüp. Chn v âënh dảng ngun mäüt
Giạo viãn nãu roí yï nghéa ca viãûc âinh
dảng nhanh v nháút quạn.
Nãu r caïc máùu khaïc nhau v tênh cháút,
táưm quan troüng cuía
Trêng THCS VÜnh ChÊp
58

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hỉåïng dáøn thỉåìng xun Hỉåïng dáøn thỉåìng xun hỉåïng dáøn kãút thục: RỤT KINH NGHIÃÛM SAU BØI THỈÛC HNH:

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×