Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Định dạng đoạn: Paragraph

Định dạng đoạn: Paragraph

Tải bản đầy đủ - 88trang

- Âënh dảng lãư vàn bn margins
+Top: LỊ trªn + Bottom: LỊ díi +Left: LỊ tr¸i + Right: Lề phải
- From edge: + Header: Tiêu đề đầu trang.
+ Footer: Tiêu đề chân trang. - Kích cỡ giấy: Paper size
Có nhiều kích cỡ giấy khác nhau, mỗi kích cỡ giáy ngời ta dùng một thuật ngữ
để gọi một cách thống nhất. Ví dụ: 210x297mm gọi là A4,...
- Híng giÊy: Orientation + Portrait: Híng giÊy ®øng.
+ Landscape: Híng giấy ngang.

b. Định dạng đoạn: Paragraph


- Đoạn Paragraph là một hoặc nhiều dòng văn bản đợc kết thúc bởi dấu
Enter. - Các kiểu định dạng đoạn:
Vào Format\\
Paragraph...Xuất hiện hộp
hội thoại Paragraph bao gồm các mục chọn sau:
+ Aligment: Canh hàng đoạn văn.
~ Left: Canh trái ~Right: Canh phải ~Centered: Canh giữa ~Justifie:Canh đều
hai bên + Indentation: Canh biên đoạn văn, văn
bản thụt vào so với lề trái hoặc lề phải là bao nhiêunhập giá trị số vào.
+ Special: Không thụt vào đầu dòng
None, thụt vào đầu dòngFirst line, canh biên cho các dòng còn lại
Hanging. + Line Spacing: Khoảng cách giữa các
dòng trong đoạn. Gv giải thích các thông số
lúc định d¹ng trang giÊy làm sao cho phù hợp với mục đích
đề ra.
Nọỹi dung lãn låïp Hoảt âäüng ca tháưy
Trêng THCS VÜnh ChÊp
51
v tr II. Cạc phỉång phạp âënh dảng:
1. Âënh dảng bàòng häüp thoaûi : Bäi âen mäüt âoản vàn bn, sau
âọ chn menu v kêch hoảt cạc chỉïc nàng cáưn thỉûc hiãûn âãø
âënh dảng. 2- Dng thanh cäng cuỷ:
Định dạng kí tự
Chọn từhoặc khối văn bản cần định dạng.
Vào Format\\Font--Xuất hiện hộp hội thoại Font.
- Thay ®ỉi mÉu kÝ tùFont trong hép danh s¸ch các Font.
- Thay đổi kiểu kÝ tùType Style in đậmBold, in nghiêngItalic, gạch d-
ớiUnderline, và có thể kết hỵp nhiỊu kiĨu chư.trong trêng hợp này ta có
thể định dạng nhanh b»ng c¸c biĨu t - ợng trên thanh công cụ
. - Các hiệu ứng:Effects
+ Strikethrough: có đờng kẻ ngang. + Superscript: chØ sè trªn a
2
. + Supscript: chØ sè díi H
2
. + Small Caps: CH÷ IN NHá
+ All Caps: CH÷ IN lín
3- Dng tỉ hỵp phêm nọng:
Bäi âen mäüt âoaûn vàn bn, sau âọ sỉí dủng cạc täø håüp phêm âãø
thæûc hiãûn cạc chỉïc nàng âënh dảng.sư dơng tỉ hỵp phÝm gióp chúng ta
định dạng một c¸ch nhanh chãng, giúp tiết kiệm đợc thời gian.
Tổ hợp phím
Chức năng Tổ
hợp phím
Chức năng
Ctrl+B Chổợ
õỏỷm Ctrl+Z Undo
Ctrl+I Chổợ
nghióng Ctrl+C Copy
Ctrl+U Gảch
chán Ctrl+V D¸npaste
Cho hc sinh xem mäüt vàn bn â âỉåüc âënh
dảng. Cạc em tỉû phán têch v cọ sỉû häø tråü
ca tháưy giạå.
Giạo viãn lm máùu mäüt vaìi thao tạc âënh
dảng trãn maïy. Hoüc sinh theo gii cạc thao
tạc cuớa giaùo vión.áp dụng vào thực hµnh.
Giạo viãn láưn lỉåüt giåïi thiãûu vãư cạc
phỉång phạp âënh dảng khạc nhau vaì phán têch
cạc âàûc trỉng ca mäùi loải âënh dảng. Hc
sinh chụ làõng nghe v ghi chẹp.
Cọ 2 phỉång phạp bäi âen. Cọ thãø dng chüt
hồûc duìng täø håüp phêm Shift + caïc phêm di
chuyãøn. Nãúu bäi âen toaìn bäü vàn baín, báúm
täø håüp phêm Ctrl + A.
Trêng THCS Vĩnh Chấp
52
Ctrl+R Canh phải
Ctrl+X CắtCut Ctrl+E
Canh giữa Ctrl+D Chọn Font
Ctrl+L Canh trái
Ctrl+S Lu File Shift+F
3 Chỉnh chế độ in hoa, chữ thờng
Ctrl+A Chọn toàn bộ văn bản
Ctrl+W Thoát khỏi File văn bản
Ctrl+J Canh õóửu 2 doỡng
Nọỹi dung lón lồùp Hoảt âäüng ca tháưy
v tr III. Cạc phỉång phạp âënh dảng
kh¸c: 1. ởnh daỷng
cột :
Ta có thể trình bày văn bản trên nhiều cột nh dạng bài b¸o,.... Cã 2 cách định dạng
cột:
a. Cách 1: Ta có thể nhấp chuột vào biểu tợng chia cét ë trªn thang thực đơn
, và chọn cách chia bao nhiêu cột sao cho phù hợp.
b. Cách 2:
Thùc hiÖn lÖnh
Format\\Columns -- XuÊt hiÖn hép héi tho¹i
Columns.
- Trong mơc Presets: One Văn bản 1
cột, TwoVăn bản 2 cột, ThreeVăn bản 3 cột, Left Văn bản 2 cột, cét tr¸i cã kÝch
thíc lín hơn cột phải, RightVăn bản 2 cột, cét tr¸i cã kÝch thíc nhá h¬n cột
phải.
- Number of Columns: Nhập số cột cần
chia. - Nhập độ rộng vào ô Width.
- Nếu chọn sẽ xuất hiện đờng
phân cách giữa hai cột. - Kết thúc việc định dạng cột ta nhấp vào nút
OK. 2.
Đánh số trang:
Nhấp chuột vào Insert\\Page Number--
Xt hiƯn hép héi tho¹i Page Number. - Chọn vị trí đánh sè trang: Top of
Cho hoüc sinh xem mäüt vàn bn â âỉåüc âënh
dảng cét. Cạc em tỉû phán têch v cọ sỉû häø
tråü ca tháưy giạå.
Hc sinh chuï yï làõng nghe v ghi chẹp.
GV: Ngoµi ra ta cã thÓ gieo nhanh Tab ë trên thớc
ngang. Nơi giao nhau của hai cây th-
íc lµ hép chøa Tab
Trêng THCS VÜnh ChÊp
53
PageHeader ở đầu trang, Bottom of PageFooter ë cuèi trang, ngoµi ra ta có
thể chọn đánh số trang ở bên trái, phải, giữa hoặc bên trongngoài mép giấy đối víi tr -
êng hỵp in theo hai mặt đối xứng của trang giấy.
- Nhấp cht vµo nót Format để thiết lập các th«ng sè: nh bắt đầu đánh từ sè
mÊy,... - KÕt thóc viÖc chän ta nhÊp vào nút
OK.

3. Định dạng TabTab Stop:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Định dạng đoạn: Paragraph

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×