Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Hỉåïng dáùn thỉåìng xun : Hỉåïng dáùn kãút thục : Hỉåïng dáùn hc sinh âỉa word tråí vãư RỤT KINH NGHIÃÛM SAU BØI THỈÛC HNH:

Hỉåïng dáùn thỉåìng xun : Hỉåïng dáùn kãút thục : Hỉåïng dáùn hc sinh âỉa word tråí vãư RỤT KINH NGHIÃÛM SAU BØI THỈÛC HNH:

Tải bản đầy đủ - 88trang

Näüi dung lãn låïp HÂ ca tháưy v
tr I. Hỉåïng dáùn ban âáưu

a. Täø chỉïc: Phán nhọm thỉûc hnh


Mäùi nhoïm 2 âãún 3 em thỉûc hnh 1maïy. Cạc nhọm tỉû phán cäng
thỉï tỉû thỉûc hnh.

b. Thỉûc hnh: Khåíi âäüng mạy;Khåíi


âäüng word; Thoạt khi word; Khåíi âäüng word tråí lải âãø thỉûc hnh mn hỗnh word;
Duỡng phờm enter âãø di chuyãøn con tr; Soản tho mäüt âoản vàn bn ngàõn; Dng
phêm mi tãn âãø di chuøn con tr trãn vàn bn â soản tho; Nháúp chuäüt âãø di
chuyãøn thanh cuäún ngang vaì thanh cuäún doỹc; Thổỷc haỡnh caùc nuùt õióửu chốnh maỡn
hỗnh nhæ: close, maximize, minimize; Thỉûc hnh âc cạc thäng säú trãn thanh trảng
thại.

II. Hỉåïng dáùn thỉåìng xun :


Thỉåìng xun theo di viãûc thỉûc hnh ca hc sinh.
Gii quút sỉû cäú khäng cho cạc em hc sinh vo sáu trong cạc menu khi
cạc em cn chỉa biãút. Giạo viãn cho hoüc
sinh tỉû lỉûa nhọm theo såí thêch âãø
cạc em cọ thãø lm viãûc våïi nhau täút
hån. Cho hc sinh lm
cạc phỉång phạp khåíi âäüng khạc
nhau mäüt cạch thnh thaûo.
Nhàõc hoüc sinh khi di chuøn thanh
cún s cọ thãø âeì vaì rã chuäüt hồûc
nháúp chüt vo 2 phim tam giạc
ngỉåüc v xi. Thỉåìng xun theo
di cạc em âãø këp thåìi xỉỵ l cạc tỗnh
huọỳng nhỏửm lỏựn vaỡ giaới quyóỳt sổỷ
cọỳ
Nọỹi dung lón lồùp HÂ ca tháưy v
tr
Theo di v hỉåïng dáùn cạc em thỉûc hiãûn cạc thao tạc chênh xạc.

III. Hỉåïng dáùn kãút thục : Hỉåïng dáùn hc sinh âỉa word tråí vóử


maỡn hỗnh chờnh ban õỏửu.
Thoaùt khoới word. Thoaùt khoới maùy tênh.
Theo di âãø âạnh giạ kh nàng thỉûc
hiãûn ca tỉìng nhọm.

IV. RỤT KINH NGHIÃÛM SAU BØI THỈÛC HNH:


- Qua bøi thỉûc hnh chụng ta nháûn tháúy khi sỉí dủng cạc thanh cäng củ trãn maỡn hỗnh word phaới hãút sỉïc cáøn tháûn,
nãúu nháưm láùn s âáùn âãún kãút quaí khọ lỉåìng cho vàn bn.
- Sư dơng thµnh thạo các phím nóngtổ hợp phím để việc soạn thảo văn
bản hoàn thành một cách nhanh chóng.
Trờng THCS Vĩnh Chấp
49
ậNH DẢNG VÀN BN
Tiãút 52-54 Ngy soản:
A.MỦC TIÃU : 1. Kiãún thỉïc:
Hc sinh cáưn nàõm âỉåüc nhỉỵng khại niãûm vãư âënh dảng vàn bn v cạc loải âënh dảng; cạc phỉång phạp âënh dảng v
âàûc trỉng ca mäùi phỉång phạp. 2. K nàng:
- Rn luûn k nàng hiãøu biãút, phán têch vãư kióứu õởnh daỷng vn baớn.
- Hióứu bióỳt thóm vóử trỗnh by vàn bn. 3. Thại âäü:
- Hc táûp tỉû giạc, tháúy âæåüc yï nghéa cuía viãûc âënh dảng vàn bn v cäng nghãû chãú bn vi tênh.
B. TRNG TÁM KIÃÚN THỈÏC: Cạc loải âënh dảng vàn bn v phỉång phạp âënh dảng.
C. CHØN BË CA THÁƯY V TR: 1. Chøn bë ca giạo viãn: Tµi liƯu. giạo ạn.
2. Chøn bë ca hc sinh : Våí, bụt ghi chẹp v cạc ti liãûu liãn quan âãún män hoỹc.
D.TIN TRầNH CAẽC BặẽC LN LẽP : I. ỉn âënh täø chæïc: Âiãøm danh hoüc sinh vàõng
II. Kiãøm tra bi c: III. Bi måïi:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hỉåïng dáùn thỉåìng xun : Hỉåïng dáùn kãút thục : Hỉåïng dáùn hc sinh âỉa word tråí vãư RỤT KINH NGHIÃÛM SAU BØI THỈÛC HNH:

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×
x