Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Cách gõ tiếng việt trong Word: TELEX Thanh tióu õóử Title bar: Chổùa tón chổồng trỗnh ổùng duỷng - tón tóỷp Thanh menu: Thanh cọng cuỷ Tools bar: Chổùa caùc Thanh õởnh daỷng formatting bar: Chổùa caùc bióứu tổồỹng duỡng Thổồùc ruler: Hióứ

Cách gõ tiếng việt trong Word: TELEX Thanh tióu õóử Title bar: Chổùa tón chổồng trỗnh ổùng duỷng - tón tóỷp Thanh menu: Thanh cọng cuỷ Tools bar: Chổùa caùc Thanh õởnh daỷng formatting bar: Chổùa caùc bióứu tổồỹng duỡng Thổồùc ruler: Hióứ

Tải bản đầy đủ - 88trang

4. C¸ch gâ tiÕng viƯt trong Word: TELEX


C¸ch gâ KÕt quả
Cách gõ Kết quảdấu aa
â s
sắc aw
ă r
hỏi dd
đ J
nặng oo
ô x
ngã ow
ơ f
huyền uw
ee ê
Ví dụ: truwowngf-- trờng
Trờng THCS Vĩnh Chấp
45
Menu BarThanh thực đơn
Status barThanh trạng thái
Client AreaVùng soạn thảo
Drawing BarThanh vẽ Scroll bar Thanh trượt
Formatting BarThanh định dạng Standard BarThanh c«ng cơ chn
RulerTh­íc
Näüi dung lãn låïp Hoảt âäüng cuớa thỏửy
vaỡ troỡ III . Maỡn hỗnh word :

1. Thanh tióu õóử Title bar: Chổùa tón chổồng trỗnh ổùng dủng - tãn tãûp


vàn bn documen 1.

2. Thanh menu:


Chỉïa cạc menu lãûnh cuía word.
- File tãûp: Cạc lãûnh xỉí lyï vàn baín.
- Edit soản tho: Cạc lãûnh sỉí dủng trong soản thocàõt, sao
chẹp, dạn.... - View hiãøn thë: Choün chãú âäü
hiãøn thë vàn baín - Insert chn: Cạc lãûnh chn âäúi
tỉåüng vo vàn baín . - Format âënh dảng: Cạc lãûnh
âënh dảng - Tools cäng cuû: Caïc lãûnh thiãút
âàût hồûc kêch hoảt cạc cäng củ.- Table bng biãøu: Cạc lãûnh liãn
quan âãún baíng biãøu. - Window cỉía säø: Cạc lãûnh liãn
quan âãún hiãûn thë cỉía säø. - Help tråü giụp: Hỉåïng dáùn.

3. Thanh cäng củ Tools bar: Chỉïa cạc


Icon thãø hiãûn mäüt säú lãûnh thäng dủng. Vo View âãø chn

4. Thanh âënh dảng formatting bar: Chỉïa cạc biãøu tỉåüng dng


âënh dảng vàn bn.

5. Thỉåïc ruler: Hiãøn thë chè säú chiãưu dc v chiãưu ngang.


Giạo viãn thuyóỳt trỗnh, hoỹc sinh làõng nghe v
ghi bi.
Giạo viãn gii thêch cạc biãøu tỉåüng trãn cạc
thanh cäng củ cho hoüc sinh hiãøu v n¾m bàõt
kiãún thỉïc dãø dng hån.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
46
thỉåïc ngang 6. Vng soản thoClient Area : L
vng tràõng, trung tỏm cuớa maỡn hỗnh soaỷn thaớo, nåi coï dáúu nhàõc cho
phẹp g näüi dung vàn bn. 7. Thanh trảng thại status bar:
Hióứn thở tỗnh trảng cỉía säø v trang hiãûn tải, vë trê con tr..

8. Thanh træåüt scroll bar: Thanh træåüt ngang, træåüt doüc .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách gõ tiếng việt trong Word: TELEX Thanh tióu õóử Title bar: Chổùa tón chổồng trỗnh ổùng duỷng - tón tóỷp Thanh menu: Thanh cọng cuỷ Tools bar: Chổùa caùc Thanh õởnh daỷng formatting bar: Chổùa caùc bióứu tổồỹng duỡng Thổồùc ruler: Hióứ

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×
x