Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
MỦC TIÃU: 1.Kiãún thỉïc: Hc sinh cáưn nàõm âỉåüc cäng dủng v cụ PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút MỦC TIÃU: 1- Kiãún thỉïc: Hc sinh thỉûc hnh cạc lãûnh näüi trụ vãư PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút MỦC TIÃU: 1- Kiãún

MỦC TIÃU: 1.Kiãún thỉïc: Hc sinh cáưn nàõm âỉåüc cäng dủng v cụ PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút MỦC TIÃU: 1- Kiãún thỉïc: Hc sinh thỉûc hnh cạc lãûnh näüi trụ vãư PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút MỦC TIÃU: 1- Kiãún

Tải bản đầy đủ - 88trang

CẠC NHỌM LÃÛNH CÅ BN CA DOS
Tiãút: 13 - 15 Ngy soản:151007

A. MỦC TIÃU: 1.Kiãún thỉïc: Hc sinh cáưn nàõm âỉåüc cäng dủng v cụ


phạp sỉí dủng lãûnh ngoải trụ

2. K nàng: Rn luûn k nàng nhåï, phán têch cụ phạp v


cäng dủng cạc lãûnh cå bn ca Dos.
3. Thại âäü: Hc táûp tỉû giạc, tháúy âỉåüc nghéa ca viãûc hc tin hc
B. PHỈÅNG PHẠP: aỡm thoaỷi giaới quyóỳt vỏỳn õóử + Thuyóỳt
trỗnh

C. CHØN BË CA THÁƯY V TR


- Chøn bë ca giạo viãn: mạy minh ha, giạo ạn - Chøn bë ca hc sinh : Våỵ, bụt ghi chẹp v cạc ti lióỷu
lión quan õóỳn mọn hoỹc.
D. TIN TRầNH CAẽC BặẽC LN LÅÏP: I-ÄØn âënh täø chæïc: Âiãøm danh hoüc sinh vàõng
II-Kiãøm tra bi c: Cho biãút thãú no l thỉ mủc, nãu r
khại niãûm tỉìng loải thỉ mủc?
III-Bi måïi: Näüi dung kiãún thỉïc
Hoảt âäüng ca tháưy v tr
I CẠC LÃÛNH NÄÜI TRỤ THỈÅÌNG DNG
1-Khại niãûm: Lãûnh näüi trụ: L nhỉỵng lãûnh âån
gin, âỉåüc sỉí dủng thỉåìng xun, cạc lãûnh ny ln nàòm
thỉåìng trụ trong bäü nhåï cuía mạy tênh âãø gim thåìi gian truy xút
v khi cáưn cọ thãø thỉûc hiãûn ngay.
Cụ phạp täøng quạt: [Tãn lãûnh][äø âéa][âỉåìng dáùn]
2Lãûnh DIR: Directory Cäng dủng: Liãût kã cạc táûp tin v
cạc thỉ mủc con cọ trong mäüt thỉ mủc.
Cụ phạp: DIR [äø âéa][p][w][a] [p]: Taûm dỉìng sau khi liãût kã mäüt
trang mn hỗnh thọng tin, õóứ nhỗn thỏỳy tióỳp trang sau ta nháún mäüt
Giạo viãn vo bi: Âàût cáu hi: lãûnh?
Phán têch âãư bi dáúu nhàõc lãûnh, so sạnh våïi
cạc âãư mủc ca cạc ti liãûu khạc.
Trong hãû âiãưu hnh MS DOS
cọ hai loải lãûnh : Lãûnh näüi trụ v lãûnh ngoải
trụ
Khi cáön xem thäng tin trãn âéa ta cáưn phi sỉí
dủng lãûnh ny Cụ phạp täø quạt
Giạo viãn phán têch caïc tham säú trong cụ phạp
lãûnh Giạo viãn minh hoüa trãn
Trêng THCS VÜnh ChÊp
16
phêm báút kyì. [w]: Liãût kã theo chiãưu ngang
[a]: Liãût kã táút c cạc tãûp kãø c cạc tãûp mang thuäüc tênh áøn vaì
hãû thäúng 3Lãûnh MD:Make directory
Cäng dủng: Dng âãø tảo thỉ mủc
CP:MD[äø âéa][ Âỉåìng dáùn ]tãn thỉ mủc .
Vê dủ: A:md trungtam 4 Lãûnh chuyãøn äø âéa:
Cäng dủng: Dng âãø chuøn äø âéa ch.
Cụ phạp: [tãn äø âéa:] Vê duû: A:C:
C: 5 Lãûnh CD Change Directory
Cäng dủng: Chuøn thỉ mủc hiãûn hnh.
Cụ phạp: CD [äø âéa][ Âỉåìng dáùn ]tãn thỉ
mủc cáưn chuøn Ghi chuï:
+ Âãø chuyãøn vãư thỉ mủc kãư trỉåïc thỉ mủc hiãûn haình ta duìng
lãûnh CD.. + Âãø chuyãøn vãö thỉ mủc gäúc
ca äø âéa ta duìng lãûnh CD\\ 6Lãûnh RD: Remove Directory
Cäng dủng: Dng âãø xọa thỉ mủc räùng.
Cụ phạp: RD [äø âéa][ Âỉåìng dáùn ] tãn thỉ mủc cáưn xọa
Vê dủ: A:\\RD
trungtam\\montinhoc\\khoi10\\lop10a 7- Lãûnh copy con:
Cäng dủng: Tảo näüi dung cuía mäüt tãûp lãn âéa.
Cụ phạp: COPY CON [äø âéa] [âỉåìng dáùn]Tãn tãûp
Nháûp näüi dung, nháún F6 v nháún bng
Giạo viãn treo så âäö cáúu trục ca cáy thỉ
mủc cáưn tảo. Gi hc sinh lãn baíng
viãút cáu lãûnh cuía vê dủ theo cụ phạp täøng
quạt.
Khi cáưn chuøn tỉì thỉ mủc hiãûn hnh sang
mäüt thỉ mủc khạc ta phi sỉí dủng lãûnh
ny. Gii thêch thãm tỉì “Thỉ mủc hiãûn hnh”
Cho vê dủ, gi hc sinh viãút cáu lãûnh lãn baíng.
Hoíi hoüc sinh åí låïp nháûn xeït cáu lãûnh vỉìa
viãút Giạo viãn minh ha cạc
ghi chụ ny Giạo viãn nãu nhỉỵng
âiãưu kiãûn âãø xoạ 1 thỉ mủc.
Cho vê vủ minh hoüa. Goüi hoüc sinh thæûc
hiãûn cáu lãûnh; goüi caïc hoüc sinh hoüc dỉåïi låïp
nháûn xẹt v rụt kinh nghiãûm trong quaù trỗnh
thổỷc hióỷn cỏu lãûnh. Khi taûo näüi dung cuía
mäüt tãûp tin no âọ trong MSDOS ta cáưn sỉí
dủng lãûnh ny.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
17
enter. Vê dủ:
A:\\copy con
trungtam\\tinhoc\\baitap1.txt Tu ay trong toi bung nang ha
Mat troi chan ly choi qua tim Nháún F6 v nháún Enter.
8- Lãûnh Copy:
Cäng dủng: Sao cheïp mäüt hay nhiãưu táûp tin
Sao chẹp âån: Cụ phạp:
COPY [äø âéa][ âỉåìng dáùn]Tãn tãûp ngưn [äø âéa][ âỉåìng dáùn ]
tãn tãûp âêch Nãúu ta khäng âàût tãn tãûp âêch,
mạy s láúy tãn tãûp ngưn lm tãn tãûp âêch.
Vê duû: Sao chẹp tãûp baitap1.txt ca thỉ mủc
tinhoc sang thỉ
mủc
maytheu.
A:\\copy trungtam\\tinhoc\\baitap1.txt trungtam\\maytheu\\baitap2.txt
Sao cheïp kãút näúi: COPY [äø âéa:][ âỉåìng dáùn]Tãn
tãûpngưn1+[äø âéa:][ âỉåìng dáùn]Tãn tãûpngưn2+...+[äø âéa:]
[ âỉåìng dáùn]Tãn tãûpngưn n [äø âéa:][ âỉåìng dáùn]Tãn tãûp
âêch Vê dủ:Hy sao cheïp kãút näúi 2
tãûp baitap1.txt åí thỉ mủc tinhoc våïi baitap2.txt åí thỉ mủc maytheu
thnh tohuu.txt åí thỉ mủc gäúc ca äø âéa A:
A:\\copy trungtam\\tinhoc\\baitap1.txt+ trungtam\\maytheu\\baitap2.txt
tohuu.txt 9- Lãûnh Type
Cäng dủng: Xem näüi dung ca tãûp âỉåüc chè âënh.
Cụ phạp: TYPE [äø âéa:][ âỉåìng dáùn]Tãn
Giạo viãn viãút cuï phạp lãûnh v minh hoüa trãn
maïy tênh, hoüc sinh suy luáûn vaì ghi cạch thỉûc
hiãûn vo våí. Goüi hoüc sinh lãn lm
máùu vê dủ, caïc hoüc sinh khaïc quan saït.
Giaïo viãn minh hoüa v phán têch ngưn vaì
âêch, láúy vê dủ vãư nhỉỵng thỉûc tãú trong
âåìi säúng haìng ngy nhỉ váûn chuøn mäüt
ngưn hng... Giạo viãn viãút cụ phạp
thỉûc hiãûn lãûnh âãø hoüc sinh quan sạt v
phán têch cụ phạp. Cho vê dủ vaì goüi hoüc
sinh lãn âãø viãút cáu lãûnh.
Giạo viãn viãút cụ phạp v phán têch cụ phạp.
Gi hc sinh thỉûc hiãûn vê dủ.
Sau khi â sao chẹp kãút näúi hai tãûp trãn âãø
nháûn biãút âæåüc näüi dung cuía tãûp tohuu.txt ta
Trêng THCS VÜnh ChÊp
18
tãûp Vê duû: xem näüi dung cuí tãûp
tohuu.txt A:\\type tohuu.txt
10- Lãûnh Ren Rename Cäng duûng: âäøi tãn hồûc dåìi chäù
tãûp Cụ phạp:
REN [äø âéa:][âỉåìng dáùn]Tãn tãûp c
[äø âéa:][ âỉåìng dáùn ]tãn tãûp måïi]
Vê duû: Âäøi tãn tohuu.txt thaình tuay.txt
A:\\ren tohuu.txt tuay.txt 11- Lãûnh Del Delete
Cäng dủng: Dng âãø xọa tãûp. Cụ phạp:
DEL [äø âéa:][ âỉåìng dáùn]Tãn tãûp cáưn xọa
Vê dủ: Xọa tãûp tuay.txt A:\\del tuay.txt
sỉí dủng lãûnh ny. Giạo viãn goüi hoüc sinh
viãút cáu lãûnh. Giaïo viãn minh hoüa cho
hoüc sinh quan saït. Giaïo viãn goüi hoüc sinh
thæûc hiãûn vê dủ trãn mạy tênh.
Âãø xọa näüi dung cuía mäüt táûp tin trãn âéa ta
phi lm nhỉ thãú no? Giạo viãn phán têch cụ
phạp âãø hc sinh quan saït.
Cho vê dủ v hc sinh viãút cụ phạp lãûnh sau
âọ kiãøm tra lải.

IV. Cng cäú kiãún thỉïc: Giạo viãn gi hc sinh lm vi vê dủ


V. Dàûn d: Vãư nh cáưn nàõm vỉỵng tãn lãûnh, cụ phạp lãûnh v cạc chỉïc nàng ca lãûnh näüi trụ.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
19
THỈÛC HNH
Tiãút: 16 - 18 Ngy soản: 191007

A. MỦC TIÃU: 1- Kiãún thỉïc: Hc sinh thỉûc hnh cạc lãûnh näüi trụ vãư


tãûp: lãûnh tảo tãûp, sao chẹp tãûp, xem näüi dung tãûp, âäøi tãn tãûp
2- K nàng: Rn luûn kyợ nng thao taùc trón maùy tờnh, hỗnh
thaỡnh kyợ nng k xo khi sỉí dủng bn phêm
3- Thại âäü: Tỉû giạc hc táûp, chàm chụ thỉûc hnh trãn
mạy, quan sạt vaỡ khừc phuỷc nhổợng lọựi khi goợ phờm.
B. PHặNG PHAẽP: Âm thoải gii quút váún õóử + Thuyóỳt
trỗnh

C. CHUỉN Bậ CUA THệY VAè TROè:


- Thỏửy: Minh ha bàòng mạy tênh. - Tr: Chøn bë våí, buùt, õộa móửm.
D.TIN TRầNH CAẽC BặẽC LN LẽP: I. ỉn âënh täø chỉïc: Âiãøm danh hc sinh
II. Kiãøm tra bi c: Viãút cụ phạp täøng quạt ca lãûnh copy?

III. Cạc quaù trỗnh hổồùng dỏựn thổỷc haỡnh.


Caùc bổồùc hổồùng dỏựn Phổồng phạp thỉûc
hiãûn IHỉåïng dáùn ban âáưu
Giạo viãn ra bi thỉûc hnh v hỉåïng dáùn cạc bỉåïc thỉûc hiãûn lm máùu
mäüt láưn cho hc sinh quan sạt. 1 Tảo cáúu trục cáy thỉ mủc
sau: C:\\TANLAM
KHOI12 KHOI11
LOP11A BAITAP1.TXT
LOP11B KHOI10
LOP10A LOP10B
BAITAP2.TXT 2 Sỉí dủng lãûnh DIR âãø xem
cạc thỉ mủc vỉìa tảo.
Giạo viãn hỉåïng dáùn hc sinh cạc thao tạc
trãn mạy tênh
Giạo viãn goüi hoüc sinh lãn lm trãn bng.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
20
3 Tảo tãûp Baitap1.txt cọ näüi dung theo máùu vo thỉ mủc TM
LOP11A: 4 Tảo tãûp Baitap2.txt trong thỉ
mủc TM LOP10B våïi näüi dung theo máùu
Sao cheïp kãút näúi hai tãûp Baitap1.txt v Baitap2.txt sang thỉ
mủc TM våïi tãn l: Baitap .txt - Sỉí dủng lãûnh type âãø xem
näüi dung ca tãûp Baitap .txt Xọa thỉ mủcTM1:
Xọa tãûp baitap1.txt bàòng lãûnh Del
Xọa thỉ mủc TM bàòng lãûnh RD IIHỉåïng dáùn thỉåìng xun
Cho hc sinh ngäưi theo nhọm thỉûc hnh.
Khåíi âäüng mạy tênh bàòng âéa mãưm.
Kiãøm tra lải cáy thỉ mủc â tảo.
Hỉåïng dáùn hc sinh cạc thao tạc, tỉ thãú ngäưi thỉûc hnh trãn
mạy tênh. Nhàõc hc sinh lm bi táûp
âụng thåìi gian qui âinh ca mäiù ca.
Cháúm âiãøm thỉûc hnh cho nhỉỵng ca lm xong.
ún nàõn cạc thao tạc nháút l thao tạc g phêm bàòng 10 ngoùp
tay õóứ hỗnh thaỡnh kyợ nng kyợ xaớo
III - Hổồùng dỏựn kóỳt thuùc: Hổồùng dỏựn hoỹc sinh thoaùt
chổồng trỗnh. Thu dn dủng củ thiãút bë thỉûc
hnh. Dn dẻp, vãû sinh phng mạy.
Giạo viãn quan sạt hc sinh thỉûc hnh
Bao quạt låïp khäng âãø hc sinh máút tráût tỉû
trong låïp
Hỉåïng dáùn thãm nhỉỵng nhọm, nhỉỵng em cn
cháûm
Giạo viãn thäng baùo hóỳt giồỡ nhừc hoỹc sinh
thoaùt chổồng trỗnh thu dn dủng củ thiãút bë
lm vãû sinh sảch s.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
21
IV. Cng cäú, rụt kinh nghiãûm sau bøi thỉûc haỡnh Trong quaù trỗnh thổỷc haỡnh hỏửu hóỳt ta hay màõc nhỉỵng läùi sỉí
dủng sai cụ phạp lãûnh, hồõc sai âỉåìng dáùn hồûc tãn ca thỉ mủc, tãûp khäng âụng quy âënh Cáưn quan sạt täút v kiãøm tra
âụng âỉåìng dáùn ca cụ phạp thỉûc hiãûn lãûnh.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
22
CẠC NHỌM LÃÛNH CÅ BN tiãúp theo
Tiãút : 19 - 21 Ngy soản:

A. MỦC TIÃU: 1- Kiãún thỉïc: Hc sinh cáưn nàõm âỉåüc cäng dủng v cụ


phạp sỉí dủng lãûnh ngoải trụ
2- K nàng: Rn luûn k nàng quan sạt v phán têch. 3- Thaïi âäü: Hc táûp tỉû giạc, phạt triãøn sỉû nàng âäüng
v sạng tảo
B. PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuyóỳt
trỗnh

C. CHUỉN Bậ CUA THệY VAè TROè


- Thỏửy: Maùy minh ha, tranh v, giạo ạn - Tr : Våí, buùt ghi cheùp
D. TIN TRầNH CAẽC BặẽC LN LẽP: I- ÄØn âënh täø chæïc: Âiãøm danh hoüc sinh vàõng
II- Kiãøm tra baìi c: Thãú no l lãûnh näüi truï? Cụ phạp thỉûc hiãûn lãûnh?

III- Bi måïi:


Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng ca tháưy v
tr II Cạc lãûnh ngoải trụ thỉåìng
dng: 1 Khại niãûm :
L nhỉỵng lãûnh cọ táưn sút sỉí dủng tháúp, âỉåüc viãút thnh
nhỉỵng táûp tin riãng biãût, khi thi hnh lãûnh ny cáưn phi cọ táûp
tin lãûnh trong âéa. Cụ phạp täøng quạt:
[âëa chè][tãn lãûnh] [âäúi tæåüng lãûnh][tham säú]
2Lãûnh TREE: Cäng duûng: Cho xem hãû thäúng
thæ mủc, táûp tin åí dảng biãøu diãùn cáy thỉ mủc.
Cụ phạp: TREE [äø âéa][âỉåìng dỏựn]tón
thổ muỷc[F] [F]: Trỗnh by cạc táûp tin thüc
mäùi thỉ mủc ngay dỉåïi mäùi thỉ mủc âọ.
3 Lãûnh FORMAT : ÅÍ bi trỉåïc, khi tảo cáy
thỉ muûc muäún kiãøm tra xem cáy thæ mủc cọ cáúu
trục nhỉ thãú no ta sỉí dủng lãûnh ny.
Giạo viãn phán têch cụ phạp lãûnh, cho vê dủ v
gi hc sinh lãn bng viãút cụ phạp.
Giạo viãn phán têch cụ phạp lãûnh, phán têch caïc
tham säú Nhàõc hoüc sinh taûi sao
Trêng THCS VÜnh ChÊp
23
Cäng dủng: Âënh dảng âéa. Âënh dảng âéa laì täø chổùc caùc
hỗnh thổùc lổu trỉỵ, qun l tãûp v thỉ mủc, tảo thỉ mủc âáưu
tiãn gi l thỉ mủc gäúc \\. ộa õaợ õởnh daỷng xong thỗ sụn saỡng
õóứ ghi chẹp cạc thäng tin. Cụ phạp:
[âëa chè]FORMAT [äø âéa][s][u] [q]
[s]: Tảo âéa khåíi âäüng hãû thäúngsystem. Caïc táûp tin Io.Sys,
Msdos.Sys, Command.Com âỉåüc chẹp sang âéa âënh daûng xong.
[u]: Âënh dảng khäng cho phẹp phủc häưi, khäng kiãøm tra dảng
â cọ ca âéa c. [q]: Âënh daûng nhanh, chè dng
khi âéa â âỉåüc âënh dảng cáưn âënh dảng lải.
Chụ : Våïi âéa â dng, lãûnh Format s xọa táút c cạc thäng
tin trãn âéa ny 4 Lãûnh ATTRIB:
Cäng dủng: Dng âãø gạn hồûc gåỵ b thüc tênh ca tãûp.
Cụ phạp: [âëa chè] ATTRIB [+-r][+-a][+-h]
[+-s] [âỉåìng dáùn]tãn tãûp [+-r]: thüc tênh chè âoüc, khäng
thãø sỉía hồûc xọa [+-a]: thüc tênh lỉu trỉỵ
[+-h]: thuäüc tênh áøn [+-s]: thuäüc tênh hãû thäúng
Dáúu +: gaïn Dáúu -: gåỵ b
5Lãûnh Scandisk Cäng dủng: dng âãø sỉía läùi
bãư màût ca âéa. Cụ phạp Scandisk [äø âéa:]
khäng nãn thỉûc hnh nhiãưu lãûnh ny.
Giạo viãn láúy vê dủ: Khi mún dàût mäüt thuäüc
tênh m chè âỉåüc cho ngỉåìi khạc âc khäng
âỉåüc phẹp sỉía âäøi ta phi lm nhỉ thãú no?
Gi hoüc sinh viãút cuï phạp ca vê dủ âọ.
Giạo viãn gii thêch chỉïc nàng tạc dủng ca lãûnh.
IV. Cng cäú kiãún thỉïc: Qua bi hc vỉìa räưi chụng ta cáưn nàõm vỉỵng cụ phạp sỉí dủng lãûnh âàûc biãût l âỉåìng dáùn
âãún âäúi tỉåüng cáưn thỉûc hiãûn.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
24
V. Dàûn doì: Nàõm vỉỵng cụ phạp v cäng dủng ca cạc lãûnh näüi trụ âãø bøi sau thỉûc hnh.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
25
Thùc hµnh
Tiãút : 22 - 24 Ngy soản:
A.MỦC TIÃU: 1 Kiãún thỉïc: Hoüc sinh thæûc hnh cạc lãûnh ngoải trụ: Hc
sinh âënh dảng âéa mãưm A: taûo âéa khåíi âäüng, lãûnh kiãøm tra, sỉía läùi âéa, lãûnh gạn thüc tênh cho tãûp.
2 K nàng: Rn luûn k nàng thao taïc trãn maïy tênh. 3 Thaïi âäü: Tỉû giạc hc táûp, chàm chè thỉûc hnh trãn mạy
tênh B. TRNG TÁM KIÃÚN THỈÏC .
Sỉí dủng thnh thảo cụ phạp ca cạc lãûnh vãư tãûp. C. CHØN BË CA THÁƯY V TR :
Tháưy: Mạy tênh, bi táûp thỉûc hnh. Tr: Chøn bë våí,bụt, âéa mãưm khåíi âäüng maùy tờnh.

D. TIN TRầNH CAẽC BặẽC LN LẽP : 1- ÄØn âënh täø chæïc:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỦC TIÃU: 1.Kiãún thỉïc: Hc sinh cáưn nàõm âỉåüc cäng dủng v cụ PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút MỦC TIÃU: 1- Kiãún thỉïc: Hc sinh thỉûc hnh cạc lãûnh näüi trụ vãư PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút MỦC TIÃU: 1- Kiãún

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×