Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Kióứm tra baỡi cuợ: Vióỳt cuù phaùp tọứng quaùt cuớa lóỷnh copy? Caùc quaù trỗnh hổồùng dỏựn thổỷc haỡnh.

Kióứm tra baỡi cuợ: Vióỳt cuù phaùp tọứng quaùt cuớa lóỷnh copy? Caùc quaù trỗnh hổồùng dỏựn thổỷc haỡnh.

Tải bản đầy đủ - 88trang

THỈÛC HNH
Tiãút: 16 - 18 Ngy soản: 191007

A. MỦC TIÃU: 1- Kiãún thỉïc: Hc sinh thỉûc hnh cạc lãûnh näüi trụ vãư


tãûp: lãûnh tảo tãûp, sao chẹp tãûp, xem näüi dung tãûp, âäøi tãn tãûp
2- K nàng: Rn luûn k nng thao taùc trón maùy tờnh, hỗnh
thaỡnh kyợ nng kyợ xo khi sỉí dủng bn phêm
3- Thại âäü: Tỉû giạc hc táûp, chàm chụ thỉûc hnh trãn
mạy, quan sạt v khừc phuỷc nhổợng lọựi khi goợ phờm.
B. PHặNG PHAẽP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuyóỳt
trỗnh

C. CHUỉN Bậ CUA THệY VAè TROè:


- Thỏửy: Minh ha bàòng mạy tênh. - Tr: Chøn bë våí, bụt, õộa móửm.
D.TIN TRầNH CAẽC BặẽC LN LẽP: I. ỉn õởnh täø chỉïc: Âiãøm danh hc sinh
II. Kiãøm tra bi c: Viãút cụ phạp täøng quạt ca lãûnh copy?

III. Cạc quạ trỗnh hổồùng dỏựn thổỷc haỡnh.


Caùc bổồùc hổồùng dỏựn Phổồng phaùp thỉûc
hiãûn IHỉåïng dáùn ban âáưu
Giạo viãn ra bi thỉûc hnh v hỉåïng dáùn cạc bỉåïc thỉûc hiãûn lm máùu
mäüt láưn cho hc sinh quan sạt. 1 Tảo cáúu trục cáy thỉ mủc
sau: C:\\TANLAM
KHOI12 KHOI11
LOP11A BAITAP1.TXT
LOP11B KHOI10
LOP10A LOP10B
BAITAP2.TXT 2 Sỉí dủng lãûnh DIR âãø xem
cạc thỉ mủc vỉìa tảo.
Giạo viãn hỉåïng dáùn hoüc sinh caïc thao taïc
trãn maïy tênh
Giaïo viãn goüi hoüc sinh lãn lm trãn bng.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
20
3 Tảo tãûp Baitap1.txt cọ näüi dung theo máùu vo thỉ mủc TM
LOP11A: 4 Tảo tãûp Baitap2.txt trong thỉ
mủc TM LOP10B våïi näüi dung theo máùu
Sao cheïp kãút näúi hai tãûp Baitap1.txt v Baitap2.txt sang thỉ
mủc TM våïi tãn l: Baitap .txt - Sỉí dủng lãûnh type âãø xem
näüi dung ca tãûp Baitap .txt Xọa thỉ mủcTM1:
Xọa tãûp baitap1.txt bàòng lãûnh Del
Xọa thỉ mủc TM bàòng lãûnh RD IIHỉåïng dáùn thỉåìng xun
Cho hc sinh ngäưi theo nhọm thỉûc hnh.
Khåíi âäüng mạy tênh bàòng âéa mãưm.
Kiãøm tra lải cáy thỉ mủc â tảo.
Hỉåïng dáùn hc sinh cạc thao tạc, tỉ thãú ngäưi thỉûc hnh trãn
mạy tênh. Nhàõc hc sinh lm bi táûp
âụng thåìi gian qui âinh ca mäiù ca.
Cháúm âiãøm thỉûc hnh cho nhỉỵng ca lm xong.
ún nàõn cạc thao tạc nháút l thao tạc g phêm bàòng 10 ngoùp
tay õóứ hỗnh thaỡnh kyợ nng kyợ xaớo
III - Hổồùng dỏựn kóỳt thuùc: Hổồùng dỏựn hoỹc sinh thoaùt
chổồng trỗnh. Thu dn dủng củ thiãút bë thỉûc
hnh. Dn dẻp, vãû sinh phng mạy.
Giạo viãn quan sạt hc sinh thỉûc hnh
Bao quạt låïp khäng âãø hoüc sinh máút tráût tæû
trong låïp
Hæåïng dáùn thãm nhỉỵng nhọm, nhỉỵng em cn
cháûm
Giạo viãn thäng bạo hóỳt giồỡ nhừc hoỹc sinh
thoaùt chổồng trỗnh thu doỹn dủng củ thiãút bë
lm vãû sinh sảch s.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
21
IV. Cng cäú, rụt kinh nghiãûm sau bøi thỉûc hnh Trong quaù trỗnh thổỷc haỡnh hỏửu hóỳt ta hay mừc nhỉỵng läùi sỉí
dủng sai cụ phạp lãûnh, hồõc sai âỉåìng dáùn hồûc tãn ca thỉ mủc, tãûp khäng âụng quy âënh Cáưn quan sạt täút v kiãøm tra
âụng âỉåìng dáùn ca cụ phạp thỉûc hiãûn lãûnh.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
22
CẠC NHỌM LÃÛNH CÅ BAÍN tiãúp theo
Tiãút : 19 - 21 Ngy soản:

A. MỦC TIÃU: 1- Kiãún thỉïc: Hc sinh cáưn nàõm âỉåüc cäng dủng v cụ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kióứm tra baỡi cuợ: Vióỳt cuù phaùp tọứng quaùt cuớa lóỷnh copy? Caùc quaù trỗnh hổồùng dỏựn thổỷc haỡnh.

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×