Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
MUC TIU: 1-Kióỳnthổùc: PHặNG PHAẽP: aỡm thoaỷi giaới quyóỳt vỏỳn õóử + Thuyóỳt CNG TAẽC CHUỉN Bậ CUA THệY VAè TROè. TIN TRầNH LN LẽP. I-ỉn õinh lồùp: ióứm danh hoỹc sinh.

MUC TIU: 1-Kióỳnthổùc: PHặNG PHAẽP: aỡm thoaỷi giaới quyóỳt vỏỳn õóử + Thuyóỳt CNG TAẽC CHUỉN Bậ CUA THệY VAè TROè. TIN TRầNH LN LẽP. I-ỉn õinh lồùp: ióứm danh hoỹc sinh.

Tải bản đầy đủ - 88trang

TÄØ CHỈÏC THÄNG TIN TRÃN ÂÉA.
Tiãút: 10 - 12 Ngy soản:081007

A. MỦC TIÃU: 1-Kiãúnthỉïc:


Hc sinh nàõm âæåüc täø chæïc thäng tin trãn âéa, thỉ mủc, táûp tin, cạc kê tỉû âải diãûn
2- K nàng: Phạt triãøn tỉ duy v rn luûn kh nàng nhåï, phán
têch kiãn thỉïc.
3- Thại âäü: Chàm chè hc táûp, tỉ duy sạng tảo, hàng hại phạt biãøu
B. PHỈÅNG PHẠP: aỡm thoaỷi giaới quyóỳt vỏỳn õóử + Thuyóỳt
trỗnh

C. CNG TAẽC CHØN BË CA THÁƯY V TR.


- Tháưy: Mạy tênh minh ha v giạo ạn. - Tr: Våỵ, bụt ghi chẹp.

D. TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP. I-ÄØn âinh låïp: Âiãøm danh hoüc sinh.


II-Kiãøm tra bi c: Thãú naìo laì mảng mạy tênh? Hy cho biãút cäng dủng ca mảng Internet?

III-Bi måïi:


Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng ca
tháưy v tr I Cạc thnh pháưn ca lãûnh:
Tãn lãûnh; Äø âéa; Âỉåìng dáùn; Cạc tham säú.
- Âỉåìng dáùn l dy cạc thỉ mủc âỉåüc cạch nhau bàòng dáúu \\ chè ra
con âỉåìng dáùn âãún mäüt thỉ mủc con hay mäüt tãûp.
- Âỉåìng dáùn cọ hai loải. + Âỉåìng dáùn tỉång âäúi: L âỉåìng
dáùn âỉåüc bàõt âáưu tỉì thỉ mủc ch.
+ Âỉåìng dáùn tuût âäúi: L âỉåìng dáùn âỉåüc bàït âáưu bàòng thỉ mủc
gäúc hồûc tãn äø âéa. - Cạc tham säú.
II - K tỉû âải diãûn: Âãø lm viãûc våïi mäüt nhoïm tãûp
Dos cho pheïp tãn tãûp chæïa kyï tỉû gäüp âãø âải diãûn cho dy k tỉû
ty . - Giạo viãn láúy vê dủ
v gii thêch cạc thnh ca ca mäüt
lãûnh âáưy â tãn lãûnh, äø âéa, âỉåìng
dáùn, tham säú.
- Giạo viãn cho vê dủ vãư âỉåìng dáùn tỉång
âäúi v âỉåìng dáùn tuyãût âäúi.
- Giaïo viãn so sạnh nhỉ gi âiãûn thoải:
Khi no thỗ duỡng maợ vuỡng v khäng dng
m vng
- Giạo viãn gii thêch vaì goüi hoüc sinh láúy
Trêng THCS VÜnh ChÊp
13
: Âaûi diãûn cho moüi kê tỉû. ?: Âải diãûn cho mäüt kê tỉû.
III . Täø chæïc thäng tin trãn âéa. 1-Táûp tin file:
- Táûp tin laì hỗnh thổùc, õồn vở lỉu trỉỵ thäng tin trãn âéa ca hãû âiãưu hnh. Näüi
dung ca táûp tin l nhỉỵng thäng tin cáưn lỉu trỉí.
- Táûp tin coï thãø bao gäưm dỉỵ liãûu nhỉ con säú, mäüt bi thå, cạc kóỳt
quaớ tờnh toaùn hay caùc ngọn ngổợ lỏỷp trỗnh thỉûc hiãûn mäüt nhiãûm vủ no
âọ. Táút c cạc táûp tin âãưu âỉåüc âàût tãn.
- Tãn cuía táûp tin gäöm hai pháön chênh:
+ Tãn chênh: Bao gäưm cạc chỉỵ cại La tinh, hồûc cạc chỉỵ säú cọ thãø
l cạc k hiãûu khạc, cọ âäü di khäng quạ 8 kyï tæû v khäng cọ k
tỉû tràõng, khäng sỉí dung cạc kê tỉû âàûc biãût nhỉ: , \\, |. ], =, +, :, ;, ., “, ,
8, ?. + Pháưn måí räüng âuäi: Laì pháön
khäng bàõt buäüc trong tãn tãûp. Nọ âỉåüc âàt theo quy luáût cuía tãn
chênh nhỉng cọ âäü di khäng quạ 3 k tỉû. Pháưn ny gi l ”âi”
âỉåüc tạch khi tãn chênh bàòng mäüt dáúu cháúm”.”.
2-Thỉ mủc directory: -Thổ muỷc laỡ hỗnh thæïc âån vë quaín
lê táûp tin cuía hãû âiãưu hnh. Näüi dung ca thỉ mủc l tãn ca cạc
táûp tin m nọ qun l. -Mäùi âéa bao giåì cng cọ mäüt thỉ
mủc, thỉ mủc gäúc do lãûnh âënh daûng FORMAT taûo ra, thỉ mủc
gäúc kê hiãûu \\. -Trong mäùi thỉ mủc ngỉåìi sỉí
dủng tảo ra cạc thỉ mủc con thỉ mủc chỉïa thỉ mủc con gi l thỉ
mủc mẻ. vi vê dủ
- Giạo viãn âàût cáu hi: Tải sao phi täø
chỉïc thäng tin trãn âéa?
- Goüi hoüc sinh tr låìi v cho vê duû minh
hoüa. - Viãûc täø chæïc âéa
trong DOS âỉåüc tiãún hnh bũng chổồng
trỗnh õởnh daỷng õộa. - Âéa âæåüc täø chæïc
theo kiãøu thỉ viãûn. - Giạo viãn âàût cáu
hi tải sao phi täø chỉïc theo kiãøu thæ
viãûn.Nãúu khäng täø chæïc nhæ váûy s cọ
nhỉỵng âiãưu gỗ bỏỳt lồỹi?
Giaùo vión duỡng vê dủ thỉ viãûn thỉûc âãø
minh hoüa Giaïo viãn âàût cáu
hi : Thỉ muỷc laỡ gỗ? tỏỷp tin laỡ gỗ?
Giaới thêch sæû tæång æïng våïi caïc häüc t
trong thỉ viãn. Giạo viãn chuyãøn
tiãúp: Mäüt bæïc thæ, mäüt
håüp âäöng kinh tãú, mọỹt chổồng trỗnh
ổùng duỷng, mọỹt chổồng trỗnh ghi lãn
âéa goüi laì laì táûp tin. Khi ghi lãn âéa cáưn
mäüt cại tãn no âọ vãư sau dóứ sổớ tỗm
kióỳm õóứ sổớ dủng.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
14
-Thỉ mủc âỉåüc bäú trê thaình cáy thỉ mủc.
Mäùi thỉ mủc âæåüc âàût tãn v tãn thỉ mủc giäúng tãn tãûp. Âãø phán
biãût giỉỵa tãn thỉ mủc v tãûp ngỉåìi ta quy âënh tãn thỉ mủc khäng
cọ pháưn måí räüng. Vê dủ: Baitap.txt
hồûc autoexec.bat Thỉ mủc âæåüc vê
nhæ häüp hoüc t trong thỉ viãûn.
Ta cọ thóứ hỗnh dung cỏỳu trục ca thỉ
mủc nhỉ mäüt cại cáy. M mäùi thỉ
mủc l cnh m tãûp l lạ.

dủ. trungtam\\tinhoc\\lop10
IV- Cng cäú kiãún thỉïc: Cạch täø chæïc thäng tin trãn âéa
theo kiãøu thæ viãûn
V- Dàûn d: Hc sinh vãư nh hc k bi c.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
15
CẠC NHỌM LÃÛNH CÅ BN CA DOS
Tiãút: 13 - 15 Ngy soản:151007

A. MỦC TIÃU: 1.Kiãún thỉïc: Hc sinh cáưn nàõm âỉåüc cäng dủng v cụ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MUC TIU: 1-Kióỳnthổùc: PHặNG PHAẽP: aỡm thoaỷi giaới quyóỳt vỏỳn õóử + Thuyóỳt CNG TAẽC CHUỉN Bậ CUA THệY VAè TROè. TIN TRầNH LN LẽP. I-ỉn õinh lồùp: ióứm danh hoỹc sinh.

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×