Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
MỦC TIÃU: 1- Kiãún thỉïc: PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút CHØN BË CA THÁƯY V TR.

MỦC TIÃU: 1- Kiãún thỉïc: PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút CHØN BË CA THÁƯY V TR.

Tải bản đầy đủ - 88trang

THỰC HÀNH
Tiãút 4 - 6 Ngy soản: 24907

A. MỦC TIÃU: 1- Kiãún thỉïc:


- Hc sinh quan sạt cáúu trục ca mạy tênh, cạch khåíi âäüng mạy tênh.
- Thỉûc hnh g phêm bàòng mỉåìi âáưu ngọn tay.

2- K nàng:


- Rn luûn k nàng quan sạt. - Nàõm âỉåüc cạc thao tạc sỉí dủng bn phêm.
3- Thại âäü:
- Hc sinh cáưn táûp trung quan sạt, äøn âënh tráût tỉû.
B. PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút vỏỳn õóử + Thuyóỳt
trỗnh

C. CHUỉN Bậ CUA THệY VAè TR:


- Tháưy: Mạy tênh thỉûc hnh. - Tr : Våỵ hoỹc, õộa móửm.
D. TIN TRầNH CAẽC BặẽC LN LẽP: I- ÄØn âënh täø chæïc: Âiãøm danh hc sinh vàõng, kiãøm tra
âéa II- Kiãøm tra bi c: Thóỳ naỡo laỡ phỏửn cổùng, phỏửn móửm?

III- Caùc quaù trỗnh hỉåïng dáùn thỉûc hnh:


Cạc bỉåïc hỉåïng dáùn Phỉång phạp thỉûc
hiãûn I. Hỉåïng dáùn ban âáưu :
1.Quan sạt cáúu truïc bãn trong ca mạy tênh:
Phán biãût caïc khäúi trong hãû thäúng mạy tinh:
- Mn hỗnh, caùch sổớ duûng: Báût cäng tàõc ngưn, cạc nụt âiãưu
khiãøn. - Thán mạy case, baìn phêm key
board, maïy in, äø âéa cæïng, äø âéa mãưm...
- Phán biãût äø âéa mãưm v âéa CD - Quan saït Âéa mãưm, dung lỉåüng,
kêch thỉåïc, vë trê trong maïy tênh - Quan saït caïc giàõc càõm ngưn,
cạp dỉỵ liãûu - Quan sạt âéa cỉïng: kêch thỉåïc,
dung lỉåüng âáưu tỉì. - Giạo viãn hỉåïng dáùn
cho hoüc sinh quan sạt trỉûc tiãúp trãn maïy
tênh. - Goüi hoüc sinh chè cạc
bäü pháûn ca mạy.
- Cho hc sinh quan sạt v phán biãût âéa cỉïng
âéa mãưm.
- Cho hc sinh tiãún hnh khåíi âäüng maïy
tênh, quan sạt v phán
Trêng THCS VÜnh ChÊp
7
2.Cạch khåíi âäüng mạy tênh:Cọ2 cạch
C1. Sỉí dủng âéa mãöm âãø khåíi âäüng mạy tênh.
C2. Khåíi âäüng tỉì âéa cỉïng. 3.Sỉí dủng bn phêm bàòng mỉåìi
âáưu ngọn tay: Hỉåïng dáùn hoüc sinh caïch âàût tay
lãn baìn phêm: Baìn tay phi:
Ngọn tr: H Y U N Ngọn giỉỵa: I J M
Ngọn ạp ụt: Kï O P Ngọn ụt: L shift, enter...
Bn tay trại: Ngọn tr: T G B F
Ngọn giỉỵa: RDC Ngọn ạp ụt: E S X
Ngọn ụt: Q A Z v cạc phêm chỉïc nàng
Cạch nháûp chỉỵ Viãût: Á = a a æ =u w w
À = a w â = d d Å = o w ã = e e
Ä = o o Dáúu huyãön = f
Dáúu sàõc = s Dáúu hoíi = r
Dáúu ng = x Dáúu nàûng= j
II-Hỉåïng dáùn thỉåìng xun : Cho hoüc sinh táûp g cạc bi vàn
hồûc thå ty ún nàõn hoüc sinh chæa sỉí dủng
thnh thảo bn phêm bàòng mỉåìi âáưu ngọn tay, tuût âäúi khäng cho
hoüc sinh thỉûc hnh mäüt ngọn tay. Hỉåïng dáùn hc sinh sỉí dủng
chỉïc nàng ca phêm F12 âãø báût tàõt chỉỵ Viãût.
Chènh cạc läùi khi g phêm. III-Hỉåïng dáùn kãút thục:
Cho hc sinh thoạt v tàõt mạy têch caïc thäng tin hióứn
thở lón maỡn hỗnh.
- Khi cỏửn dổỡng maỡn hỗnh laỷi nhừc hoüc sinh
báúm phêm PAUSE.
- Giaïo viãn hỉåïng dáùn trãn bng.
- Hoüc sinh quan saït v lm theo.
- Giạo viãn minh hoüa trãn bng v hc sinh
quan sạt v thỉûc táûp trãn maïy tênh.
- Giaïo viãn quan sạt hc sinh thỉûc hnh.
- Nhàõc nhåí cạc em thæûc táûp sai âäüng
tạc. - Rn luûn cho hoüc
sinh kyí nàng thao taïc trãn maïy tênh
- Cho hoüc sinh thỉûc hnh theo nhọm, âäøi ca
âãø hc sinh trong nhọm âãưu thỉûc hnh.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
8
- Dn dẻp v vãû sinh phng hc

IV. Rụt kinh nghiãûm sau bøi thỉûc hnh:


Qua bøi thỉûc hnh cáưn thuäüc caïc caïch g chỉỵ Viãût, rn luyãûn kyí nàng g nhanh v chênh xaïc, caïch báût tàõt
chỉỵ viãût âãø khi g cạc tỉì Anh ngỉỵ khäng bë läùi.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
9
HÃÛ ÂIÃƯU HNH MS-DOS CẠC KHẠI NIÃÛM CÅ BN.
Tiãút: 7- 9 Ngy soản:011007
A.MỦC TIÃU: 1-Kiãún thæïc:
Hoüc sinh nàõm âæåüc nàõm âỉåüc mäüt säú khại niãûm vãư hãû âiãưu hnh MS-DOS.
Cạch khåíi âäüng hãû âiãưu hnh, mäüt säú quy tàõc khi g lãûnh hãû âiãưu hnh.
2-K nàng:
Rn luyãûn kyí nàng tiãúp thu kiãún thæïc, kh nàng tỉ duy, phán têch kiãún thỉïc nháûn âỉåüc.
3.Thại âäü:
Tỉû giaïc hoüc táûp, hng haùi, nhióỷt tỗnh phaït huy tênh têch cỉûc trong hc táûp.
B. PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuyóỳt
trỗnh

C. CHUỉN Bậ CUA THệY VAè TROè.


- Chuỏứn bở ca giạo viãn: Dng mạy tênh âãø minh ha, giạo ạn.
- Chøn bë ca hc sinh: Våí, bụt ghi chẹp.
D.TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP I- ÄØn âënh täø chỉïc låïp: Âiãøm danh hc sinh.
II- Kiãøm tra bi c: Khaùi nióỷm tin hoỹc laỡ gỗ? III- Baỡi mồùi:
Nọỹi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy
v tr I Khại niãûm hãû âiãưu hnh MS-DOS
Hãû âiãưu hnh MS-DOS MicroSoft - Disk Operating System laì mäüt pháön
mãöm hãû thäúng; l nãưn tng giao tiãúp giỉỵa pháưn cỉïng v pháưn
mãưm ỉïng dủng. HÂH qun lê cạc ti ngun ca maïy tênh Bäü nhåï, Âéa,
Täúc âäü... vaì khai thaïc táút c cạc tênh nàng, ỉu thãú ca ti ngun âãø
phủc vủ cho pháưn mãưm ỉïng dủng. - Nhỉåüc âiãøm ca Hãû âiãưu hnh
MS-DOS: Tải mäüt thåìi âiãøm mạy thỉûc hiãûn mäüt cäng viãûc âån
nhiãûm. Hoaìn táút cäng viãûc ny måïi - Giạo viãn âàût cáu
hoíi: Hóỷ õióửu haỡnh laỡ gỗ?
- Goüi hoüc sinh tr låìi âãø xáy dủng lãn
khại niãûm ca hãû âiãưu hnh.
- Dng läúi kãø chuyãûn âãø dáùn
dàõt hoüc sinh nàõm bàõt kiãún thæïc.
- Phán têch nhỉỵng nhỉåüc âiãøm ca
hãû âiãưu hnh MS-
Trêng THCS VÜnh ChÊp
10
laìm tiãúp cäng viãûc khaïc; Giao diãûn xáúu.
II Khåíi âäüng hãû thäúng. - Hãû âiãưu hnh thỉûc hiãûn vai tr
qun l bäü nhåï ca mạy tênh v täø chỉïc bäü nhåï âãø sàôn saỡng cho caùc
chổồng trỗnh ổùng dủng chảy trãn nọ. - Âãø khåíi âäüng hãû thäúng ta phi cọ
âéa hãû thäúng: Coï thãø dng âéa mãưm hồûc âéa cỉïng âãø lm âéa
hãû thäúng: - Âéa khåíi âäüng phi cọ 3 táûp tin cồ
baớn: Io.sys; command.com vaỡ msdos.sys.
Quaù trỗnh khåíi âäüng gäưm cạc bỉåïc:
1. Âỉa âéa khåíi âäüng vo äø âéa nãúu khåíi âäüng bàòng âéa mãưm.

2. Báût cọng từc maùy. 3. Bỏỷt cọng từc maỡn hỗnh.


ỏửu tión ROM BIOS Read Only Memory Basic Input System âæåüc âoüc vaìo
RAM vaì kiãøm tra toaìn bäü bäü nhåï cng cạc thiãút bë ngoaûi vi näúi våïi
mạy tênh nhỉ: Baìn phêm, maìn hỗnh, chuọỹt ...Sau khi kiãøm tra xong ROM
âoüc DOS vaìo bäü nhåï RAM vaì chuyãùn giao quyãön âiãöu khiãøn lải
cho HÂH DOS âiãưu khiãùn mạy. 4. Cuäúi cuìng xuáút hiãûn kyï hiãûu goüi
dáúu nhàõc DOS vaì mäüt vãût saïng nháúp nhaïy sau dáúu nhàõc goüi con
troí Cursor. A:\\_ Nãúu khåíi âäüng bàòng âéa
mãưm C:\\_ Nãúu khåíi âäüng bàòng âéa
cỉïng - Khåíi âäüng lải:
Cạch 1: Báúm nuït RESET trãn thán maïy Case.
Caïch 2: Báúm täø håüp phêm Ctrl - Alt - Delete
III Mäüt säú quy ỉåïc khi g lãûnh DOS, so saïnh våïi
cạc hãû âiãưu hnh khạc.
- Cọ thãø xem hãû âiãưu hnh MS-DOS
l viãn gảch, l nãưn tng cho cạc
hãû âiãưu hnh sau ny.
- Nháún maûnh : Âéa khåíi âäüng khạc våïi
âéa thỉåìng åí chäù no?
- Gii thêch 3 táûp tin cáúu hỗnh cuớa maùy
tờnh - Giạo viãn khåíi
âäüng mạy tênh vaì minh hoüa, giaới thờch
trón maỡn hỗnh .
- Giaíi thêch khi naỡo thỗ xuỏỳt hióỷn A:\\
C:\\
- Giaùo viãn âàût cáu hoíi vỗ sao phaới khồới
õọỹng lải v gii thêch
- Giaïo viãn âàût cỏu hoới: Lóỷnh laỡ gỗ?
Trờng THCS Vĩnh Chấp
11
cuớa HH MS -DOS: - Lãûnh chè âỉåüc âạnh bàõt âáưu tỉì
sau dáúu nhàõc DOS. - Lãûnh âạnh bàòng chỉỵ hoa hồûc
chỉỵ thỉåìng. - Mäüt lãûnh coï thãø cọ mäüt hồûc
nhiãưu tham säú. - Âaïnh lãûnh xong báúm phêm Enter âãø
DOS nháûn lãûnh vaì cho thi haình lãûnh. - Khi mäüt lãûnh âæåüc thổỷc hióỷn
xong thỗ dáúu nhàõc DOS s xút hiãûn tråí lải maỡn hỗnh. Nóỳu thäng
baïo läùi khäng õổa ra thỗ lóỷnh âọ âỉåüc thỉûc hiãûn täút.
- Gi hc sinh tr låìi v minh ha
bàòng thỉûc tãú. - Giaïo viãn thuyóỳt
trỗnh vóử lóỷnh cuớa hãû âiãưu hnh.
- Gii thêch tải sao cọ quy ỉåïc g
lãûnh.
IV- Cng cäú kiãún thỉïc Chỉïc nàng ca hãû âiãưu hnh?
Nãúu trong mạy tênh khäng cọ hãû âiãưu hnh cọ âỉåüc
khäng? Tải sao?
V- Dàûn d: Vãư nh hc thüc bi v näüp â cạc khon
hc phê theo quy âënh.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
12
TÄØ CHỈÏC THÄNG TIN TRÃN ÂÉA.
Tiãút: 10 - 12 Ngy soản:081007

A. MỦC TIÃU: 1-Kiãúnthỉïc:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỦC TIÃU: 1- Kiãún thỉïc: PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút CHØN BË CA THÁƯY V TR.

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×