Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
PHặNG PHAẽP: aỡm thoaỷi giaới quyóỳt vỏỳn õóử + Thuyóỳt TIN TRầNH CAẽC BặẽC LN LẽP: I- ỉn õởnh tọứ chổùc : Kióứm tra sộ sọỳ.

PHặNG PHAẽP: aỡm thoaỷi giaới quyóỳt vỏỳn õóử + Thuyóỳt TIN TRầNH CAẽC BặẽC LN LẽP: I- ỉn õởnh tọứ chổùc : Kióứm tra sộ sọỳ.

Tải bản đầy đủ - 88trang

NHÁÛP MÄN TIN HOÜC
Tiãút: 1 - 3 Ngaìy soản:
20907 A. MỦC TIÃU:
1- Kiãún thỉïc :
- Hc sinh cáön nàõm âỉåüc nhỉỵng khại niãûm cå bn vãư cäng nghãû thäng tin, nàõm âæåüc cáúu trục cå bnca mạy
tênh. - Cạc thnh pháưn cå bn mạy tênh: Pháưn cỉïng, pháưn
mãưm.

2- K nàng:


- Rn luûn k nàng hiãøu biãút, phán têch vãư cạc thnh pháưn trong mạy tênh
- Hiãøu biãút vãư cäng nghãû thäng tin.
3- Thại âäü:
- Hc táûp tỉû giạc, tháúy âỉåüc nghéa ca viãûc hc Tin hc v sỉû phạt triãøn vãư cäng nghãû thäng tin hiãûn nay
ca âáút nỉåïc ta.
B. PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút vỏỳn õóử + Thuyóỳt
trỗnh
C. CHUỉN Bậ CUA THệY VAè TROè: 1- Chøn bë ca giạo viãn: mạy minh ha, giạo ạn.
2- Chøn bë ca hc sinh :Våí,bụt v cạc ti liãûu liãn quan
âãún män hc.

D. TIÃÚN TRầNH CAẽC BặẽC LN LẽP: I- ỉn õởnh tọứ chổùc : Kiãøm tra sé säú.


II- Kiãøm tra bi c: III- Bi måïi:
Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng ca tháưy
v tr ICÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN :
1- Khaïi niãûm: Cäng nghãû thäng tin laì mäüt lénh væûc khoa hoüc räüng
låïn nghiãn cæïu cạc kh nàng v cạc phỉång phạp thu tháûp, lỉu trỉỵ,
truưn v xỉí l thäng tin mäüt cạch tỉû âäüng dỉûa trãn cạc phỉång
tiãûn k thût mạy tênh âiãûn tỉí v cạc thiãút bë thäng tin khạc
2- Vê dủ vãư xỉí l thäng tin: Qua vê dủ rụt ra cạc thao tạc m mạy
tênh thỉûc hiãûn : - Nháûp thäng tin - Xuáút
- Giaïo viãn thuyóỳt trỗnh vóử cọng nghóỷ thọng tin,
giaíi thêch cho hoüc sinh hiãøu vãö thäng tin vaỡ
quaù trỗnh xỉí l thäng tin.
- Âàût váún âãö thọng tin laỡ gỗ?
Con ngổồỡi cọ nhu cáưu âc bạo, nghe âi, vem
vä tuyãún... nháûn thäng tin måïi.
- Giaïo viãn minh hoüa
Trêng THCS VÜnh ChÊp
1
thäng tin - Lỉu trỉỵ thäng tin - Xỉí l
thäng tin 3- Âån vë âo thäng tin:
- Âån vë âo thäng tin laì bit binary digit
- Tãn goüi cuía âån vë âo thäng tin laì byte tæång æïng våïi 8 bit.
1KBkiläbyte = 1024B2
1 0
B 1MBMãgabyte = 1024KB2
1 0
KB 1GBGigabyte = 1024MB2
1 0
GB
4- Mạy tênh: Gäưm 2 thnh pháưn cå bn. aPháưn cỉïng: Hard Ware
- L ton bäü cạc thiãút bë váût l, k thût ca mạy tênh õióỷn tổớ nhổ: maỡn
hỗnh, CPU, bọỹ nhồù... b Pháưn mãưm: Soft Ware
- L caùc chổồng trỗnh coù kh nàng âiãưu khiãøn, khai thạc pháưn cæïng
âãø thæûc hiãûn u cáưu ngỉåìi sỉí dủng.
II CẠC THNH PHÁƯN CÅ BN CA MẠY TÊNH
Så âäư khäúi ca mạy tênh :
1-Thiãút bë vo: Input - Baìn phêm, chuäüt, mạy quẹt, cạc
thiãút bë ngoải vi khạc. - Chỉïc nàng v cạch sỉí dủng bn
phêm: + Khäúi phêm kê tỉû.
+ Khäúi phêm säú. + Khäúi phêm di chuyãøn.
+ Khäúi phêm chæïc nàng. + Chuäüt v cạch sỉí dủng:
+ Chüt dng âãø kêch hoaût cạc chỉïc nàng trong Windows.
Cạc thao tạc våïi chüt: Rã Drag: Di chuyãøn chuäüt.
trãn baíng så âäư khäúi ca quaù trỗnh nhỏỷn
thọng tin vaỡ xỉí l thäng tin.
- Häc sinh vãư cạc âån vë âo lỉåìng.
- Cng nhỉ caïc âån vë âo lỉåìng khạc, thäng tin
cng cọ âån vë âo. - Giạo viãn minh ha.
- Giaïo viãn láúy vê dủ vãư ngỉåìi âãø xáy
dỉûng khại niãûm pháưn mãưm v pháưn cỉïng.
So sạnh pháưn mãưm ca mạy tênh våïi tri
thỉïc ca con ngỉåìi.
- Giaïo viãn treo tranh v så âäư khäúi ca mạy
tênh lãn baíng âãø hoüc sinh quan saït
- Phán têch så âäư khäúi ca mạy tênh, diãùn gii
tỉìng khäúi
- Giåïi thiãûu thiãút bë vaìo, minh ha bàòng
bn phêm tháût - Hc sinh quan sạt bn
phêm âãø phán têch tỉìng khäúi phêm
giạo viãn cho hoüc sinh quan saït chuäüt
- Hỉåïng dáùn cạc thao tạc sỉí dủng chüt.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
2
Th iã ú t b ë v a ìo
CP U
B ä ü n h å ï
Th iã ú t b ë ra
Nháún Click: Nháún nụt trại chüt sau âọ th ra, tạc dủng kêch hoảt
âäúi tỉåüng âang choün. Nhàõp chuäüt double click: Nhàõp hai
láön liãn tiãúp nụt trại chüt, tạc dủng b qua giai âoản trung gian.
Nháún v kẹo click+drag: Nháún giỉỵ nụt trại chüt vaì di chuyãøn
chuäüt. Tạc dủng dng di chuyãøn âäúi tæåüng âang choün.
- Nháún phaíi Right click: Nháún nụt phi chüt, tạc dủng xút hiãûn
bng chn dc âãø thỉûc hiãûn cạc lãûnh nhanh cho âäúi tỉåüng.
- Mạy quẹt Scaner: Duìng âãø queùt caùc hỗnh aớnh âỉa vo mạy tênh:
Mạy scaner, camera ... 2- Bäü xỉí lyï trung tám: CPU: Viãút
tàõt båíi tỉì Central processing unit - Âån vë xỉí lyï trung æång l no
bäü ca mạy tênh âiãưu khiãøn mi hoảt âäng ca mạy tênh. Bäü xỉí l
trung tám CPU gäưm hai thnh pháưn chênh:
+ Bäü âiãưu khiãøn: Gii m lãûnh v tảo ra cạc tên hiãûu âiãưu khiãøn
cạc bäü pháûn cuía mạy tênh nhàòm thỉûc hiãûn cáu lãûnh hay chổồng
trỗnh. + Bọỹ säú hoüc vaì logic: Bäü ny
thỉûc hiãûn cạc phẹp toạn säú hc v logic do bäü âiãưu khiãøn giao cho.
- CPU âæåüc thiãút kãú trãn vi mảch xỉí l, âàûc trỉng ca nọ laì täúc
âäü: 33MHz, 66MHz, 1.1GHz. 3- Bäü nhåï trong: Memory Gäưm cọ
ROM v RAM ROM Read only memory: Laì bäü
nhåï chè âoüc, duìng âãø lổu trổợ caùc chổồng trỗnh kiãøm tra caïc thiãút bë
ca mạy, cạc chổồng trỗnh khồới õọỹng mạy, cạc chỉång trỗnh xuỏỳt
cồ baớn Rom bios.
- Cho hoüc sinh quan saït CPU, Main...
- Láúy vê dủ thỉûc tãú âãø hoüc sinh nàõm bàõt
kiãún thỉïc.
- Giạo viãn giaới trỗnh trón baớng.
- Giaíi thêch bäü nhåï trong ca mạy tênh, so
sạnh chụng våïi bäü no ngỉåìi
- RAM tỉång ỉïng våïi bạn cáưu âải no.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
3
- Cạc dỉỵ liãûu trong ROM khäng bë máút khi tàõt maïy tênh. Ta khäng thãø
ghi dỉỵ liãûu lãn bäü nhåï ROM m chè cọ thãø âc cạc dỉỵ liãûu âọ.
RAM Random access memory: Laì bäü nhåï truy xút ngáùu nhiãn, nọ
dng âãø lỉu trỉỵ cạc dỉỵ liãûu vaỡ caùc chổồng trỗnh trong quaù trỗnh xổớ
lyù tờnh toaùn. Khi máút âiãûn cạc dỉỵ liãûu trong RAM cng s mỏỳt õi.
4-Thióỳt bở ra output bao gọửm: - Maỡn hỗnh Monitor, maùy in printer.
- Maỡn hỗnh: Laì thiãút bë xút thäng tin âỉåüc dng âãø hiãøn thở thọng.
- Maỡn hỗnh gäưm nhiãưu chng loải, chụng khạc nhau vãư kêch thỉåïc,
âäü phán gii... - Mäüt säú loaûi maỡn hỗnh thọng
duỷng hióỷn nay: CGA,EGA, VGA - Maïy in: Laì thiãút bë duìng xút
thäng tin ra giáúy. - Cọ nhiãưu loải: Maïy in kim, in lazer,
in phun. 5- Thiãút bë læu trỉỵ bäü nhåï
ngoi - Âéa mãöm Floppy disk: Dng âãø
lỉu trỉỵ cạc tỏỷp tin chổồng trỗnh vaỡ caùc tỏỷp tin dỉỵ liãûu.
- Thỉåìng cọ nhiãưu loải: 5,25 inch cọ sỉïc chỉïa 360KB, 1,2MB. Loaûi
3,5 inch cọ sỉïc chỉïa tỉì 720KB âãún 1,44MB hay 2,88MB.
- Âéa cỉïng Hard disk: Hay coìn goüi laì âéa cäú âënh Laì mäüt häüp kên
trong, gäöm 1 hồûc nhiãưu âéa ghẹp lải våïi nhau. Âéa cæïng coï täúc âäü
truy xuáút ráút nhanh, täúc âäü quay ca âéa khong 3600 vngphụt.
+ Âéa cỉïng thỉåìng cọ dung lỉåüng ráút låïn khong vi tràm MB âãún vi
chủc GB. - Âéa CD ROM: Coï dung lỉåüng vo
khong tỉì 650MB âãún 760 MB. - Giaïo viãn minh hoüa
træûc quan bũng hỗnh thỏỷt âãø hoüc sinh quan
saït. - Hc sinh quan sạt cạc
nụt chốnh trón maỡn hỗnh; Giạo viãn nãu
chỉïc nàng v cạch sỉí dủng ca tỉìng nụt
- Giạo viãn õổa mọ hỗnh maùy in âãø hoüc sinh
quan saït.
- Giaïo viãn õổa mọ hỗnh õộa mãöm cho hoüc sinh
quan sạt. - Nãu cáúu tảo v chỉïc
nàng ca tỉìng bäü pháûn .
- Giạo viãn âỉa mä hỗnh õộa cổùng thaùo rồỡi tổỡng
bọỹ pháûn cho hoüc sinh quan sạt.
- Hi hc sinh cạc bäü pháưn trong mạy.
- Phán têch nhỉỵng cáu hoíi cuía hoüc sinh trãn
tỉìng bäü pháûn.
- Hãû âiãưu hnh l gỗ? Cho vờ duỷ.
- Tổỡ khại niãûm âọ liãn hãû våïi hãû âiãöu hnh
ca mạy tênh - So sạnh giỉỵa cạc hãû
âiãưu hnh våïi nhau.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
4
- Âéa mãưm v âéa cỉïng l âéa tỉì, âéa CD l âéa quang.
III Pháưn mãưm Soft ware 1-Phán loải pháưn mãưm:
a- Pháưn mãöm hãû thäúng: Hãû âiãưu hnh, cạc chổồng trỗnh bión dởch, caùc
chổồng trỗnh tióỷn ờch Hóỷ õióửu haình : Laì mäüt hãû
thäúng cạc chỉång trỗnh coù nhióỷm vuỷ quaớn l v täúi ỉu hoạ viãûc sỉí
dủng cạc ti ngun pháưn cỉïng, pháưn mãưm ca mạy, âọng vai tr
giao diãûn giỉỵa ngỉåìi v mạy. Hãû âiãưu haình laì cå såí âãø xáy dỉûng
cạc ỉïng dủng. b- Pháưn mãưm ỉïng dủng:
L nhỉỵng chổồỡng trỗnh ổùng duỷng sau khi khåíi âäüng mạy tênh ngỉåìi sỉí dủng
cọ thãø khai thaïc maïy tênh: Word, Excel, Foxpro.
2 - Giao diãûn ngỉåìi dng: a- Giao diãûn chãú âäü vàn baín: Thãø
hiãûn thäng tin trón maỡn hỗnh bũng caùc kyù tổỷ chổợ caùi con säú v k tỉû âàûc biãût
b- Giao diãûn chãú âäü âäö hoüa: Thãø hiãûn thäng tin trãn maìn hỗnh thọng
qua caùc õióứm aớnh. IV - MẢNG MẠY TÊNH:
Mäi trỉåìng lm viãûc âån leí: L mäi trỉåìng khäng âạp ỉïng âỉåüc
nhu cáưu chia s dỉỵ liãûu cho ngỉåìi khạc.
- ÅÍ mäi trỉåìng âån leí, muäún chia seí dỉỵ liãûu thäng thỉåìng ta phi in
ra âãø ngỉåìi khạc âc hồûc phi sao chẹp vo âéa mãưm v tỉì âọ
âỉa dỉỵ liãûu vo caïc maïy tênh khaïc.
Mäi trỉåìng lm viãûc ca mảng: Mảng mạy tênh âæåüc kãút näúi våïi
nhau bàòng cạc dáy dáùn sao cho chụng cọ thãø chia s dỉỵ liãûu cho
nhau - Gi hc sinh tr låìi.
- Dáùn dàõt âãún cạc chỉïc nàng ca hãû
âiãưu hnh.
- Thãú no l mäi trỉåìng âån l?
- Gi hoüc sinh traí låìi, tỉì âọ xáy dỉûng khại
niãûm. - Nãu nhỉỵng hản chãú
khi laìm viãûc trong mäi trỉåìng âån l.
- Giạo viãn minh ha lãn bng vãư mảng củc
bäü. - So saïnh caïc màût
thuáûn låüi, khoï khàn ca 2 mäi trỉåìng laìm
viãûc. - Kãø chuyãûn vãư sỉû ra
âåìi ca mảng mạy tênh
- Hi hc sinh: Theo sæû hiãøu biãút ca em hiãûn nay
INTERNET cọ nhỉỵng ỉïng dủng gỗ?
- Giaùo vión nóu nhỉỵng ỉïng
dủng ca
INTERNET. - Láúy mäüt säú dáùn
chæïng âãø minh ha.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
5
Mảng mạy tênh l nhọm cạc mạy tênh v cạc thiãút bë khaïc âæåüc
kãút näúi våïi nhau. Khi lm viãûc trãn cạc mạy ny ngỉåìi ta goüi laì laìm
viãûc trong mäi trỉåìng mảng. INTERNET:
Lëch sỉí ra âåìi ca INTERNET : Ra âåìi tải M vo nàm 1969.
Âãún tháûp k 90 nọ måïi phạt triãøn v cọ nhỉỵng bỉåïc tiãún nhy voüt
do sæû xuáút hiãûn cuía Word wide web, coìn goüi laì “ Mảng nhãûn ton
cáưu”. Mäüt säú ỉïng dủng ca
INTERNET: - Truy cáûp mäüt cạch nhanh chọng
vo cạc kho tỉ liãûu khäøng läư ca cạc thæ viãûn våïi âáưy â thäng tin,
kiãún thỉïc cáưn thiãút. - Gỉíi, trao âäøi thäng tin cho mäüt
hồûc nhiãưu ngỉåìi, trong nỉåïc hay khàõp thãú giåïi.
- Mua bạn trãn mảng. - Cho khaí nàng gii quút váún âãư
bi toạn mäüt cạch táûp thãø.
IV. Cng cäú kiãún thỉïc: - Thãú naìo laì tin hoüc?
- So sạnh nhỉỵng âiãøm giäúng nhau giỉỵa mạy tênh v con
ngỉåìi.
V. Dàûn d: Hc sinh cáưn nàõm nhỉỵng khại niãûm, cáúu truc cuía mạy
tênh, mua mäùi em mäüt âéa mãưm.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
6
THỰC HÀNH
Tiãút 4 - 6 Ngy soản: 24907

A. MỦC TIÃU: 1- Kiãún thỉïc:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHặNG PHAẽP: aỡm thoaỷi giaới quyóỳt vỏỳn õóử + Thuyóỳt TIN TRầNH CAẽC BặẽC LN LẽP: I- ỉn õởnh tọứ chổùc : Kióứm tra sộ sọỳ.

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×