Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
Đọc - tìm hiểu chú thích: Đọc - tìm hiểu chú thích: I Đọc - hiểu văn bản: Đọc - tìm hiểu chú thích: I Đọc - hiểu văn bản:

Đọc - tìm hiểu chú thích: Đọc - tìm hiểu chú thích: I Đọc - hiểu văn bản: Đọc - tìm hiểu chú thích: I Đọc - hiểu văn bản:

Tải bản đầy đủ - 37trang

ngvantinhstd1978yahoo
Tố Hữu

I. Đọc - tìm hiểu chú thích:


Em hãy nêu những nét chính về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời và hoàn cảnh sáng tác bài
thơ?
ngvantinhstd1978yahoo
Tố Hữu là nhà cách mạng, nhaứ thơ lớn, là cây đa đại thụ trong nền th¬ ca
cách mạng Việt Nam hiện đại.
Quê quán :
- Caực tập thơ tiêu biểu : Từ ấy, Việt Bắc, Gió
lộng, Ra tr
aọn, Máu và Hoa, Moọt tieỏng ủụứn
Caực taọp thơ này đáp ứng và phản ánh kòp thời những thời kì lòch sử oai hùng của dân
tộc.
TØnh Thừa Thiên-Huế.
Tên khai sinh: Nguyễn Kim Thành
Tố Hữu Tố Hữu
1920 - 2002 1920 - 2002
Tố Hữu
TÁC GIẢ
ngvantinhstd1978yahoo
Tố Hữu
Bài

Lượm”
được vieỏt
năm 1949 - Trong thời kỳ kháng
chiến chống Pháp, in trong tập thơ Việt Bắc
.
Tố Hữu Tố Hữu
Năm 1949 Năm 1949
Một đồng chí ở Thõa Thiªn ra kĨ cho tôi
nghe những tấm gương chiến đấu dũng cảm ở quê nhà và cho tôi biết tin về cháu Lượm. Nó
là con mét chó em hä cđa tôi. Nó đi liên lạc cho đơn vị, trong khi ®­a th­ qua mét c¸nh
®ång, cháu bị trúng đạn, hy sinh khi míi 14 ti. T«i viết bài thơ Lượm, thấy như còn đâu
đây dáng điệu dễ thương khuôn mặt còn trỴ con nh­ng rÊt cøng cái cđa nã .

Tè Hữu. Nhớ lại một thời, NXB Văn học 2000

TÁC PHẨM
ngvantinhstd1978yahoo
Tố Hữu
I. Đọc - tìm hiểu chú thích: II. Đọc - hiểu văn bản:
Bài thơ kể và tả về Lượm qua những sự việc nào, bằng lời của ai?
Dựa theo trình tự ấy, em hãy tìm bố cục của bài thơ? Em hãy cho biết bài thơ được viết theo thể thơ nào?
ngvantinhstd1978yahoo
o n
Đ ạ 1
: 5 khổ đầu.
Hình ảnh Lượm trong cuộc gặp gỡ tình cờ của hai chú cháu.
o n Đ ạ
2 :7 khỉ tiÕp.
Câu chuyện về chuyến đi liên lạc cuối cùng và sự hy sinh của Lượm.
o n Đ ạ
3 :
3 khỉ ci. Hình ảnh Lượm vẫn sống mãi.
I. Đọc - tìm hiểu chú thích: II. Đọc - hiểu văn bản:
Bố cục: Bài 24. Tiết 99. Văn bản:
Tố Hữu
ngvantinhstd1978yahoo

1. Hình ảnh Lượm trong đoạn đầu bài thơ:


Hữu
I. Đọc - tìm hiểu chú thích: II. Đọc - hiểu văn bản:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đọc - tìm hiểu chú thích: Đọc - tìm hiểu chú thích: I Đọc - hiểu văn bản: Đọc - tìm hiểu chú thích: I Đọc - hiểu văn bản:

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×