Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
Bảng và nhu cầu xử lí thơng tin dạng bảng Bảng và nhu cầu xử lí thơng tin dạng bảng Bảng và nhu cầu xử lí thơng tin dạng bảng Chương trình bảng tính Chương trình bảng tính Chương trình bảng tính

Bảng và nhu cầu xử lí thơng tin dạng bảng Bảng và nhu cầu xử lí thơng tin dạng bảng Bảng và nhu cầu xử lí thơng tin dạng bảng Chương trình bảng tính Chương trình bảng tính Chương trình bảng tính

Tải bản đầy đủ - 26trang

2
Bảng điểm của lớp

1. Bng v nhu cu x lớ thơng tin dạng bảng


3
BiĨu ®å theo dâi nhiƯt ®é ë một địa phương

1. Bng v nhu cu x lớ thụng tin dạng bảng


4
Thực hiện các nhu cầu về tính tốn tính tổng, trung bình cộng, xác định giá trị lớn
nhất, nhỏ nhất, .... Cơng dụng
của việc trình bày dữ
liệu dạng bảng
Cơ đọng, dễ hiểu và dễ so sánh.
Có thể tạo biểu đồ từ dữ liệu bạng bảng đề đánh giá một cách trực quan, nhanh chóng.

1. Bảng và nhu cầu xử lí thơng tin dạng bảng


5
C hun tham
quan v­ên thó
C hụp ảnh
Ô tô
Tàu hoả
ăn
N gô
S ư tử
con S
ư tử
C ông
V oi
Đ à điểu
R ắn
K em
chúng ta xem
.. B
ướm
Đ i...
Thời tiết
6
S ư tử
C ông
V oi
Đ à điểu
R ắn
Thức ăn cho các
con vËt hÕt bao nhiªu
nhØ?
???
7
Bạn hãy tính chi phí thức ăn mỗi ngày cho các con vật nhé
của mình tăng gấp đơi rồi
100000 300000
650000
350000
Ơi Gạch xố thế này thì hỏng hết rồi
Có cách nào khác khơng ạ?
8

2. Chương trình bảng tính


9
Có nhiều chương trình bảng tính
Microsoft Excel OpenOffice Calc
10

a. Màn hình làm việc


2. Chương trình bảng tính


Đây là một số chương
trình bảng tính thơng
dụng
11

b. Dữ liệu


Lưu giữ và xử lí nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, trong đó có dữ liệu kiểu kí tự và kiểu số
Kiểu kí tự Kiểu số
12

Thực hiện một cách tự động nhiều cơng việc tính tốn. Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính tốn được cập nhật tự động mà khơng cần phải tính
tốn lại.

Ngồi ra các hàm có sẵn trong chương trình rất hữu ích trong q trình tính tốn.

c. Khả năng tính tốn và sử dụng hàm có sẵn


2. Chương trình bảng tính


13

d. Sắp xếp và lọc dữ liệu


- Sắp xếp dữ liệu theo các tiêu chuẩn khác nhau. - Có thể lọc các nhóm dữ liệu.

e. Tạo biểu đồ


2. Chương trình bảng tính


14
Thanh trạng thái Thanh tiêu đề
Thanh bảng chọn Thanh công cụ
Em hãy quan sát và so sánh giống nhau giữa màn hình
của chương trình soạn thảo Word và chương trình bảng
tính Excel?
Thanh cuốn dọc, cuốn ngang
15
Em hãy quan sát lên màn hình và cho biết màn hình
của chương trình bảng tính Excel có gì khác so với màn
hình soạn thảo Word?
Trang tính Thanh cơng thức
Tên hàng Tên cột
Ơ tính đang chọn
Tên trang tính Bảng chọn Data
16
Trang tính
Đây là cột C A, B, C,...
Đây là
d
ò
ng 4 1, 2, 3, 4...
Đây là ô C4,...
Đây là khối C6:D10 3. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính
17

a. Nhập và sửa dữ liệu •


Nhập dữ liệu

4. Nhập dữ liệu vào trang tính


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng và nhu cầu xử lí thơng tin dạng bảng Bảng và nhu cầu xử lí thơng tin dạng bảng Bảng và nhu cầu xử lí thơng tin dạng bảng Chương trình bảng tính Chương trình bảng tính Chương trình bảng tính

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×