Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 83 - 84
thực hành cHèN một đối tợng , CÔNG THứC TOáN HọC vào văn bản

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm vững kiến thức lý thuyết chèn một đối tợng , công thức toán học vào văn bản .
- áp dụng thực hành thành thạo chèn đối tợng , công thức toán vào học văn bản .
II - Chuẩn bị
- Phòng máy - Bài tập mẫu

III. Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò


Nội dung
Hoạt động 1 : ổn định lớp - kiểm tra sĩ số 5
- ổn địh lớp Để chèn hình ảnh lên văn bản ta thực hiện
- Kiểm tra sĩ số Khoang tròn đáp án đúng
- Kiểm tra bài cũ A - insert - Picture - Clip Art - Chọn hình ảnh
- OK B - insert - ObJect - Microsoft Equation3 - OK
C- insert - Symbol - đối tợng - OK HS : Trả lời
GV : Đánh giá , cho điểm
Hoạt động 2
:
Thực hành chèn đối tợng vào văn bản 60
GV : Gọi HS theo danh sách thực hành theo các yêu cầu sau :
1 - Khởi động máy - khởi động Word GV : Khi chèn hình ảnh vào bảng biểu cần lu
ý điều gì ? 2 - Nhập văn bản Thực hành chèn đối tợng lên
bảng biểu HS : vÏ khung text box
3 - ChÌn mét sè ký tự đặng biệt 4- Chèn một hình ảnh
HS :Thực hành 5 - Chèn chữ nghệ thuật : bài tập mẫu
GV : Quan s¸t - híng dÉn 6 - ChÌn sè trang cho văn bản
Hoạt động 3
:
Thực hành chèn công thức to¸n häc 20
GV : Gäi HS thùc hành theo yêu cầu bài tập mẫu - phát bài tập mẫn
HS : suy nghĩ
GV : Để chèn công thức toán học lên văn bản ta thiến hành thao tác nh thế nào ?
HS : insert - Object - Microsoft Equation 3 HS : thực hành
GV : quan sát - hớng dẫn
Hoạt động 4 : Nhận xét - đánh giá - hớng dẫn chuẩn bị bài mới 5
GV : nhận xét đánh giá chung toàn buổi thực hành
- Về nhà xem lại kiến thức các thao tác vẽ lên văn bản và tạo ký tự tắt cho nhóm ký tù th-
êng dïng .
81
Gi¸o ¸n nghỊ tin häc Gi¸o viên:
Nguyễn Đức Sơn
Bài tập mẫu Chèn chữ nghệ thuật vào văn bản
Bài tập mẫu Chèn công thức toán học vào văn bản
3 2
2 1
3 2
= +
+
x x
82
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 85
Thực hành - Vẽ hình - Autocorrect

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm vững kiến thức lý thuyết vẽ trên văn bản , tạo cơm ký tù th êng dïng Autocorrect
- ¸p dơng thùc hành thành thạo Vẽ hình lên văn bản , tạo Autocorrect
II - Chuẩn bị
- Phòng máy - Bài tập mẫu

III. Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò


Nội dung
Hoạt động 1 : ổn định lớp - kiểm tra sĩ số 5
- ổn địh lớp - Kiểm tra sĩ số
- Tạo autocorrect tiến hành theo máy - Kiểm tra bài cũ
bớc ? - Để vẽ hình ảnh trên văn bản ta tiến hành
HS : Trả lời và thực hành các bớc nh thế nào ?
GV : Đánh giá , cho điểm
Hoạt động 2
:
Thực hành vẽ hình trên văn bản 20
GV : Phát bài tập mẫu HS : nghiên cứu bài tập mẫu
GV : Theo yêu cầu của bài ta phải vẽ những hình nào ?
HS : trả lời GV : yêu cầu HS bất máy - khởi động chơng trình
soạn tahỏ văn bản HS : khởi động máy - khởi động vào word
GV : Gọi HS theo danh sách thực hành theo bµi tËp mÉu . HS : Thùc hµnh
GV : Quan sát HS thực hành - hớng dẫn - nhận xét đánh - giá cho điểm .
Hoạt động 3 :
Thực hành tạo Autocorrec 15
GV :
Autocorrec dùng trong các trờng hợp nào ?
HS : Nhừng đoạn văn bản thờng dïng , thêng gỈp , hay sử dụng .
GV : Em hay nêu cách tạo Autocorrec? HS : trả lời
GV : Yêu cầy HS thực hành tạo Autocorrec các cụm ký tự :
- UBND , Trêng THCS Hòa Bình , TP Hảo Phòng , Hun VÜnh B¶o …
GV : Cơm ký tù thêng dïng có cần căn chỉnh trớc hay không ?
HS : Phải căn chỉnh trớc HS : Thực hành tạo autocorrec
GV : Quan sát HS thực hành , hớng dẫn - nhận xét - cho điểm .
GV : Tạo có thể tạo cụm ký tự có khối lợng lớn đ- ợc không ?
HS : Đợc GV : yêu cầu HS thực hành tạo dòng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GV : Quan sát - Đánh giá - Cho điểm
83
Quốc kỳ Việt Nam
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Hoạt ®éng 4 : Cđng cè - Hêng dÉn chn bÞ bài
GV : Nhận xét đánh giá buổi thực hành
- Khái niệm cơ bản
yêu cầu chuẩn bị ôn tập từ đầu các bài :
- Cấu trúc máy tình - Hệ điều hành
+ Các quy tắc nhập lệnh + Các lệnh nội trú
+ Các lệnh ngoại trú - Phần mền tiện ích Norton Commander
. Bài tập mẫu vẽ hình lên văn bản
84
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 86-87
ôn tập

I. Mơc tiªu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×