Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 79 - 80
cHèN một đối tợng , CÔNG THứC TOáN HọC vào văn bản

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm vững kiến thức chèn một đối tợng lên văn bản , chèn công thức toán học . - áp dụng thực hành chèn đối tợng lên văn bản
II - Chuẩn bị
- Phòng máy - Máy chiếu , hình in các cửa sổ trong bài lên giấy nilon

III. Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò


Nội dung
Hoạt động 1 : ổn định lớp - kiểm tra sĩ số 10
- ổn địh lớp - Kiểm tra sĩ số
- Kiểm tra bài cũ - Nêu các bớc tiến hành thay thế một từ
trong văn bản ? Thực hành HS : Trả lời và thực hành
GV : Đánh giá , cho điểm
Hoạt động 2
:
Chèn hình lên văn bản 15
GV : Để chèn một đối tợng lên văn bản ta thùc hiƯn c¸c bíc sau :
B1 - VÏ mét khung text box B2 - Vµo insert - Picture - Clipt art
GV : Bật máy chiếu cửa sổ Picture và B3 - Chọn hình ảnh
hớng dẫn . B4 - insert enter
HS : Lắng nghe - quan sát - ghi chép HS : thực hành chèn hình ảnh
Hoạt động 3
:
Chèn một ký tự đặc biệ
t
15
GV : Trên bàn phím có nhiều ký tự không đợc thể hiện hết . Do vậy Word có chức năng sau
: B1 : Đặt trỏ tại ®iĨm cÇn chÌn
B2 : insert - Symbol - Xt hiƯn hép tho¹i GV : chiÕu cưa sỉ symbol
B3 : Chän ký tù cÇn chÌn B4 : insert enter
HS : quan sát lắng nghe - ghi chép
GV : yêu cầu chèn một kí hiệu máy tính
HS : Thực hành
Hoạt động 4
:
ChÌn mét ch÷ nghƯ tht 15
GV : chiÕu hép tho¹i Word Art B1 : insert - Picture - Word Art - Xuất hiện hộp
thoại HS : Quan sát - lắng nghe - ghi chép
B2 : Nhập văn bản B3 :Căn chỉnh văn bản
B4 : Sửa chữa và chỉnh sửa kiếu tứ tự theo yêu cầu .
GV : làm mẫu chèn Tôi yêu việt nam HS : Thực hành chèn chữ nghệ thuật trên .
Hoạt động 5
:
Chèn số trang
15
GV : trong quá trình sạon thảo văn bản có nhiều trang văn bản có rất nhiều trang . Để
thuận tiện cho mọi ngời Word có chức năng đánh số trang
B1 : insert - Page Number - Xt hiƯn hép tho¹i GV : BËt m¸y chiÕu h×nh cưa sæ Page
Number - Top of Page : Chèn số trang lên đầu trang văn
bản
77
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
- Bottom of Page : Chèn số trang lên cuối trang văn bản
HS : Quan sát - lắng nghe - ghi chép + Aliment :
- Center : Chèn giữa văn bản - Left : Chèn bên trái văn bản
- Right : Chèn bên phải văn bản B3 : OK
GV : Yêu cầu mở văn bản dµi cã nhiỊu trang HS : Thùc hµnh chÌn sè trang vào văn bản
Hoạt động 6
:
Chèn công thức toán học 15
GV : trên thc tế nếu muốn chèn công thức toán học vào văn bản Word cho chức năng
nh sau : B1 : insert - Object - Microsoft Equation3 -
Xuất hiện các công thức tuỳ ta lựa chän B2 : NhËp c«ng thøc theo ý muèn
GV : Yêu cầu HS thực hành chèn công thức toán học sau :
HS : Thực hành GV : Quan sát - hớng dẫn
Hoạt động 7
:
Củng cố kiếm thức 5
GV : Nêu các bớc tiến hành chèn một ký tự đặc biệt lên văn bản ?
HS : trả lời GV : Để chèn một hình ảnh vào văn bản ta
phải thực hiện theo trình tự nào? khoang vào đáp án đúng
A - insert - Picture - Clip Art - Chän h×nh ¶nh - OK
B - insert - ObJect - Microsoft Equation3 - OK HS : lên bảng trả lời
C- insert - Symbol - đối tợng - OK
. Tiết 81
Vẽ hình trong văn bản - Autocorrect

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×