Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
+ Page Range : Phạm vị in - ALL : In toàn bộ văn bản
- Current page : In trang hiện thêi - Page :
nhËp trang in mn cã thĨ nhiỊu trang in
- Selection : In khèi lùa chän + Print what : Chän thø cÇn in ra
+ Copies : Sè b¶n in - Number of copies : Sè b¶n in
+ Print to file : In ra file + Ok : ®ång ý in ®Ĩ lùa chän
+ Cancel : Không in
Hoạt động 5
:
Luyện tập - củng cố
Yêu cầu nhóm 1 : Yêu cầu HS thực hiện :
- Mở một văn bản bất kỳ - Đặt trang in theo chiều dọc
- Thiết kế là cho tran văn bản - xem văn bản trớc khi in
- Chỉnh sửa lề của văn bản HS : Bật máy tính và thực hành
- ra lệnh in và chọn in 2 bản GV : quan sát , hớng dẫn học sinh
Yêu cầu nhóm 2 - Mở một văn bản bất kỳ
- Đặt trang in theo chiều ngang - Thiết kế là cho tran văn bản
- xem văn bản trớc khi in - Chỉnh sửa lề của văn bản
- ra lệnh in và chọn in 2 bản GV : Quan sát , hớng dẫn học sinh
nhận xét , đánh giá từng học sinh
.
Tiết 75 ,76 ,77
Thùc hµnh thiÕt kÕ trang in in Ên

I. Mơc tiêu


- Học sinh nắm vững kiến thức lý thuyết thiết kế trang văn bản , trang in - áp dụng thực hành thành thạo thiết kế trang in , xem trớc trang in và in ấn
II - Chuẩn bị
- Phòng máy - Bài tập mẫu

III. Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò


Nội dung
Hoạt động 1 : ổn định lớp - kiểm tra sĩ số
- ổn địh líp - KiĨm tra sÜ sè
- KiĨm tra bµi cò - Mn xoay khỉ giÊy ngang ta thùc hiƯn nh thế
nào ? - Để xem trớc trang in ta có mấy cách ? nêu từng
cách ? HS : Trả lời và thực hành
- Để in các trang 4,7,8 của một văn bản ta thao tác nh thế nào ?
GV : Đánh giá , cho điểm
Hoạt động 2
:
Thực hành xoay khổ giấy
74
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
GV : gọi từng học sinh thực hành từng phần HS : bật máy - thực hành thiết kế trang in
GV : hớng dẫn - đánh giá - cho điểm
Hoạt động 3 : Thùc hµnh Xem trang in vµ chØnh sưa trang in
GV : Gäi tõng häc sinh thùc hµnh xem trang văn bản
HS : Thực hành xem trang in và chỉnh sửa nếu có lỗi
GV : Hớng dẫn - đánh giá - cho điểm
Hoạt động 4
:
In văn bản
GV : Có mấy cách để in văn bản ? HS : Có 3 cách
GV : yêu cầu từng học sinh thực hành chuẩn bị in
HS : thực hành in ấn
Hoạt động 5
:
Thực hành tổng hợp
GV : Yêu cầu mỗi HS thực hành toµn bé tõ thiÕt kÕ trang in , xem trang in , ra lệnh in
theo yêu cầu từng trang , trang hiện thời . trang đợc lựa chọn , , in trang chẵn , lẻ
HS : Thực hành
. Tiết 78
tìm kiểm - thay thế

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm vững thao tác tìm kiếm một từ bất kỳ , thay thÕ tõ b»ng mét tõ kh¸c , di chun đến một trang bất kỳ .
- Thực hành thành thạo các thao tác tìm kiếm , thay thế , di chuyển đến trang bất kỳ
II - Chuẩn bị
- Phòng máy - Máy chiếu , hình in cửa sổ Find , replace , go to

III. Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò


Nội dung
Hoạt động 1 : ổn định lớp - kiểm tra sĩ số - kiểm tra bài cũ 5
- ổn địh lớp - KiĨm tra sÜ sè
- KiĨm tra bµi cò - Mn xoay khỉ giÊy ngang ta thùc hiƯn nh thÕ
nµo ? - §Ĩ xem tríc trang in ta cã mÊy cách ? nêu từng
cách ? HS : Trả lời và thực hành
- Để in các trang 4,7,8 của một văn bản ta thao tác nh thế nào ?
GV : Đánh giá , cho điểm
Hoạt động 2
:
Tìm kiếm 10
GV : Để tìm kiếm từ nào thì word có chức năng :
B1
: C1 Edit - Find - Xuất hiện hộp tho¹i C2 : Crtl + F
GV : BËt máy chiếu cửa sổ hộp thoại Find
Vào hớng dẫn Find What : nhập từ cần tìm kiếm
Find Next :Tiếp tục tìm kiếm HS : quan sát - lắng nghe - ghi chép
GV : yêu cầu học sinh bật máy tính và mở tệp Lợm , yêu cầu tìm từ Chú mỗi dãy tìm
bằng một cách
75
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
HS : áp dụng lý thuyết thực hành tìm kiếm GV : So sánh hai cách tìm trên ?
HS : trả lời
Hoạt động 3 : Thay thÕ tõ bÊt kú 10
GV : Trong trêng hỵp do nhập sai câu văn ta muốn thay thế bằng một từ khác thì word có
chức năng nào ?
B1
C1 :Edit - Replace C2 : Ctrl + H XuÊt hiÖn hép thoại
GV : Bật máy chiếu cửa sổ Replace và hớng dÉn
B2 : Find what : T×m kiÕm tõ thay thÕ Replace With : NhËp tõ muèn thay
thÕ Replace : Sẽ thay thế bằng từ mới
.
hoạt động của thầy và trò Nội dung
Replace All : Thay thế tất cả GV : yêu cầu HS thay thế từ Chú bằng từ
Lợm HS : thực hành bằng 2 cách
GV : Muốn thấy thế toàn bộ các từ Lợm bằng từ Chú ta thao tác nh thÕ nµo ?
HS : Ctrl + H . - Replace All
GV : so sách hai kiểu tìm kiếm trên HS : trả lời
Hoạt động 4
:
Di chuyển đến một trang văn bản bất kỳ
10
GV : để di chuyển đến một bất kỳ trang nào word có chức năng sau
B1 :- Edit - Go to - Ctrl + G - Xuất hiện hội thoại
GV : Bật máy chiếu cửa sổ go to vµ híng dÉn
Enter Paper Number : NhËp trang cần đa trỏ tới .
Next : Chuyển đến trang kế tiÕp Previous : Chun vỊ trang tríc
Close : dõng viƯc di chuyển HS : thực hành mỗi dãy một cách Menu và
phím nóng
Hoạt động 5
:
Luyện tập củ cố 10
- GV : Yêu cầu HS tìm kiếm từ Hòa , thay thế bằng từ Bình , di chuyển đến trang 11
GV : Em nêu các cách cã thĨ t×m kiÕm , thay thÕ , di chun - và thực hành
HS : trả lời - thực hành -GV : về nhà học bài và nghiên cứu bài mới
Chèn hình ảnh
76
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 79 - 80
cHèN một đối tợng , CÔNG THứC TOáN HọC vào văn bản

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×