Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
B2 : Table - Delete Row
hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 7 :
Tạo khung viền cho bảng
GV : Một bảng biểu muốn cho đẹp hơn và dễ nhìn thì ta phải tạo ra các đờng viền
B1 : Đánh dấu vïng b¶ng biĨu B2 : Format - Border and Shanding - Xuất hiện
hộp thoại GV : Bật máy chiếu hình cưa sỉ Border and
shading vµ híng dÉn
+ Style: Chän dạng đờng kẻ + Preview: Thiết lập , hiển thị cho ta hình ảnh
+
Color
: Chọn màu cho nét viền +
Width
: Chän ®é ®Ëm hay m¶nh cho đờng kẻ bảng
B5: Chọn OK
GV : Ta có thể làm ẩn mất đờng viền hay không ?
GV : Làm ẩn mất đợc . GV : Ta có thể tạo đờng viền cho một trang
văn bản nh trang bìa
Hoạt động 8
-
Luyện tập - Củng cố
Yêu cầu tạo bảng biểu gồm 8 cột , 6 hàng , boa gồm các cột : stt, họ và tên, điểm các
môn ; dới là các môn Toán, văn , anh , hóa ;tổng điểm ; Trung bình điểm; tạo đờng viền
cho bảng HS : Học sinh thao tác
- Về nhà nghiên cứu trớc bài tạo đờng viền cho bảng .
Tiết 64 - 65
tính toán và sắp xếp dữ liệu trên bảng

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm vững các thao tác trên bảng biểu - Tính toán , sắp xếp dữ liệu trên bảng , đánh số thứ tự tự động

II - Chuẩn bị
- Máy chiếu , in hình Formula ; Sort Text - Phòng máy

III. Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò


Nội dung
Hoạt động 1
:
Kiểm tra sĩ số - - kiểm tra bài cũ
- ổn định chỗ ngồi - KiĨm tra sÜ sè
- KiĨm tra bµi cò HS : làm trên máy
- Tạo bảng biểu gồm : stt, họ và tên ; điểm các môn : toán , văn , hóa ,anh ; tổng điểm ; trung
bình điểm GV : Đánh giá cho điểm
68
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Hoạt động 2
: Xác định địa chỉ ổ trên bảng
GV : Trên bảng có các phần tử nào ? HS : Hàng , cột , ô
GV : để xác định ngời ta quy định + Thứ tự từ trái qua phải cột đợc gọi là các cột
A,B,C,D .Z
+ Thứ tự từ trên xuóng dới các hàng đợc xác định là 1,2,3,4,
N
GV : Ô là giao nhau của hàng và cột . + Địa chỉ ô xác định bởi giao nhau của cột và
hàng VD : C3 là cột C hàng thứ 3 GV : Yêu cầu học sinh xác định địa chỉ của
một số ô mà GV chỉ HS : xác định địa chỉ ô
Hoạt động 3 : Các hàm mà Microsoft word cung cấp
GV : Để biết đợc đầy đủ các hàm word cung cÊp , ta thùc hiÖn nh sau
B1 Table - Formula - Xuất hiện hộp thoại GV : Bật máy chiếu cưa sỉ Formula
B2 Click vµo Paste Function : - Sum Abore : TÝnh tỉng theo cét
HS : Quan s¸t - l¾ng nghe - ghi chÐp - Sum Left : Tính tổng theo hàng từ trái
- Average: Tính trung bình - if : Hàm điều kiện
- Ngoài ra còn một số hàm khác
Hoạt động 4 :
Tính toán trên bảng
GV : Để tính toán đợc thì ta cần xác định phần tử nào trên bảng ?
B1 : Đặt trỏ tại ô kết quả HS : Xác định địa chỉ Ô
B2 : Table - Formula - xuất hiện hộp thoại :
B3
: Công thức nhập sau dấu = VD : = Sum c3,d3,e3,f3
GV : Yêu cầu häc sinh tÝnh tỉng ®iĨm
B4
: OK Enter HS : thực hành
GV : quan sát HS và hớng dẫn
Hoạt động 5
:
Sắp xếp dữ liệu trên bảng
GV : sau khi đã tính toán xong muốn sắp xếp dữ liệu theo yêu cầu ta thực hiện các bớc :
B1 : Đánh dÊu Lùa chän vïng s¾p xÕp B2 : Table - Sort - Xuất hiện hộp thoại
GV : Bật máy chiếu hình cửa sổ Sort text và hớng dẫn
B3 : Lùa chän + Sort By : Lùa chän cét cÇn sắp xếp
+ Type : Kiểu dữ liệu sắp xếp - Text : Sắp xếp dữ liệu kiểu text
- Number : Sắp xếp dữ liệu kiểu số -Date: Sắp xếp dữ liệu kiểu ngày tháng
+ Acsending : Sắp xếp tăng dần + Descending : Sắp xếp giảm dần
+ Then By : Cột lựa chọn sắp xếp u tiên tiếp theo B4 : OK Enter
Hoạt động 6
:
Chèn số thứ tự tự động
GV : Trong danh sách bao giờ cần cột STT . Word cho công cụ thao tác nh sau :
B1 : Đánh dấu cột STT hay hàng B2 : C1 : Click vào biểu tợng
C2 : Format - Bulits and Numbering
69
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
-1,2,3 B3 : OK
GV : Yêu cầu HS thực hiện lấy số thứ tự tự động và bảng trên màn hình máy
HS : Thực hành GV : Quan sát , hớng dẫn
Hoạt ®éng 7 : Cđng cè - Híng dÉn GV : hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học
phần tính toán trên bảng - Để chuẩn bị buổi thực hành đợc tốt về nhà
các em học thuộc bài và tạo các mẫu bảng biểu
Tiết 66 ,67,68,69,70,71
thực hành

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×