Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn - Có thể sao chép , di chuyển bảng tơng tự nh văn
bản .
Hoạt động : Củng cố - Hớng dẫn chuẩn bị bài mới
5 GV : Đảo yêu cầu dãy máy vừa tạo bảng
menu thì giờ tạo bảng thanh công cụ và ngợc lại .
HS : Thực hành GV : Em cho biết các bảng ta vừa tạo trên có
khỏang cách nh thế nào ? HS : khoảng cách giữa các cột là bằng
nhau . - Để thay đổi kích thớc các em về xém trớc
bài các thao tác với bảng biểu .
.
Tiết 62 - 63
thao tác trên bảng biểu

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm vững các thao tác trên bảng biểu - Điều chỉnh khoảng cách của cột , hàng
II - Chuẩn bị
- Máy chiếu , in hình bảng biểu - Phòng máy

III. Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò


Nội dung
Hoạt động 1
:
Kiểm tra sĩ số - - kiểm tra bài cũ
- ổn định chỗ ngồi - Kiểm tra sĩ số
- Nêu các bớc tạo bảng biểu bằng Menu Table ? - Kiểm tra bài cũ
HS : làm trên máy - Nêu các bớc tạo bảng biểu bằng thanh công
cụ ? GV : Đánh giá cho điểm
Hoạt động 2
:
Lựa chọn các phần tử của bảng Select object
GV : Đối với văn bản nói chung và bảng biểu nói riêng muốn thao tác với đối tợng nào thi
ta phải lựa chọn đối tợng đó ? Nhìn vào bảng biểu em cho biết trên bảng
biểu có các đối tợng nào ? HS : Cột , hàng , « , vïng b¶ng biĨu
+
Chän cét : - C
hun con trỏ lên đầu đến khi biến thành
Nháy chuột vùng bôi đen đợc chọn .
+
Chọn hàng:
- ChuyÓn con trá chuét về đầu hàng đến khi Biến thành nháy chuột ; vùng
bôi đen đợc chọn . +
Chọn ô
: - Chuyển vào ô nháy chuột - ô
bôi đen đợc chọn . +
Chọn vùng
: Kéo rê chuột xác định theo điểm trên trái đến điểm dới phải .
+
Chọn bảng
:Vào
Table
chọn
SelectTable
Toàn bộ bảng đợc chọn
.
Hoạt động 3 :
Thay đổi kích thớc trên bảng
GV : Bật máy chiếu hình bảng biểu cha thay đổi kích thớc
66
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
HS : quan sát - lắng nghe - ghi chép
+ Thay đổi bằng chuột
Đa trỏ chuột đến biên của cột sao cho biến thành || nhấn chuột giữ nguyên kéo rê đến
vị trí thích hợp thì nhả chuột .
+Thay đổi kích thớc bằng trình đơn Menu
B1 : Đánh dấu cột B2 : Table - Cell Height and width xuÊt hiÖn hộp
thoại Next Columns: Thay đổi cột bên phải
Hoạt động 3
:
Hợp nhất các ô
B3 : OK GV : Em cho biết trên bảng thì có các đối t-
ợng nào ? HS : Các cột và hàng
GV : Giao nhau của hàng và cột là gì? HS : Giao của cột và hàng là Ô
GV : Chiếu một bảng biểu có nhiều ổ đã hợp ô ?
B1 : Đánh dấu các ô cần hợp B2 : Table - Merge Cell
HS : quan sát - lắng nghe - ghi chép
GV
: Các thông tin nh thế nào thì hợp ô ?
HS : Các thông tin cùng nhóm GV : Yêu cầu HS thực hành hợp ô
HS : Thực hành trên máy .
Hoạt động 4
:
Tách ô
GV : Trong một số trờng hợp ta cần phải tách ô đó ra thành nhiều ô khác . Vậy ta phải thao
tác nh thế nào ? GV : Chiếu hình và hớng dẫn
HS : Quan sát - lắng nghe - ghi chép B1 : Đánh dấu ô cần t¸ch
B2 : Table - SpLit Cells - Xt hiƯp hép thoại GV : Yêu cầu HS thực hành tách ô
Number of columns : NhËp sè cét HS : Thcù hµnh theo yêu cầu
Number of Row : Nhập số hàng
Hoạt động 5
:
Chèn hàng , chèn cột
GV : Chiếu bảng gồm 7 cột 8 hàng ? Muốn chèn thêm hàng và cột thì ta phải làm thế
nào ? + Chèn cột
HS : quan sát - lắng nghe - ghi chép B1 : Đánh dấu cột
B2 : Table - insert Columns + Thêm một hàng vào vị trí bất kỳ
B1 : Đánh dầu hàng . B2 : Table - insert rows
+ Thêm hàng về cuối của bảng . B1 Đa trỏ về ô dới cùng phải
B2 : ấn phím TAB
Hoạt động 6
:
Xoá cột , hàng
GV : Trong mét sè trêng hỵp thõ cét hay hàng thì ta xóa bằng cách nào ?
+ Xóa Cột GV : Hớng dẫn
B1 : Đánh dấu số cột B2 : Table - Delete Columns
+ Xãa Hµng B1 : Đánh dấu số hàng .
67
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
B2 : Table - Delete Row
hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 7 :
Tạo khung viền cho bảng
GV : Một bảng biểu muốn cho đẹp hơn và dễ nhìn thì ta phải tạo ra các đờng viền
B1 : Đánh dấu vùng bảng biểu B2 : Format - Border and Shanding - Xt hiƯn
hép tho¹i GV : Bật máy chiếu hình cửa sổ Border and
shading và hớng dẫn
+ Style: Chọn dạng đờng kẻ + Preview: Thiết lập , hiển thị cho ta hình ảnh
+
Color
: Chọn màu cho nÐt viỊn +
Width
: Chän ®é đậm hay mảnh cho đờng kẻ bảng
B5: Chọn OK
GV : Ta có thể làm ẩn mất đờng viền hay không ?
GV : Làm ẩn mất đợc . GV : Ta có thể tạo đờng viền cho một trang
văn bản nh trang bìa
Hoạt động 8
-
Luyện tập - Củng cố
Yêu cầu tạo bảng biểu gồm 8 cột , 6 hàng , boa gồm các cột : stt, họ và tên, điểm các
môn ; dới là các môn Toán, văn , anh , hóa ;tổng điểm ; Trung bình điểm; tạo đờng viền
cho bảng HS : Học sinh thao tác
- Về nhà nghiên cứu trớc bài tạo đờng viền cho bảng .
Tiết 64 - 65
tính toán và sắp xếp dữ liệu trên bảng

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×