Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Mục tiêu Hoạt động thực hành hoạt động của thầy và trò

Mục tiêu Hoạt động thực hành hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
HS : Thực hành GV : Quan sát - hớng dẫn
GV : Em h·y so s¸nh 2 cách căn chỉnh nhanh văn bản trên ?
HS : trả lời
Hoạt động 3
: Định dạng theo kiểu - mẫu
GV : Để định dạng nhanh trớc hết ta phải định dạng 1 mẫu đã căn chỉnh
B1 : Định dạng mẫu GV : Để định dang văn bản ta phải tiến hành
theo mấy bớc ? B2 : Click vào biểu tợng
HS : - Đánh dấu Sao cho biểu tợng trên
- Ctrl + D B3 : Đa đến vị trí cần căn chỉnh
- Chọn Font - OK B4 : Nhấn chuột giữ nguyên kéo rê quét
GV : Em so sách hai kiểu căn chỉnh trên
đến vị trí thich hợp thì nhả chuột HS : trả lời
Hoạt động 4 : Cđng cè - híng dÉn GV : §Ĩ định dạng nhanh văn bản ta
thực hiện nh thế nào ? HS : trả lời
GV : Về nhà chuẩn bị bài định dạng văn bản và định dạng theo kiểu mẫu .
.
Tiết 58 - 59 -60
Thực hành tạo một số kiểu - mẫu

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm vững : + Các thao tác định dạng văn bản , định dạng nhan văn bản bằng chuột và bàn
phím . + Các thao căn chỉnh bằng mẫu đã định dạng sẵn theo mẫu .đồng thờ so sánh đ-
ợc các cách định dạng .
II - Chuần bị -
Phòng máy , bài tập mẫu

III. Hoạt động thực hành hoạt động của thầy và trò


Nội dung
Hoạt động 1 :
ổn định lớp - kiểm tra bài cũ
- ổn định chỗ ngồi - KiĨm tra sÜ sè
- KiĨm tra bµi cò - Nêu trình tự các bớc định dạng văn bản
HS : trả lời GV : Nhận xét đánh giá - cho điểm
- Nêu trình tự các bớc định dạng nhanh văn bản ? HS : trả lời
GV : nhận xét đánh giá - cho điểm
Hoạt động 2
Thực hành căn chỉnh theo mẫu
GV : Gọi HS theo danh sách , phát bài tập mẫu .
HS : bật máy - khởi động Word soạn thảo theo bài tập mẫu
GV : Đánh giá - nhận xét cho điểm
63
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Bài tập
căn chỉnh bằng phơng pháp định dạng nhanh văn bản
Phòng giáo dục vĩnh bảo trờng thcs hòa bình
---------------------
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do -Hanh phúc ----------------------
Báo cáo
tình hình học tập môn tin học
I - Cơ sở vật chất
Đợc sự quan tâm của sở giáo dục Hải phòng , Phòng giáo dục Vĩnh bảo , chính quyền địa ph- ơng trờng THCS Việt Tiến đến nay đã có đợc cơ sở vất chất tơng đối tốt để phục vụ giảng dạy
môn Tin häc trong trêng THCS . Víi hƯ thèng c¸c m¸y tính bao gồm các máy đời cũ và mới hiện nay trờng THCS Việt Tiến đã có 18 máy vi tính các loại để phục vụ cho việc quản lý nhà trờng
và học tập của cán bộ giáo viên và học sinh .
Có phòng máy riêng . Có đội ngũ giáo việ đạt chuẩn về chuyên môn
II - Tổ chức học tập
Bắt đầu từ năm học 2000 -2001 bộ môn tin học đã đợc đa vào giảng dạy chính khóa đối với học sinh khối 7 Với tổng số 245 học sinh
Năm học 2001 - 2002 häc sinh khèi 7 vµ khèi 8 với tổng số học sinh 450 em Năm học 2002-2003 häc sinh khèi 6, khèi 7 vµ khèi 8 đợc học tin học với trên 600 em .
Năm häc 2003-2004 häc sinh c¸c khèi 6, khèi 7, khèi 8 víi sè häc sinh trªn 600 em  Năm học 2004 -2005 học sinh các khối 7, khối 8 , khối 9 đợc học môn tin học với tỉng sè
häc sinh 558 em häc m«n tin học, đặc biệt năm học này đã tổ chức thi nghỊ cho c¸c em häc sinh khèi 9 , và thành lập đội tuyển tin học ôn luyện để các em đi thi học sinh giỏi các cấp .
Tiết 61
Tạo bảng biểu

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Hoạt động thực hành hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×