Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
GV : tng tự ta có thể căn lề trái có khoảng cách 2 cm
- Ok GV : Nhận xét đánh giá từng HS
-Đánh giá chung buổi thực hành
Bài tập mẫu
Lợm
Tố Hữu
Ngày huế đổ máu Chú hà nội về
Tình cờ chú cháu gặp nhau hàng bè
Chú bé loắt choắt Cái sắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt Cái đầu nghênh nghênh
Ca nô đội lệch Mồm huýt sáo vang
nh con chim chích
Nhảy trên đ ờng vàng
L u ý :
Phần trong khung là các yêu cầu kỹ thuật đối với đoạn văn bản .
Tiết 55 - 56 - 57
Định dạng nhanh và nhất quán

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm vững : + Các thao tác định dạng văn bản , định dạng nhanh .
II - Chuần bị -
Phòng máy, máy chiếu.

III. Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò


Nội dung
Hoạt động 1 :
ổn định lớp - kiểm tra bài cũ
- ổn định chỗ ngồi - Để căn chỉnh khoảng cách giữa các khối
- Kiểm tra sĩ số văn bản ta thùc hiƯn :
- KiĨm tra bµi cò a - Đánh dấu văn bản
- Format - Pragragh- Spacing HS : trả lời
b - Đánh dấu văn bản - Format - Font-
c - Đánh dấu văn bản GV : nhận xét đánh giá , cho điểm
- Format - Pragragh- Alignment
61 Phông .VnTimeH
Đậm , cỡ chữ 16 Căn giữa
Phông .VnArialH Đậm, cỡ chữ 12
Căn lề trái - cách lề 2 cm
Phông .VnUniverce Đậm, cỡ chữ 16
Căn giữa
Phông .VnTime Đậm, cỡ chữ 14, gạch chân, nghêng
Căn lề phải , cách lề phải 2 Cm
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Hoạt động 2
Định dạng nhanh
GV : Để định dạng nhanh thì trớc hết ta phải định một đoạn văn bản mẫu
GV : Để định dạng văn bản ta tiến hành các bớc nh thế nào ?
- Đánh dấu văn b¶n HS : tr¶ lêi
- Ctrl + D - Chän phông chữ - OK
GV : để định dạng nhanh ta cã thĨ thùc hiƯn 2 c¸ch :
C¸ch 1 : Thao tác bằng bàn phím - Đánh dấu văn bản Shift +
- Ctrl + D để chọn phông chữ dùng 2 phím mũi
tên để di chuyển hộp sáng - Enter Tơng đơng OK
GV : để lấy chữ đậm thi thực hiện nh thế nào ?
HS : trả lời Crtl + B : chữ đậm
GV : để lấy chức nghiêng thực hiện? HS : trả lời
Ctrl + I : chữ nghiêng GV : để lấy chữ gạch chân thực hiện ?
HS : trả lời Ctrl + U
GV : ®Ĩ căn chỉnh giữa văn bản ta thực hiện ?
HS : trả lời Ctrl + E
GV : Yêu cầu HS bật máy và thực hiện nhập văn bản :
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Yêu cầu - phông .VnTimeH , cỡ 13 , đậm , căn
chỉnh giữa . HS : bật máy thực hành thao tác bằng bàn
phím Kết quả
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Cách 2 : Thao tác bàng chuột GV : Để đánh dấu văn bản bằng chuột ta có
mấy cách ? - Đánh dấu văn bản Click đơn : 1 dòng vb , đúp 1
từ , nhẫn chuột kéo rê : đánh dấu một vùng HS : Có 3 cách : Click đơn, đúp, nhấn chuột
kéo rê - Click vào biểu tợng Formating
Click vào mũi tên để chọn phông chữ
GV : Để lấy chữ đậm ta click vào biểu tợng ? HS : Trả lời
- Click vào
để lấy chữ đậm
GV : Để lấy chữ nghiêng Click và ? HS : trả lời
- Click
vào biểu tợng
lấy chữ nghiêng GV : Để lấy chữ gạch chân ta thực hiện ?
HS : trả lời - Click vào biểu t
ợng GV : để căn chỉnh giữa văn bản ta thùc
hiƯn ? HS : tr¶ lêi
- Cick vào biểu tợng GV : Để căn chỉnh đều 2 bên ta thực hiện nh
thế nào ? HS : trả lời
- Click vàp biểu tợng GV : yêu cầu :
- Bật máy , khởi động vào Word - Mở tệp Lợm
- Căn chỉnh theo yêu cầu
b
ài tập mẫu
62
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
HS : Thực hành GV : Quan sát - hớng dẫn
GV : Em h·y so s¸nh 2 c¸ch căn chỉnh nhanh văn bản trên ?
HS : trả lời
Hoạt động 3
: Định dạng theo kiểu - mẫu
GV : Để định dạng nhanh trớc hết ta phải định dạng 1 mẫu đã căn chỉnh
B1 : Định dạng mẫu GV : Để định dang văn bản ta phải tiến hành
theo mấy bớc ? B2 : Click vào biểu tợng
HS : - Đánh dấu Sao cho biểu tợng trên
- Ctrl + D B3 : Đa đến vị trí cần căn chỉnh
- Chọn Font - OK B4 : Nhấn chuột giữ nguyên kéo rê quét
GV : Em so sách hai kiểu căn chỉnh trên
đến vị trí thich hợp thì nhả chuột HS : trả lời
Hoạt động 4 : Củng cố - hớng dẫn GV : Để định dạng nhanh văn bản ta
thực hiện nh thế nào ? HS : trả lời
GV : Về nhà chuẩn bị bài định dạng văn bản và định dạng theo kiểu mẫu .
.
Tiết 58 - 59 -60
Thực hành tạo một số kiĨu - mÉu

I. Mơc tiªu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×