Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
GV : Yêu cầu HS bật máy tính và thực hành thao tác đánh dấu bằng chuột .
HS : Thực hành theo 3 Kiểu - Đánh dấu tuỳ ý : Đánh dấu 1 vùng văn bản .
Nhấn chuột trái giữ nguyên kéo rê đến vị trí thích hợp thì nhả chuột .
2 - Đánh dấu bằng bàn phím - ấn phím Shift với các phím :
HS : Thực hành trực tiếp trên máy . + Home : Đánh dấu từ vị trí trỏ về đầu dòng vb .
+ End : Đánh dấu từ vị trí trỏ về cuối dòng. + - ; - Đánh dấu từng ký tự
Chú ý :
Đánh dấu toàn bộ văn bản
- Edit - Select All - CtrL + A
GV : híng dÉn sư dơng - quan sát HS thực hành
3- Huỷ bỏ đánh dấu
HS : thực hành trên máy - ấn vào 1 phím mũi tên bất kỳ
- Click chuột đơn vào vùng soạn thảo .
Hoạt động 4 : Củng cố - Hớng dẫn
- HS : thực hành đánh dấu văn bản - Nối dòng văn bản
- Về nhà học thuộc cách đánh dấu văn bản .
Tiết 50 - 51
Định dạng văn bản

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm vững : + Các thao tác định dạng văn bản sao cho đẹp , đúng pháp quy .
+ Các thao căn chỉnh bằng các cách khác nhau văn bản , Paragraph
II - Chuẩn bị -
Phòng máy , máy chiếu , nilon trong in cửa sổ Font

III. Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò


Nội dung
Hoạt động 1 :
ổn định lớp - kiểm tra bài cũ
- ổn định chỗ ngồi - KiĨm tra sÜ sè
- KiĨm tra bµi cò HS 1,2,3,4 : bËt máy mở file văn bản tập
nhập trớc . Đánh dấu văn bản . GV : nhận xét đánh giá , cho điểm
Hoạt động 2 :
Căn chỉnh kí tự
GV : Đối với máy tính khi ta muốn làm việc với một đối tợng nào thì phải làm gì ?
HS : Lựa chọn Đánh dấu B1 : Đánh dấu văn bản
GV : Nêu các cách đánh dấu văn bản B2 : C1 : Format - Font
HS : trả lời 2 cách đánh dÊu C2 : CTRL + D
C3 : Click vµo biĨu tợng Formating - Xuất hiện hộp thoại
GV : Bật máy chiếu Hình cửa sổ Font a - Font Phông chữ
hớng dẫn thông qua hình ảnh - Font : Phông chữ tiếng việt bắt đầu bằng .Vn ,
Kí tự hoa có phần cuối là H
58
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
- Style : Kiểu dáng kÝ tù + Bold : §Ëm Ctrl + B
+ Italic : Chữ nghiêng Ctrl + I + Regular : Kiểu lÝ tù b×nh thêng
- Size : KÝch thíc Ctrl + [ : Giảm kích thớc kí tự
Ctrl + ]: Tăng kích thớc kí tự - Color : Màu sắc
- UnderLine : Kiểu gạch chân + Gạch đơn : Ctrl + U
+ Gạch chân dòng đôi CtrL + Shift + D
+ None : Không gạch chân - Một số kiểu ®Ỉc biƯt :
+ LÊyKÝ tù díi : Ctrl + = H
2
SO
4
+ LÊy kÝ tù trªn Ctrl + Shift + = M
2
M
3
Hoạt động 3
:
Định dạng đoạn văn bản
GV : Bật máy chiếu văn bản có chứa các đoạn văn bản bài thơ Lợm .
? Em cho biết nề của đoạn thơ trên nh thế nào ?
HS : Đều căn nề trái GV : Để căn nề theo ý muốn ta phải thao tác
nh sau B1 : Đánh dấu văn bản
B2 :
Format - Paragraph - Xuất hiệu hộp hội
thoại GV : Chiếu hình Của sổ hộp thoại Paragraph
và hớng dẫn + Chọn
Alignment : Căn nề
-
Left
CtrL + L Click vào
Căn trái
- Chiếu phần khung cửa sổ nhỏ về -
Right
Ctrl + R Click vào
Căn phải
Alignment -
Center
Ctrl +EClick vào
Căn giữa
-
Justify
hoặc Click vào
Căn đều 2 bên
+Chọn
Indentation:
Khoảng cách so với nề
GV : Chiếu phần khung cửa sổ nhỏ về
-
Left
: Khoảng cách so với nề trái Indentation
-
Right
: Khoảng cách so với nề phải + Chọn
Spacing
: Tạo khoảng cách giữa các khối GV : Để tạo khoảng cách giữa các
-
Before
: Khoảng cách so với khối trớc khối ta chọn Spacing
-
After
: Khoảng cách so với khối sau . + Chọn
Line Spacing
: Khoảng các giữa các dòng GV : Để tạo khoảng cách giữa các
-
Single
: Khoảng cách bình thờng dòng Chọn Line Spacing
-
Multiple
: Khoảng c¸ch t ý B3 : OK
GV : Giêi thiƯu mét số kiểu khác căn chỉnh trực tiếp bằng chuột
Hoạt động 4 :
Lun tËp - Cđng cè
GV : ChiÕu bµi thơ lợm đã căn chỉnh yêu cầu học sinh thực hành theo các yêu cầu
. HS : Thực hành trên máy
59
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 52 - 54
Thực hành Định dạng văn bản

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×