Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Ngày soạn:
Tiết 46 - 47 - 48
Thực hành - khởi động - soạn thảo văn bản

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm vững : + Khởi động máy tính . khởi động chơng trình soạn thảo
+ Soạn thảo theo kiểu gõ Telex + Ghi văn bản vào bộ nhớ , ghi văn bản với một tên khác .
+ Thao tác trên máy thuần thục .
II - Chuần bị -
Phòng máy

III. Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò


Nội dung
Hoạt động 1 :
ổn định lớp - kiểm tra bài cũ
- ổn định chỗ ngồi - Kiểm tra sĩ số
- Kiểm tra bài cũ - Nêu các cách khởi động chơng trình soạn thảo .
Yêu cầu thực hành HS : ngồi trớc máy trả lời và thực hành
- Chỉ các thành phần cơ bản của màn hình soạn thảo .
GV : Đánh giá cho điểm
Hoạt động 2
:
Soạn thảo theo kiểu gõ Telex
GV : Phát từ bài tập thực hành - Bài thơ Lợm Tố Hữu
- HS : Gõ thơ lợm
Hoạt động 3
:
ghi văn bản vào bộ nhớ
C1 : File - Save - Nhận tên GV : Ghi văn bản vào bộ nhớ với tên mình ,
lớp VD : MINH 9A C2 : Ctrl + S - NhËp tªn
HS : Thùc hành
Hoạt động 4
:
Đắt tên văn bản với tên khác
GV : Yêu cầu dặt tên văn bản với tên khác têmn mình 2 và lớp
VD Minh2 9A C1 : File - Save as - NhËp tªn míi
C2 : Ên F12 - Nhập tên mới HS : Thực hành
GV : Néi dung cđa 2 tƯp tin nµy cã nh nhau không ?
HS : Nội dung nh nhau
Hoạt động 4
:
Thoát khỏi chơgn trình
C1 : File - Exit - GV : Yêu cầu dãy máy bên lề tờng thoát
khỏi chơng trình bằng Menu File - Dãy máy giữa thoát khỏi chơng trình b»ng
phÝm nãng . C2 : ALT + F4
Hs : Thùc hành
Hoạt động 5
: Củng cố
GV : Nhận xét đánh các buổi thực hành
56
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Ngày soạn:
Tiết 49
Các thao tác cơ bản khi soạn thảo

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm vững các thao tác cơ bản : + Nhập văn bản , nối dòng văn b¶n , xãa ký tù nhËp sai . . .
+ Các thao tác đánh dấu văn bản - huỷ bỏ đánh dấu + Các thao sao chép , di chuyển văn bản văn bản .
II - Chuần bị -
Phòng máy

III. Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò


Nội dung
Hoạt động 1 :
ổn định lớp - kiểm tra bài cũ
- ổn định chỗ ngồi - Kiểm tra sĩ số
- Kiểm tra bài cũ - Nêu các cách khởi động chơng trình soạn thảo .
Yêu cầu thực hành HS : ngồi trớc máy trả lời và thực hành
- Để ghi văn bản vào bộ nhớ ta có mấy cách : GV : Đánh giá cho điểm
- Nêu cách gõ văn bản tiếng việt theo kiểu Telex .
Hoạt động 2 : Nhập văn bản
1 - Nhập văn bản
GV : Nêu nguyên tắc nhập văn bản - Nhập văn bản thô Cha định dạng
- Để ngắt dòng văn bản ấn phím Enter - Các quy định văn phạm , văn bản pháp quy .
GV : Trong khi soạn thảo văn bản em tấy th- ờng mắc phải lỗi nµo ?
HS : NhËp sai ký tù GV : Từ ứng dụng chức năng của bàn phím
ta có các phÝm nµo ? HS : Dïng Back Space xãa ký tự bên trái trỏ ,
Delete xóa các ký bên phải
2 - Xãa Ký tù nhËp sai - Back Space xãa ký tự bên trái trỏ .
- Delete xóa các ký bên phải
GV : Khi con trỏ ở vị trí giữa của một từ , không may ta ấn phải phím Enter thì phải Xử
lý nh thế nào ?
3 - Nối dòng văn bản - Để trỏ tại cuối dòng trên ấn phím Delete
- Để trỏ tại đầu dòng díi Ên phÝm Back Space. 4- Di chun trá nháy
- - - ; - : dịch chuyển từng ký tự
- Home : đa trỏ về đầu dòng . - End : Đa trỏ về cuối dòng
- CtrL + Home : Về đầu văn bản - CtrL + End : Về cuối văn bản
Hoạt động 3 : Đánh dấu văn bản
1 - Đánh dấu bằng chuột
GV : Bật máy chiếu và hớng dẫn - Single Click : Đánh dấu 1 dòng văn bản
thông qua màn hình . HS : Quan sát , lắng nghe , ghi chép
Thao tác đa trỏ chuột về đầu dòng vb sao cho trỏ chuyển về hớng trên sang phải thì nhấn chuột
trái 1 lần - Double : Đánh dấu 1 từ Đa trỏ về trớc ký tự
đầu tiên của từ sao cho trỏ chuột biến thành I thì click nhânh 2 lần chuột trái .
57
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
GV : Yêu cầu HS bật máy tính và thực hành thao tác đánh dấu bằng chuột .
HS : Thực hành theo 3 Kiểu - Đánh dấu tuỳ ý : Đánh dấu 1 vùng văn bản .
Nhấn chuột trái giữ nguyên kéo rê đến vị trí thích hợp thì nhả chuột .
2 - Đánh dấu bằng bàn phím - ấn phím Shift với các phím :
HS : Thực hành trực tiếp trên máy . + Home : Đánh dấu từ vị trí trỏ về đầu dòng vb .
+ End : Đánh dấu từ vị trí trỏ về cuối dòng. + - ; - Đánh dấu từng ký tự
Chú ý :
Đánh dấu toàn bộ văn b¶n
- Edit - Select All - CtrL + A
GV : híng dÉn sư dơng - quan s¸t HS thùc hành
3- Huỷ bỏ đánh dấu
HS : thực hành trên máy - ấn vào 1 phím mũi tên bất kỳ
- Click chuột đơn vào vùng soạn thảo .
Hoạt động 4 : Củng cố - Hớng dẫn
- HS : thực hành đánh dấu văn bản - Nối dòng văn bản
- Về nhà học thuộc cách đánh dấu văn bản .
Tiết 50 - 51
Định dạng văn bản

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×