Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Chuẩn bị - Mục tiêu Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Chuẩn bị - Mục tiêu Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 42 - 43
Kiểm tra thực hành

I. Chuẩn bị -


Bảng phụ - Phòng máy
II- Hoạt động thực hành
1- Thực hành tạo cây th mục truong trong có các khoi , các lop bằng MS DOS và nc 2 - Tạo tệp tin mang tên minh.txt trong lop của mình
3 - Xem nội dung tệp tin mang tên mình . 4 - Đặt thuộc tính ẩn và chỉ đọc cho tệp tin mang tên mình Có thể thực hiện bằng 1 trong 2 cách MS DOS
và NC . 5 - Sao chép tệp tin mang tên minh.txt sang ổ đĩa A .
6 - Xãa th mơc truong .
50
Gi¸o ¸n nghỊ tin häc Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 44
Chơng trình soạn thảo văn bản

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm vững + Khái niệm
+ Khởi động + Màn hình làm việc
II - Chuần bị -
Phòng máy - Máy chiếu , in hình cửa sổ soạn thảo

III. Hoạt động day và học


Hoạt động của thấy và trò T.g
nội dung
HĐ1: - ổn định lớp
- Kiểm tra sĩ số - Kiểm tra bài cũ
HĐ2: Nội dung bài mới GV: Giới thiệu
HS: Lắng nghe - phát biểu ý kiến
GV: Đa ra các cách để khởi tạo một ch- ơng trình
HS: Lắng nghe - ghi bài GV: Em hãy đa ra u và nhợc điểm của
hai cách này? HS : trả lời
GV: bật máy chiếu màn hình làm việc Word
HS: Quan sát và trả lời các câu hỏi do GV đa ra
5
5
7
10
1.Khái niệm
Là phần mềm soạn thảo trong m«i trêng Windows, với những chức năng đa dạng, phong
phú, cho phép bạn làm việc với nhiều bảng biểu đi kèm các đồ thị, hình ảnh, minh hoạ rõ ràng sống
động.
2.Khởi động
Cách 1: B1: Vào Start
B2: Chọn Programs B3: Chọn Microsoft Word
Cách 2: Kích chuột vào BT
3.Màn hình làm việc

a.Thanh tiêu đề Chứa tên tài liệu đang soạn thảo


b.Thanh Menu Chứa các lệnh trong quá trình sạon thảo


c.Thanh công cụ Các BT đợc sử dụng thờng xuyên đợcWord đa ra


thành BT d.Thanh định dạng
51
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
GV: Trong trờng hợp bị mất thanh công cụ hay định dạng làm thế nào để lấy lại?
HS: Lắng nghe - trả lời GV: Đa ra các bớc
GV: Có thể trình bày thêm cách thứ hai
GV: Em có thĨ biÕt ®Ĩ tắt một chơng trình ta có thể có mấy cách làm, cho biết
các cách đó? HS: Lắng nghe - trả lời câu hỏi
GV: Nhận xét, rồi đa ra các bớc để tiến hành.
GV: - Đa ra các thao tác căn bản khi soạn thảo
- Nhấn mạnh các thao tác quan trọng
- Chiếu hình kiểu gõ telex HS: Lắng nghe - ghi bài
- Thực hành nhập văn bản
3
10
Cho phép định dạng Font chữ, kiểu chữ, cỡ chữ và các thao tác căn lề,

e.Thanh trạng thái Cho biết vị trí điểm chèn trong văn bản, số trang


tài liệu. Chú ý: Trong trờng hợp màn hình làm việc mất
một trong các thanh công cụ hay định dạng ta có thể lấy lại nh sau:
B1: Vào View B2: Chọn Toolsbars
B3: Trong đó Lấy thanh công cụ: Chọn Standard
Lấy thanh định dạng: Chọn Formatting
4.Thoát khỏi Word
Cách 1: B1: Vào File
B2: Chọn Exit Cách 2:
Kích chuột vào BT trên thanh Tiêu đề
Cách 3: Bấm tổ hợp phím Alt + F4

5. Nhập văn bản - Kiểu gõ tiếng việt Telex


- Nhập VB một cách bình thờng - Sau dấu ngắt cau phải có dấu cách
- Trớc dấu ngắt câu không có dÊu c¸ch - ChØ nhÊn Enter khi kÕt thóc mét đoạn VB
- Gõ dấu tiếng Việt theo chế độ Telex
Chữ Dấu
aa
â aw
ă
oo
ô ow
ơ
uw
dd
đ ee
ê
52
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Hoạt động 3: Củng cố kiến thức
- Yêu cầu học sinh thực hành nhập văn bản , đánh dấu văn bản .
- Cho BT thực hành - về nhà
5
Huyền
f Sắc
s
Ngã
x Nặng
j
Hỏi
r
Bài tập thực hành - về nhµ
VỊ nhµ: Häc thc lý thut Thùc hµnh: TËp gâ một bài thơ tuỳ ý
.
53
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 45
Quản lý văn bản

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm vững : + Mở một văn bản mới để làm việc soạn thảo , mở văn bản đã lu trữ
+ Ghi văn bản vào bộ nhớ , ghi văn bản với một tên khác . + Thao tác trên máy thuần thục .
II - Chuần bị -
Phòng máy - Máy chiếu , in hình cửa sổ mở văn bản , ghi văn bản .

III. Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò


Nội dung
Hoạt động 1 :
ổn định lớp - kiểm tra bài cũ
- ổn định chỗ ngồi - Kiểm tra sĩ số
- Kiểm tra bài cũ - Nêu khái niệm chơng trình soạn thảo, cách khởi
động vào chơng trình soạn thảo Thực hành trên máy , các thành phần cơ bản của màn hình .
HS 1,2,3,4 : Trả lời và thực hành GV :
- Nªu kiĨu gâ Telex , gâ trùc tiếp trên máy , thoát hỏi chơng trình .
HS 5,6,7,8 : Thực hành gõ trên máy và thoát khỏi chơng trình .
HS : Nhận xét bài của bạn GV : Đánh giá , cho điểm
Hoạt động 2 : Quản lý văn bản
GV : Bật máy chiếu hình cửa sổ màn hình soạn thảo .
- Nếu muốn mở một cửa sổ mới ta làm cách nào ?
1 - Mở tệp văn bản mới C1 : File - New
- Hớng dẫn chỉ trên hình chiếu C2 : CtrL + N
C3 : Click vào biểu tợng HS : Thực hành trên máy theo các cách .
GV : Hớng dẫn trên hình chiếu các cách mở tệp văn bản đã có trớc
2 - Mở tệp văn bản đ có tr ã
ớc
C1 : File - Open C2 : CtrL + O
C3 : Click vào biểu tợng : - Cả 3 cách trên ®Ịu xt hiƯn cưa sỉ
- ChiÕu cưa sỉ OPen tƯp tin và hỡng dẫn học sinh _trên các máy đều có tệp tin Soan thao.
doc HS : Quan sát và thực hành theo
hớng dẫn của GV
GV : Để ghi văn bản vào bộ nhớ ta thực hiện nh thế nào ?
3 - Ghi văn bản vào bộ nhí
- C1 : File - Save - C2 : CTRL + S
- C3 : Click vào biểu tợng
- Cả 3 cách trên đều xuất hiện hộp thoại GV : Chiếu hình ghi văn bản và hớng dẫn
HS : Quan sát lắng nghe . Thực hành theo h-
54
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn ớng dẫn
GV : Để ghi văn bản với tên khác ta thực hiện nh thế nào ?
4 - Ghi văn bản với một tên kh¸c .
- C1 : File - Save as - C2: ấn phím F12
- Cả 2 cách trên đều xuất hiện hộp thoại : GV : Chiếu hình ghi văn bản với tên khác và
hớng dẫn HS : Quan sát và thùc hµnh theo híng dÉn .
GV : Để thoát hay ®ãng bÊt kú cöa sổ windows nào ta thực hiện cách nào ?
HS : ấn ALT + F4
5- Thoát khỏi chơng trình soạn thảo
- File - Exit - ALT + F4
Lu ý : Khi thoát khỏi chơng trình bao giờ word cũng khỏi ta có ghi văn bản vào bộ nhớ không
HS : Thực hành thoát khỏi chơng trình Hoạt động 3 : Lun tËp - cđng cè
HS : Thùc hiƯn: - Khởi động chơng trình
- Mở tệp văn bản mới để soạn thảo - Mở tệp văn bản có trớc
- Ghi văn bản vào bộ nhớ - Đặt tên văn bản với tên khác
- Thoát khoit chơng trình . - Tắt máy
GV : nhắc học sinh về nhà tập gõ 10 ngãn tay theo kiĨi gâ Telex ®Ĩ bi sau thực hành tốt .
55
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Ngày soạn:
Tiết 46 - 47 - 48
Thực hành - khởi động - soạn thảo văn bản

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị - Mục tiêu Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×