Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Mục tiêu Chuẩn bị - Mục tiêu Chuẩn bị - Mục tiêu

Mục tiêu Chuẩn bị - Mục tiêu Chuẩn bị - Mục tiêu

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 35 - 36
Thực hành lệnh vào ra tệp tin

I. Mục tiêu


- Nắm đợc khái niệm, đặc trng của chơng trình tiện ích - Sơ lợc một số chức năng.

II. Chuẩn bị -


Bảng phụ - Phòng máy
III- Hoạt động thực hành
Hoạt động của GV T.gian
Hoạt động của HS
HĐ1:
- ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số
- Kiểm tra bài cũ
HĐ2:
Nội dung thực hµnh - Híng dÉn häc sinh vµo ra tiƯn Ých NC
- Hớng dẫn bài tập cho học sinh
HĐ3: Kiểm tra - Kiểm tra bài học sinh
10
70
10
BT: Em hãy tạo cây th mơc sau C:\\
TRUONG BGH
LOP
LOP6 LOP7
LOP8
LOP9 - Em h·y t¹o tƯp tin hoc.txt trong th mơc LOP6
- Xem néi dung tệp tin hoc.txt
45
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
. Tiết 37 - 38
Thực Hành các lệnh của nc

I. Mục tiêu


- Nắm đợc đặc trng của các lệnh nén, giải nén và một số lệnh khác - Sơ lợc một số chức năng.

II. Chuẩn bị -


Bảng phụ - Phòng máy

III- Hoạt động thực hành hoạt động của thầy và trò


Nội dung Hoạt động 1:
ổn định lớp - kiểm tra bài cũ
10
ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số
- Kiểm tra bài cũ - Nêu trình tự đặt thuộc tính tệp tin?
- Nêu tác dụng của nén tệp tin ? trình bày trình tự tiến hành nén tệp tin trong NC
HS : trả lời -
Thực hành
70
Hoạt động 2
: Thực hành GV : Treo bảng phụ : yêu cầu thực hành
1- Em tạo cây th mục truong trong có các khoi , c¸c lop
GV : Gäi theo danh s¸ch líp yêu cầu HS thực hành
2 - sao chÐp tÖp tin Danhsach.doc tõ ổ đĩa D: vào th mục lớp mình .
HS : nghiên cứu bài tập , thực hành ,
3- Đặt thuộc tính cho tệp tin Danhsach.doc
ghi lại các bớc tiến hành thùc hµnh 4 - NÐn tƯp tin danhsach.doc vµo ỉ ®Üa A
GV : Híng dÉn tõng em thùc hµnh GV : Tệp tin nén có phần mở rộng là gì ?
5 - Giải nén tệp tin danhsach.zip sang ổ đĩa D HS : .Zip
6 - Xãa c©y th mơc truong và các tệp tin
Hoạt động 3
:
Đánh giá buổi thực hành
GV : Nhận xét đánh giá từng bài của HS và cho ®iĨm .
HS : Tù nhËn xÐt rót kinh nghiƯm bài thực hành của mình . ghi lại trình tự buôit thực hành .
46
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 39 - 40
ôn tập

I. Mục tiêu


-
Nắm toàn bộ các kiến thức cơ bản :Các khái niệm cơ bản, cấu trúc máy, các thành phần cơ bả của máy tính , các hoạt động , các lệnh cơ bản của dos, các phần mềm tiện
ích , các chức năng tiện ích của trình NC
-
Nắm vững các kiến thức lý thuyết - gắn liền với thực hành thành thạo trên máy .
II- Hoạt động của thày và trò hoạt động của thày và trò
Nội dung Hoạt động 1:
Ôn tập các khái niệm cơ bản 20
GV : Vẽ cấu trúc của máy tính , các thành phần cơ bản của máy tính
+ Các bộ phận cơ bản của máy tính + Khái niệm về mạng máy tính
HS : Vẽ, trả lời GV : Con ngời giao tiếp đợc với máy tính nhờ
đâu ? + Khái niệm hệ điều hành
HS : HĐH GV : Muốn khởi động máy tính ta thao tác
nh thế nào ? + Các khởi động máy tính
+ Khởi động HĐH HS : trả lời
GV : Để tìm kiếm nhanh các thông tin trên đĩa từ thì ta phải tổ chức thông tin trên máy
nh thế nào ? + Tổ chức thông tin trên đĩa
HS : Tổ chức dới dạng cây th mục
Hoạt động 2
:
Các lệnh cơ bản trong DOS 40
GV : Để tạo th mục ta có lệnh nào ? nêu cú pháp
+ Các lệnh cơ bản của DOS HS : MD [d] [path]tên th mục
GV : Muốn tạo tệp tin ta tiến hành theo các bớc nh thế nào ?
- Tạo th mục HS : Tiến hành theo 3 bớc
- Tạo tệp tin GV : muốn sao chép tệp tin ta cần xác định
điều gì ? HS : Xác định địa chỉ nguồn đích
- sao chép GV : Nêu tác dung của lệnh sau :
Copy
\\vd1.txt + \\vd2.txt +\\vd3.txt D:\\vd4.txt
- Nèi néi dung c¸c tƯp tin HS : LƯnh nèi néi dung các tệp tin
GV :
Để xóa th mục truong cha rỗng ta thực hiện lệnh có đợc không ?
RD truong HS : Không đợc
GV : phải dùng lệnh nào ? - LƯnh xãa th mơc , xãa c©y th mơc
HS : Deltree truong GV : T¹o tƯp tin Tudong.bat trên ổ đĩa A để
thực thi các công việc sau - Tệp tin Autoexec.bat
- Tạo th mục Quanly trên ổ C - Tạo trong Quanly th mục Thinghe
- Giả sử trên ổ đĩa A có tệp tin Danhsach.doc và Thinghe.MDB. Sao chÐp tƯp tin nµy tõ ỉ A
vµo th mơc Thinghe , - Tự khởi động tệp tin Thinghe.MDB
- Tạo tệp tin
47
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
HS : thùc hiƯn - T¹o th mơc
- Sao chÐp - Chỉ đờng dẫn đến tệp tin
GV : Tạo ổ đĩa ¶o cã dung lỵng 720 KB . GV : ®Ĩ thùc hiƯn đợc ta cần khai bảo ở
đâu ? - Tệp tin Config.sys
HS : Khai báo trong tệp Config.sys
Hoạt động 3 : Tr×nh tiƯn Ých Norton Conmander 30
GV : treo bảng phụ - Tạo cây th mục truong
- Tạo tÖp tin Lylich.txt - Sao chÐp sao chÐp tÖp tin Lylich.txt vào
lớp mình . - Đặt thuộc tính chỉ đọc và ẩn cho tệp tin lyllich.txt
truong th mục lớp mình - xãa c©y th mơc , xãa tƯp tin
HS : Làm các yêu cầu trên ra giấy và thực hành trên máy .
GV : đánh giá cho điểm
.
48
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 41
Kiểm tra 45 phút lý thuyết
Câu 1 : 3 điểm
- Nêu khái niệm về hệ điều hành .
Câu 2 3 điểm
Nêu tác dụng cđa c©u lƯnh sau : a - Ren .Pas .bak
b - Type d:\\quanly\\danhsach.doc
Câu 3 : 4 điểm
a - Nêu trình tự cách đặt thuộc tính cho một tệp tin . b - Nêu các bớc tiến hành chia tệp tin danhsach.doc trên NC
.
49
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 42 - 43
Kiểm tra thực hành

I. ChuÈn bÞ -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Chuẩn bị - Mục tiêu Chuẩn bị - Mục tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×