Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Mục tiêu Chuẩn bị - Một số lệnh khác

Mục tiêu Chuẩn bị - Một số lệnh khác

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 33 - 34
Các lệnh cơ bản của nc Tiếp

I. Mục tiêu


- Nắm đợc khái niệm, đặc trng của các lệnh nén, giải nén và một số lệnh khác - Sơ lợc một số chức năng.

II. Chuẩn bị -


Bảng phụ - Phòng máy
III- Hoạt động thực hành
Hoạt động của GV T.gian
Hoạt động của HS
HĐ1: - Em hãy nêu cách tạo tệp tin và th mục ?
- Em hãy nêu cách sao chép và di chuyển ? HĐ2:
- Giới thiệu cho học sinh cách tìm kiếm tệp tin nh thế nào?
- Xem cây th mục nh thế nào?
- Nêu cách đặt thuộc tÝnh cho häc sinh biết ?
- Giới thiệu cho học sinh viết cách cắt và nối file nh thế nào?
- Nén dữ liệu là gì? Nêu cách nén dữ liệu cho học sinh biết?
15
10
10
10
15
10 10

II. Một số lệnh khác


1. Tìm kiếm tệp tin -
B1: NhÊn phÝm Alt + F7 -
B2: XHHT Find File -
B3: Gõ tên File cần tìm vào ô Find File -
B4: NhÊn nót Start 2. Xem c©y th
mơc - NhÊn phím Alt + F10 để xem toàn bộ cây th
mục trong ỉ hiƯn hµnh vµ cã thĨ di chun nhanh ®Õn mét th mơc bÊt kú b»ng mòi tªn 4 chiều
3. Đặt thuộc tính - B1: Chọn tệp cần đặt thuéc tÝnh
- B2: NhÊn F9 →
Files →
File attribute - B3: XHHT, chän lùa thuéc tÝnh
- B4: Chän Set 4. C¾t fileghép file
a. Cắt file - B1: Di chuyển vệt sáng đến file cần cắt.
- B2: Nhấn Ctrl + F10 - B3: XHHT Split, gõ đờng dẫn đến nơi cần cất
File bị cắt. - B4: Chọn File đó thành mấy mảng gõ vào ô
Number of Split - B5: Nhấn vào Split để tiến hành
b. Ghép file - B1: Chọn lại những file cắt để ghép lại
- B2: Nhấn Ctrl + F10 - B3: XHHT Merge
- B4: NhÊn vµo Merge 5. NÐn dữ liệu
- B1: Đa vệt sáng chiếu tới th mục cần nén dữ liệu nén
- B2: Nhấn Alt + F5, XHHT Compress
43
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
- Nêu cách giải nén dữ liệu cho học sinh
HĐ3: - Củng cố lại cho học sinh
- Và nêu nên một sè chó ý cho häc sinh. 10
5 - B3: Gâ đờng dẫn cho file nén tới nơi cần cất
và đổi tên cho nó. - B4: Đánh dấu chọn lựa trong b¶ng b»ng phÝm
Space - B5: NhÊn Compress
6. Gi¶i nÐn - B1: Đa vệt sáng đến tệp tin cần giải nén
- B2: Nhấn Alt + F6, XHHT Decompress - B3: Đánh dấu chọn
- B4: Nhấn vào Decompress
.
44
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 35 - 36
Thực hành lệnh vào ra tƯp tin

I. Mơc tiªu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Chuẩn bị - Một số lệnh khác

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×