Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Mục tiêu Chuẩn bị - Lệnh cơ bản 1. Tạo th

Mục tiêu Chuẩn bị - Lệnh cơ bản 1. Tạo th

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 31- 32
Các lệnh cơ bản của nc

I. Mục tiêu


- Nắm đợc khái niệm, đặc trng của chơng trình tiện ích - Sơ lợc một số chức năng.

II. Chuẩn bị -


Bảng phụ - Phòng máy
III- Hoạt động thực hành
Hoạt động của GV T.gian
Hoạt động của HS
HĐ1: - HS1: Em hãy lấy một số tệp tin trong NC
cơ bản mà chơng trình vẫn hoạt động đợc. - HS2: Em hãy nêu cách đánh dấu chọn tệp
và bỏ đánh dấu chọn tệp. HĐ2:
- Giới thiệu cho học sinh một số lệnh cơ bản và liên hệ với hệ điều hành MS - DOS cho
học sinh dễ hiểu hơn.
- Xem nội dung ở NC khác với HĐH MS- DOS nh thế nào
- Em hãy biết NC sao chép khác với MS- 15
10
10
10
10
10

I. Lệnh cơ bản 1. Tạo th


mục F7: - B1: Xác định th mục sẽ chứa th mục cần
tạo. - B2: Nhấn phÝm F7, XHHT
- B3: Gâ tên th mục vào hép Creat the Diretory và gõ Enter.
2. Tạo tệp tin shift + F4 - B1: Xác định th mục sẽ chứa tệp tin cần t¹o.
- B2: NhÊn phÝm Shift +F4, XHHT. - B3: Gâ tên tệp tin vào hộp Edit the file rồi
nhấn Enter. - B4: Xuất hiện cửa sổ soạn thảo
- B5: Kết thúc soạn thảo nhấn phím F2, sau đó nhấn phím ESC ®Ĩ trë vỊ NC.
3. Xem néi dung tƯp tin F3, F4 a.
Xem nội dung nhng không thay đổi. - B1: Di chuyển vệt sáng đến tệp tin cần xem.
- B2: NhÊn phÝm F3 ®Ĩ xem tƯp tin - B3: Xem xong nhấn phím ESC để thoát
khỏi. b.
Xem nội dung nhng chỉnh sửa đợc. - B1: Di chuyển vệt sáng đến tệp tin cần xem
- B2: Nhấn phím F4 ®Ĩ xem tƯp tin - B3: Mn thay ®ỉi, chØnh söa ë ®©u di
chun con trá tíi ®ã ®Ĩ sưa ch÷a. - B4: Khi sưa xong nhÊn phÝm F2, nhÊn phím
ESC để thoát khỏi. 4. Sao chép tệp tin và th
mục - B1: Đánh dấu chọn th mục hay tệp tin cÇn
sao chÐp - B2: NhÊn phÝm F5
- B3: XHHT, gâ ®êng dÉn tíi nơi cần sao chép
41
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
DOS nh thế nào ?
- Đổi tên và di chuyển nh thế nào ?
HĐ3: - Củng cè l¹i cho häc sinh
- NÕu l¹i mét sèn lƯnh cơ bản cho học sinh - Bài tập về nhà
10
10
5 - B4: Đánh dấu lựa chọn trong hộp thoại bằng
Space - B5: Nhấn Copy
5. Xoá tệp tin và th mục
- B1: Đánh dấu chọn tệp tin hay th mục cần xo¸
- B2: NhÊn phÝm F8 - B3: XHHT Delete
- B4: Đánh dấu lựa chọn trong hộp thoại bằng Space
- B5: Nhấn Delete 6. Đổi tên và di chuyển
- B1: Xác định tệp tin hay th mục - B2: NhÊn phÝm F6
- B3: XHHT
RENAME
- B4: Gâ ®êng dẫn tới nơi cần di chuyển hoặc tên cần đổi
- B5: Đánh dấu lùa chän trong hộp thoại bằng Space
- B6: Chọn RenameMove
.
42
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 33 - 34
Các lệnh cơ bản của nc Tiếp

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Chuẩn bị - Lệnh cơ bản 1. Tạo th

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×