Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
mục tiêu Mục tiêu Tiến trình

mục tiêu Mục tiêu Tiến trình

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 27 - 28
Thực hành - các lệnh Config.sys - autoexec.bat

I. mục tiêu


-
Nắm khái niệm về lệnh nội trú - các lệnh về thiết lập cấu hình máy và tệp lô Autoexec.bat .
- Thao tác thành thạo trên máy các lệnh Config.sys và tệp Autoexec.bat
ii. chuẩn bị đồ dùng
-
Phòng máy , bảng phụ , đĩa mền
III - Hoạt động Thực hành hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1 ổ định chỗ ngồi - kiểm tra
- ổn định chỗ ngåi - KiĨm tra sÜ sè
- KiĨm tra bµi cò - Thế nào tệp tin lô ? Nêu các lệnh riêng của tệp
tin này ? HS : trả lời
Hoạt động 2 :
Thực hành các lệnh tệp tin Autoexec.bat
GV : tệp tin Autoexec.bat có thể dùng đợc các lệnh nào ?
HS : tất cả các lệnh nội trú và các lệnh riêng của tệp tin
GV : treo bảng phụ - yêu cầu + Tạo tệp tin Tudong.bat trên ổ đĩa A tự
động thực hiện các công việc sau: - Đa ra dòng thông báo
Chao cac ban ve tham Truong THCS hoa binh - Tạo th mục quanlỷtên ổ đĩa C trog cã c¸c th mơc
hocsinh, taichinh, doan, doi, diem - Sao chép tệp tin danhsach.doc từ ổ đia a vào th
mục hocsinh HS : thực hành
GV : quan sát hớng dẫn GV : yêu cầu cho thựchiện
Hoạt động 3
:
Tệp tin thiÕt lËp cÊu h×nh
Config.sys GV : Nêu khái niệm tệp tin cÊu h×nh cđa
m¸y ? cho biÕt c¸c lƯnh chÝnh ? HS : trả lời
GV : yêu cầu thiêt lập cấu hình của máy - Tạo ổ đĩa ảo có dung lợng lµ 720 KB
HS : thùc hµnh Device=himem.sys
device=ramdrive.sys 720e GV : ThiÕt lËp cht cho m¸y tÝnh ë vïng nhí
cao HS : thực hành
GV : quan sát , hớng dẫn , đánh giá cho điểm
.
38
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 29 - 30
Chơng trình tiện ích nc

I. Mục tiêu


- Nắm đợc khái niệm, đặc trng của chơng trình tiện ích - Sơ lợc một số chức năng.

II. Tiến trình


Hoạt động GV T.gian
Hoạt động HS
HĐ1: - ổn định lớp.
HĐ2: - Giới thiệu cho học sinh biết chơng
trình tiện ích NC
- Giới thiệu khởi động và màn hình làm việc
5
15
5
15
10 I. Khái niệm:
- Chơng trình tiện ích: Là chơng trình nhỏ hỗ trợ thêm cho hệ điều hành bằng cách cung cấp một
số dịch vụ mà hệ điều hành cha có hoặc cha làm tốt.
- NC là phần mềm tiện ích có chức năng tổ chức, quản lý thông tin trên đĩa một cách nhanh
chóngvà thuận tiện tạo tệp tin, di chuyển.. - Trong trêng hỵp chØ dïng NC víi mét sè
chøc năng cơ bản, đơn giản chỉ cần sao chép các tệp tin từ NC đã cài đặt: NC.exe, NC.cfg, NC.hlp,
NCMAIN.exe, NCEDIT.exe, NC.ico, NCZIP.exe, NC. msg
II. Khởi động - Màn hình làm việc 1. Khởi động, thoát khỏi NC
- Khởi động: Gõ NC.exe - Thoát khởi: Nhấn phím F10
2. Màn hình làm việc: - Menu pull down thực đơn kéo xuống: Chøa
c¸c mơc chän thao t¸c trong NC - Starus line dòng trạng thái: Thể hiện thông
tin của tệp tin hoặc th mục vệt sáng đang chiếu đến.
- DOS - Prompt: dấu nhắc của Dos - Function key: Các phím chức năng
3. Thao tác với cửa sổ - Cửa sổ hiện hành là cửa sổ ngời dùng đang
làm việc. - Muốn thay đổi cửa sổ làm việc nhấn phím
Tab. - Èn hiƯn cưa sỉ:
+ Ctrl + F1: Èn hc hiƯn cửa sổ bên trái + Ctrl + F2: ẩn hoặc hiện cửa sổ bên phải.
+ Ctrl + O: ẩn hoặc hiện cả hai cửa sổ III. Các thao tác bản
1. Thay đổi ổ đĩa làm việc - Alt + F1: Thay đổi ổ đĩa làm việc ở cửa sổ
bên trái. - Alt + F2: Thay đổi ổ đĩa làm việc ở cửa sổ
bên phải. 2. Thay đổi th
mục làm việc
39
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
- Nêu một số thao tác cơ bản trong tiện ích NC.
-Thay đổi th mục làm việc khác gì với HĐH MS-DOS
HĐ 3: Củng cố - Nêu lại cho häc sinh mét sè kiÕn thøc
cÇn nhí. 5
5
10
15
5 Di chuyển vệt sáng đến th mục cần chọn rồi
nhấn phím Enter 3. Đánh dấu chọn tệp tin
C1: Di chuyển vệt sáng lần lợt đến từng tệp tin cần chọn rồi nhÊn phÝm Insert.
C2: Chän nhãm tƯp tin bµng ký tù đại diện + B1: Nhấn phím dấu + ở bên ph¶i vïng sè
phÝm. + XHHT Select the file gâ ký tự đại diện
+ Nhấn OK hoặc Enter. 4. Bỏ đánh dấu chọn tệp tin
C1: Di chuyển vệt sáng đến lần lợt đến từng tệp tin cần bỏ rồi nhấn phím Insert.
C2: Bỏ dấu chọn bằng ký tự đại diện +Nhấn phím dấu - ở bên phải vùng số
phím. + XHHT Deselect the file gõ ký tự đại diện
+ Nhấn phím OK hoặc Enter
40
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 31- 32
Các lệnh cơ bản của nc

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu Mục tiêu Tiến trình

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×