Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
mơc tiªu

mơc tiªu

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 25 - 26
Thực hành - các lệnh ngoại trú

I. mục tiêu


-
Nắm khái niệm về lệnh ngoại trú - các lệnh ngoại trú . - Thao tác thành thạo trên máy các lệnh ngoại trú
ii. chuẩn bị đồ dùng
-
Phòng máy , bảng phụ
III - Hoạt động Thực hành hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1 ổ định chỗ ngồi - kiểm tra
- ổn định chỗ ngồi - KiĨm tra sÜ sè
- KiĨm tra bµi cò - ThÕ nào là lệnh ngoại trú ?
HS : trả lời GV : đánh giá - cho điểm
Hoạt động 2 : Đặt thc tÝnh cho tƯp tin
GV : tren b¶ng phơ - Đặt thuộc tính chỉ đọc và Èn cho tÖp tin
Danhsach.däc trong th mục quanly trên ổ đĩa A GV : Tệp tin có mấy thuộc tính ? nêu các
thuộc tÝnh ký tù t¾t HS : 4 thuéc tÝnh …
GV : dùng lệnh nào để đặt hay gỡ bỏ thuộc tính ?
HS : ATTRIB HS : bật máy thực hành
C:\\ATTRIB +R+H A:\\quanly\\danhsach.doc
GV : quan s¸t - híng dÉn GV : yêu cầu HS khác thựchành gì bá 2
thc tÝnh trªn HS : thùc hµnh
C:\\ATTRIB -R-H A:\\quanly\\danhsach.doc
GV : quan sát hớng dẫn - cho điểm
Hoạt động 3
:
Đổi tên th mục - di chuyển th mục
GV : Muốn đổi tên th mục ta dùng lệnh nào ? nêu cú pháp
HS : Move
C:\\move [d] [path] tªn cò [d] [path]tªn míi
GV : yêu cầu đổi tên th mục quanly trên ổ đĩa A thành th mục
DSHOCSINH
trên ổ đĩa C HS : thực hành
C:\\Move A:\\quanly
C:\\DSHOCSINH
GV : quan sát - hớng dẫn tõng häc sinh GV : Di chun th mơc quanly tõ ỉ ®Üa A
sang ỉ ®Üa C GV :
em nêu cú pháp di chuyển th mục
HS : Move [d][path]tªn th mơc [d] [Path] tªn th mơc
HS : thùc hµnh C:\\move A:\\quanly,c:\\
GV : quan sát, hớng dẫn
Hoạt động 4
:
Sao chép th mục - xãa c©y th mơc
GV : sao chÐp th mơc quanly từ ổ c sang ổ A cả các tệp tin
HS : thùc hµnh C:\\Xcopy C:\\quanly A\\ es
GV : quan sát , hớng dẫn GV : Để xóa một cây th mục cha rỗng ta dùng lệnh nào ? nêu cú pháp
36
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
HS : Deltree [d][path] tên th mục GV : Yêu cầu xóa câu th mục quanly ở trên 2
đĩa C vµ A HS : thùc hµnh
C:\\deltree a:\\quanly C:\\deltree quanly
Hoạt động 5
:
Định dạng đĩa từ
GV : để định dạng đĩa từ dos cho lệnh nào ? nêu cú pháp
Yêu cầu đinh dạng ổ đĩa A với dung lợng 720 KB và tạo đĩa khởi động .
HS : Format [d] [tham sè ] HS : thùc hµnh cho ®Üa mỊn vµo ỉ ®Üa
C:\\format a:\\ f:720s GV : quan sát , hớng dẫn từng HS
GV : khi địng dạng lại đĩa từ thì dữ liệu trên đĩa còn khổng ?
HS : mất hết dữ liệu
Hoạt động 6
:
Nhận xét - đánh giá buổi thực hành
- Nhận xét chung buổi thực hành - Đánh giá đọc điểm cho từng học sinh
- Về nhà chuẩn bị ôn lại các lệnh cấu hình máy Config.sys và tệp lô gom
Autoexec.bat để buổi sau thực hành
.
37
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 27 - 28
Thực hành - các lƯnh Config.sys - autoexec.bat

I. mơc tiªu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mơc tiªu

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×