Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
mơc tiªu mơc tiªu

mơc tiªu mơc tiªu

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 19 - 20
Thực hành - các lệnh về hệ thống

I. mục tiêu


-
Nắm các thành phần của lệnh áp dụng vào thực hành - Thao tác thành thạo trên máy các lệnh về hệ thống
ii. chuẩn bị đồ dùng
-
Phòng máy
III - Hoạt động Thực hành hoạt động của thầy và trò
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: ổn định chỗ ngồi,kiểm tra
- ổn định chỗ ngồi - Kiểm tra sĩ số
- Kiểm tra bài cũ + ? Nêu các thành phần chính của 1 lệnh
HS : trả lời
Hoạt động 2 : Thực hành
GV : Muốn khởi động vào DOS ta thực hiện nh thế nào ?
HS : Trả lời
HS
: các nhóm thực hiện khởi động vào
DOS
GV : Muốn xem phiên bản của HĐH ta dùng lệnh nào ? Cú pháp nh thế nào ?
HS : Ver
HS :
thực hành và đọc phiên bản của HĐH GV : Thực hiện các lệnh về thời gian , ngày
tháng , xóa các thông tin trên màn hình , thay đổi dấu nhắc của hệ thống .
HS : nêu cú pháp và thực hành lần lợt GV : gọi từng nhóm HS thực hành các lệnh .
HS : thực hành HS : thực hành xong ghi lại trình tự các bớc thao
tác . GV : Quan sát và Hớng dẫn từng HS
Giải thích và xử lý các tình huống trong quá trình thao tác .
GV : Nhận xét , đánh giá , cho điểm các HS . Hoạt động 3 :
Củng cố - Hớng dẫn chuẩn bị bài
- Nhận xét đánh giá buổi thực hành - Chuẩn bị cho các buổi thực hành sau : Xem
lại bài các lệnh nội trú
.
31
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 21 - 22
Thực hành - các lệnh th mục

I. mục tiêu


-
Nắm các thành phần của lệnh áp dụng vào thực hành - Thao tác thành thạo trên máy các lệnh về th mục
ii. chuẩn bị đồ dùng
-
Phòng máy , bảng phụ
III - Hoạt động Thực hành hoạt động của thầy và trò
Nội dung Hoạt động 1
ổ định chỗ ngồi - kiểm tra
- ổn định chỗ ngồi - Kiểm tra sĩ số
- Kiểm tra bài cò - ThÕ nµo lµ lƯnh néi tró ?
- Mét cú pháp lệnh thờng có mấy phần ? lấy ví dơ minh häa .
HS : tr¶ lêi HS : nhË xét bài của bạn
GV : đánh giá , cho điểm
Hoạt động 2 : Thực hành các lệnh về th mục
GV : Treo bảng phụ HS : bật máy thực hành
Bài tập 1 : Tạo cây th mục trờng trong có c¸c khèi 6 - khèi 9 , trong c¸c khèi
cã các lớp từ A cho đến E 9A , 9B, 9C, 9D ,9E
GV : Mỗi lần tạo đợc mấy th mục ? th mục nào đợc tạo trớc ?
HS : đợc 1 th mục , th mục cấp trên đợc tạo trớc .
GV : Nêu cú pháp tạo th mục MD [d] [path] tên th mục
HS : MD [d] [path] tªn th mơc HS : Thùc hành tạo th mục sau dấu đợi .
GV : quan s¸t , híng dÉn tõng häc sinh HS : ghi chép lại các bớc tiến hành thực hành
.
Hoạt động 3 : Xãa th mơc - liƯt kª th mơc
GV : Th mục cần xóa phải là th mục nh thế nào ?
HS : Th mục rỗng không có th mục cÊp díi hay tƯp tin
GV : ®Ĩ xem th mơc đó đã rỗng hay cha dos cho ta lệnh nào ? Nêu cú pháp
HS : Lệnh Dir DIR [d] [path] tên th mục
GV : em cho biết các th mục vừa tạo trên những th mục nào đã rỗng
HS : trả lời HS : thực hành xóa th mục , kết hợp liệt kê
nội dung các th mục GV : quan s¸t , híng dÉn tõng häc sinh -
nhận xét - cho điểm
Hoạt động 4 : Củng cè - híng dÉn
GV : Qua bi thùc hµnh em cho biết trong
32
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
khi tạo th mục hay xóa th mục thì cần xác định đều gì ?
HS : Xác định rõ đờng dẫn đến th mục - Về nhà xem lại các lệnh về tệp tin
+ Tạo tệp tin cã mÊy bíc ? + Sao chÐp cÇn xác định những địa chỉ
nào ? +Muốn nối nội dung nhiều tệp tin vớid nhau
ta phải thoa tác nh thế nào? + Để xóa một tệp tin ta thực hiện nh thế
nào ?
.
33
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 23 - 24
Thực hành - các lƯnh tƯp tin

I. mơc tiªu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mơc tiªu mơc tiªu

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×