Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
mơc tiªu

mơc tiªu

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 17 - 18
Các tệp Conf ig.sys và Autoexec.bat

I. mục tiêu


-
Nắm đợc thế nào là lệnh xử lý theo lô - Nắm đợc bản chất và cách sử dụng các lệnh Autoexec.bat, Config.sys
- Nắm đợc các lệnh trong 2 tệp tin Autoexec.bat, Config.sys và áp dụng vào làm mẫu các bài tập .
ii. chuẩn bị đồ dùng
-
Bảng phụ
III - Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1 ổ định chỗ ngồi - kiểm tra
- ổn định chỗ ngồi - Kiểm tra sĩ số
- Kiểm tra bài cũ GV : Nêu khái niệm về lệnh ngoại trú?
HS : Lên bảng trả lời GV : Đặt thuộc tính ẩn cho tệp tin
Danhsach.doc trên ổ đia A HS : ë díi lµm bµi tËp , 1 lên bảng
Hoạt động 2
: Lệnh Config.sys 1 - Khái niệm
GV : Tõ tªn cđa tƯp tin cho ta thÊy tƯp tin config.sys có tác dùng chính gì ?
HS : Thiết lập cấu hình của máy
- Là tệp tin chứa nhóm lệnh để cài đặt các trình điều khiển các thiết bị và chỉ ra vùng nhớ để xử lý thông tin
do đó ta gọi tệp tin CONFIG.SYS là tệp tin thiết lập cấu hình của máy,
2- Các lệnh trong tệp tin config.sys + BUFERS Cấp phát bộ nhớ đợc dùng làm vùng
đệm cho thao tác ghi , đọc , giá trị mặc định là 15 .
- Cú pháp BUFERS = n n tõ 2 - 255 + FILES
GV : §Ĩ khai báo số tệp tin cùng đợc mở một lúc ®ång thêi ta cã lƯnh
Ên ®Þnh sè tÖp tin më ®ång thêi khi DOS truy xuất .
FILES GV :mỗi em cho 1 vÝ dơ vỊ c©u lƯnh ?
- Có pháp FILES = n trong đó 8n255 thông thêng FILES = 30 ;
HS : Suy nghÜ ®a ra ví dụ
DEVICE
HS : nhận xét GV : đánh giá
Nạp một chơng trình điều khiển thiết bị vào bộ nhớ Chỉ dùng khi đã khai báo Himem.sys.
Cú pháp :
DEVICE
= [ổ đĩa ][đờng dẫn ]tên tệp tin
GV : lấy ví dụ minh hoạ VD :
DEVICE = C:\\DOS\\
ansi.sys Đa tệp tin Ansi.sys ở th mơc
DOS
vµ trong tƯp tin
CONFIG.SYS
- Cã thĨ dïng nhiỊu dïng lệnh
DEVICE + DEVICE HIGH
GV : Yêu cầu HS nghiên cứu tài liệu : ? Lệnh DEVICEHIGH có tác dụng gì?
- Nạp một trình điều khiển thiết bị vào vùng nhớ trên Cao , lệnh cho chúng ta tạo dựng đợc bộ nhớ cơ sở .
HS : Nghiên cứu tài liệu - trả lời
- Cú pháp :
DEVICE HIGH
= [ổ đĩa] [đờng dẫn ] tên tệp tin
-
Trớc khi cài
DEVICE HIGH
phải cài tệp Himem.sys ,
27
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Emm386.exe và lệnh
DOS=UMB
Ví dụ : Để đa chơng trình mouse.sys và bé nhí vïng cao cđa m¸y ta dïng lƯnh :
DEVICE = C:\\WINDOWS\\HIMEM.SYS DEVICE = C:\\WINDOWS\\EMM386.EXE NO EMS
DEVICEHIGH = C:\\MOUSE .SYS
BREAK
[ onoff ] Cho phÐp ng¾t [ on ] hay không [off ] các hoạt động truy
xuất đĩa bằng ctrl + c hay Ctrl + Break .
DOS
- ChØ ra có hay không duy trì việc liên kết với bộ nhớ cơ sở với bộ nhớ trên hoặc tải một phần của nó vào bộ nhớ
cao
HMH
. - Cú pháp : DOS= High Low [umbno umb]
- umb no umb cã hay không duy trì liên kết giữa hai vùng bộ nhớ
- HighLow Cho phép hay không tải một phần của chính nã vµo HMA.
Lu ý : Cµi Himem.sys tríc khi cµi Dos = umb, no umb . + VÝ dơ : Để DOS vào thờng trú trong vùng nhớ cao
HMA ta thiÕt lËp nh sau :
DEVICE = C:\\WINDOWS\\Himem.sys DOS = High;
GV : Lệnh Stack có tác dụng gì ?
STACKS
HS : Nghiên cứu tài liệu - trả lời
- Cho phép sử dụng ngăn xếp dữ liệu để điều khiển các ngắt phần cứng.
- Cú pháp : STACKS=n,s
Trong đó n : Chỉ ra số ngăn xếp 8 n 64 s : Chỉ ra kích thớc Byte là đơn vị mỗi ngăn
xếp dữ liệu 32 s 512 VÝ dơ : Stacks = 15,240 CÊp ph¸t 15 ngăn xếp , mỗi
ngăn xếp là 240 byte .
GV : Để các lệnh không thực hiện đợc trong Config.sys ta dùng lệnh nào trớc ?
HS : Trả lời
Lu ý : Khi thay ®ỉi lƯnh trong tƯp tin Config.sys thì ta phải khởi động lại máy thì dùng lệnh thay đổi mới có tác
dụng . Để huỷ bỏ Không thực thi thì ta có thể dùng lệnh REM trớc dòng lệnh đó ở đầu dòng lệnh
3 - Tệp tin
AUTOEXEC.BAT
+ Khái niệm : Khi làm việc với DOS các lệnh đợc thi hành một cách riêng lẻ Sau mỗi lệnh ấn enter máy
thực hiƯn vµ ta gâ vµo lƯnh míi Ta chã thể làm cách khác là tạo ra một chơng trình BATCH Batch program -
Chơng trình gom từ những lệnh của dos và các chơng trình khả thi lu vµo mét tËp tin cã phÇn më réng .
BATbatch files mỗi lần gọi đén tên tệp tin nào thì tất cả các lệnh trong nó lần lợt thùc hiÖn .
GV : Cã thĨ dïng lƯnh Copy trong tƯp Autoexec.bat hay kh«ng ?
HS : Có dùng đợc .
+ Tạo tệp tin .bat Một tệp tin .Batch là một tệp tin văn bản bao gồm :
- Các lệnh của hệ điều hành . - Các chơng trình khả thi Các tệp tin có phần
mở rộng là : EXE , COM , BAT - Các lệnh dùng riêng .
- Tệp tin .bat đợc tạo bằng các soạn thảo văn bản Copy con , NC . . .
VÝ dơ : T¹o tƯp tin .bat tự động là các công việc sau : Tạo th mơc truong trong cã th mơc con lµ khoi7 trên ổ
đĩa A , sao chép tệp tin dslkhoi7.doc từ ổ đĩa C sang th mục khoi7 trong trờng trên ổ đĩa A .
28
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn §øc S¬n
C:\\ Copy con Tudong.bat C:\\md A:\\truong
C:\\md A:\\truong\\khoi7 C:\\ Copy
C:\\dskhoi7.doc A:\\truong\\khoi7\\dskhoi7.doc
Ctrl + Z F6 + Thi hành tệp tin lệnh
Cách thực hiện một tƯp tin .bat gièng nh thùc hiƯn lƯnh ngo¹i trú .
Để ngắt ngay một công việc thực hiện một tệp tin đang thi hành ta nhấn Ctrl + c hay Ctrl + Pause DOS sÏ b¸o
Terninate batch Job YN . + Mét sè lƯnh riªng cđa Autoexec.bat
- ECHO
Echo [chuỗi thông báo ] đa chuối thông báo ra màn hình .
Echo off : Không hiển thị các câu lệnh bên dới ra màn hình .
Echo on :Cho hiển thị ra màn hình .
- REM
Lời chú thích Để ghi chó thÝch trong tËp tin lƯnh , c¸c lêi ghi chú này
không thể hiện khi thực hiện .
- GOTO
: Nh·n Cho phÐp chun ®iỊu khiĨn ®Õn lƯnh n»m bên dới
nhãn chỉ định Nếu dòng nhãn chỉ ở lệnh goto không có trong tệp tin
DOS báo lỗi Lable not Found Không tìm thấy nhãn .
Ví dụ
Echo off : lap
Date Time
Goto:lap
Có nghĩa là cho hiển thị ngày tháng , thời gian của hệ thống liên tục .
GV :
để khai bái đờng dẫn tìm đến tệp
- PATH
=
[ổ đĩa ] [đờng dẫn ]tên tệp tin khả thi
tin thực thi đợc trong dos cã lƯnh
chØ ra ®êng dÉn ®Õn tƯp tin mà cho phép DOS có thể tự tìm thấy và cho thi hành khi khởi động .
- PAUSE
: làm tạm dừng việc thực thi các lệnh tiếp theo sao cho
khi một phím đợc gõ khi gặp lệnh này trên màn hình sẽ xuất hiện : Press any key continue .
- CALL
: Cho phÐp gäi mét tƯp tin kh¸c b»ng c¸ch gäi
trùc tiÕp nhng sau khi thùc hiƯn xong tƯp tin LƯnh Call sÏ gäi tƯp tin lƯnh ®ã trả về
+ Tệp tin AUTOEXEXC.BAT
Đặc điểm là một tệp tin .BAT đặc biệt : - Có tên gọi là AUTOEXEC.BAT
- Đợc chép ở th mục gốc của điac khởi động hệ thống .
- Đợc tự động thi hành khi khởi động máy tính . GV : Làm ví dụ
Ví dụ
AUTOEXEC.BAT
tạo máy có đĩa cứng hoặc đĩa ảo .
GV : Lệnh
Echo off
có tác dụng gì ? HS :
Không cho xuất hiện dòng lệnh ra màn hình .
C:\\ AUTOEXEC.BAT
Echo off
: Không cho xuất hiện dòng lệnh ra màn hình .
Path
: Các địa chỉ hay dùng khai báo đờng dẫn MD C:\\TAM
Tạo th mục tam để chứa các tệp tin tạm
29
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
GV : Lệnh path có tác dụng gì ? HS : Chỉ ra đờng dẫn đến tệp tin
.tmp
Set Tam = C:\\Tam
: Xác định nơi DOS sẽ cất các tệp tin tạm
Copy C :\\Command.com E:\\ :
Sao chÐp tÖp tin command.com và ổ đĩa E
Set Compspee =E:\\command.com
: Chỉ cho Dos ®êng t×m tƯp tin Command.com ỉ ®Üa E khi cần .
Hoạt động 4
- Củng cố - Chuẩn bị bµi thùc hµnh
- Cđng cè toµn bé kiÕn thøc - Yêu cầu chuẩn bị ôn tập ở nhà
.
30
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 19 - 20
Thực hành - các lệnh về hệ thống

I. mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mơc tiªu

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×