Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Mục tiêu - hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Mục tiêu - hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 7
Hệ điều hành ms-dos Khái niệm cơ bản

I. Mục tiêu -


Nắm đợc khái niệm, chức năng của HĐH
-
Sơ lợc một số HĐH bản
.

II. hoạt động dạy và học


1 - ổn định lớp 1 phút
-
ổn định chỗ ngồi .
-
Kiểm tra sĩ sè
2 - KiĨm tra bµi cò 5 phót
HS 1: Nếu các bộ phận cơ bản của máy tính và chức năng của từng bộ phận HS 2 : Thế nào đợc gọi là phần mền
3 - Dạy bài mới
Khái niệm cơ bản
hoạt động của thầy và trò Nội dung
+ Giới thiệu và đa ra khái niệm về hệ điều hành .
GV : Từ cấu tạo của máy tính chúng ta thấy Máy tính hoạt động đợc là do các phần
mềm . Phần mềm quan trọng nhất là Hệ điều hành
1 - Khái niệm 7
-
Hệ điều hành là các phần mềm cơ sở điều khiển mọi hoạt động của máy tính và thiết bị ngoại vi ,
gióp ngêi sư dơng điều hành và quản lý tài nguyên trên máy Giao tiếp giữa ngời và máy .
2 - Chức năng của hệ điều hành 8
GV : khái niệm phần mền ? HS : Trả lời .
- Điều khiển các thiết bị bao gồm cả việc đa máy vào hoạt động Khởi động
- Quản lý và phân phối bộ nhớ . - Điều khiển việc thực thi chơng trình .
- Quản lý xuất , nhập thông tin trên máy tính .
3 - Phân loại hệ điều hành 20
- Phân loại hệ điều hành dựa vào khả năng hoạt động
GV : Mạng máy tính là gì ? + Hệ điều hành hoạt động theo mạng
HS : NhiỊu m¸y tÝnh kÕt nèi víi nhau... + HƯ điều hành hoạt động độc lập trên một máy
tính cá nhân PC - Một số hệ diều hành : MS - DOS , Windows 9X,
Windows2000, WindowsNT Lilux...
GV : - Cho ví dụ mạng máy tính nhiều ngời dùng ?
HS : M¹ng Internet , Game . . . a. Theo ngêi sử dụng
- Hệ điều hành nhiều ngời dùng Multi user Cho phép máy tính cùng một lúc phục vụ đợc
nhiều ngời dùng. Đây là tính năng quan trọng trong việc điều
10
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
khiển các máy tính lớn. - Hệ điều hành đơn ngời dùng
Tại một thời điểm phục vụ đợc một ngời dùng. GV : Lấy ví dụ mạng máy tính mới của tr-
ờng ,Windows .
GV : Hệ điều hành MS-DOS

b. Theo chơng trình - Hệ điều hành đa nhiệm Multi programing


Cùng một lúc thể thực hiện đợc nhiều chơng
trình trên một máy tính. - Hệ điều hành đơn nhiệm:
Tại một thời điểm chỉ thực hiện một chơng trình, muốn thực hiện chơng trình khác phải tắt chơng
trình kia. c. Theo bộ vi xử lý
- Hệ điều hành đa bộ vi xử lý Hệ điều hành đó hỗ trợ nhiều hơn một bộ vi xử
lý. - Để tăng năng lực của máy
tính WindowsNT, Unix, Linux, OS2, ... - Hệ điều hành đơn vi xử lý
Hệ điều hành đó chỉ hỗ trợ một CPU.
4- Củng cố - Hớng dẫn chuẩn bị bài ở nhà 4
HS 1: ? Thế nào gọi là hệ điều hành ? - Đa bảng phụ : Hệ điều có chức năng :
a - Điều khiển các thiết bị b - Điều khiển và thực thi chơng trình
c - Khởi động máy tính d - Quản lý và phân phối bộ nhớ .
e - Quản lý và phân phối bộ nhớ f - Tất cả các câu trên đều đúng .
+ Chuẩn bị Xen trớc bài ở nhà cách khởi động máy tính và quy trình hoạt động của máy tính .
.
11
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 8
Cách khởi động máy tính - Một số quy ớc về lệnh
I - Mục tiêu -
Nắm cách khởi động máy tính và cách khởi động lại máy tính , tắt máy - Nắm đợc các quy ớc khi gõ lệnh
II - Chuẩn bị
- Bảng phụ
-
Phòng máy

II. hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò


Nội dung
Hoạt động 1 5
- ổn định chỗ ngồi - kiểm tra sÜ sè - KiĨm tra bµi cò :
GV : Nêu khái niệm về hệ điều hành Phân loại hệ điều hành dựa vào đâu ?
HS 1 : Lên bảng trả lời GV : Treo bảng phụ Chọn câu trả lời
HĐH có chức năng đúng
a- Quản lý thiết bị b- Quản lý bộ nhớ c- Quản lý truy , xuất thông tin
d- Tất cả các cây trên đều đúng
Hoạt động 2 : Khởi động máy tính và tắt máy tính 18
GV : Thực hành các bớc thao tác khởi động máy tính Làm chậm
HS : Quan sát - rút ra nhËn xÐt GV : Tõ thùc tÕ em cho biết muốn khởi động
máy tính ta phải tiến hành nh thế nào ?
1 - Khởi động máy
HS : trả lời
- Cắm nguồn điện - ấn nút Power trên CPU
GV : Máy tính hoạt động đợc là do phần mềm nào ?
HS : Hệ điều hành .
- Một đĩa khởi động gåm Ýt nhÊt 3 tÖp tin sau : IO.SYS ; MSDOS.SYS ; COMMAND.COM
GV : Thực hành khởi động lại máy tính bằng 2 cách .
+ Cách khởi động lại máy tính - ấn vào nút
Reset trên CPU
HS : Quan sát - Nhận xét
- ấn đồng thời tổ hợp các phÝm : CTRL + ALT + DELETE
Lu ý : ChØ khởi động lại đợc khi máy đang hoạt động.
GV : Thực hành thao tác tắt máy tính Làm chậm
2 - Tắt máy tính
HS : Quan sát rút ra kết luận
- Click cht vµo Start - Chän Shutdown -
Xt hiƯn hép thoại
- Chọn Shutdown - Chọn
OK -
Rút nguồn điện GV : Yêu cầu học sinh thực hà
nh
12
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Yêu cầu các học sinh quan sát quá trình khởi động máy trên màn hình
HS 1,2,3 : thực hành khởi động máy, khởi động lại máy , tắt máy .
Hoạt động 2 : Quy trình hoạt động của máy tính 10
GV : Khi máy tính hoạt động thì em thấy xuất hiện trên màn hình những gì trớc ?
HS : B¶ng nhiỊu sè liƯu - Starting
3 - Quy trình hoạt động của máy tính
GV : ? Bộ ROM có chức năng gì ?
Máy tính hoạt động theo dãy các chơng trình trong bộ nhớ
HS : Đọc các thông tin về cầu hình cấuu máy .
ROM : Chơng trình cài đặt trong ROM có tác
dụng - Kiểm tra sự hoạt động các thiết bị ngoại vi .
- Kiểm tra sự hoạt động của máy tính, cho hiển thị ra màn hình các thông số kỹ thuật nh dung lợng
bộ nhớ RAM , ổ cứng , ổ mềm, cấu hình máy .. . - Nạp BOOT Sector vào bộ nhớ chính và chuyển
điều khiển cho chơng trình Boot Sector .
L u ý
: Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện
có lỗi thì sẽ đa thông báo về lỗi đó ra mà hình .
GV
: Hệ điều hành có chức năng gì
?
HS : trả lời
Boot sector gọi là chơng trình mồi, có nhiệm vụ tìm trên đĩa khởi động có tệp tin IO.SYS và
MSDOS.SYS hay không ? Nếu có 2 tệp tin trên thì nạp 2 tệp tin IO.SYS và MSDOS.SYS vào vị trí
ấn định cđa bé nhí tiÕp theo đó nạp tƯp tin CONFIG.SYS ®Ĩ thiÕt lËp cÊu hình của máy , tiếp
theo chơng trình nạp tiếp tập tin COMMAND.COM vµo bé nhí vµ trao qun ®iỊu khiĨn cho nã
COMMAND.COM tÖp tin này tìm tệp tin AUTOEXEC.BAT trên th mục gốc và thi hành các
lệnh trong tệp tin nàyAutoexec.bat.
Hoạt động 3 : Quy ớc khi gâ lƯnh 7
4 - Quy íc khi gâ lƯnh
+ Quy ớc về cú pháp - dùng cho phần bắt buộc phải có
- [ ] tuỳ chọn không bắt bc - enter : Khi kÕt thóc lƯnh ph¶i Ên enter
+ Cách gõ lệnh - Gõ vào một lệnh từ dấu nhắc của hệ điều hành .
- Gõ lệnh xong thì ấn Enter để thi hành lệnh . - Giữa các thành phần lệnh phải có khoảng cách
trắng . - Lệnh không phân biệt chữ thờng hay chữ hoa .
- Có thể dùng Đại diện cho 8 kÝ tù hay phÇn më réng , ? Đại diện cho 1 kí tự
Hoạt động 5 : Củng cố - hớng dẫn chuẩn bị bài mới 5
GV : Nêu các bớc tiến hành khởi động máy? HS : Trả lời - thực hành .
GV :Nêu các bớc tiến hành tắt máy ? HS : Trả lời - Thực hành tắt máy .
GV : treo bảng phụ 1 Đánh dấu đúng cho quy trình khởi động máy .
13
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
a- Rom - Boot sector - IO.sys , msdos.sys - Autoexec.bat
HS : lên bảng đánh dấu HS : nhận xét bài của bạn
b - Rom - Boot sector - IO.sys , msdos.sys - Config.sys - Commamnd.com - Autoexec.bat
GV :treo bảng phụ 2 Đánh dấu sai về quy ớc khi gõ lệnh .
a - Bắt buộc phải có b - [ ] Bắt buộc phải có
c- Phân biệt chữ thờng và chữ hoa d- Giữa các thành phần phải có khoảng cách
trống . e - Kết thúc lệnh phải ấn Enter
.
14
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 9
thực hành Khởi động máy - khởi động ms dos - tắt máy

I. Mục tiêu -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu - hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×