Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Mục tiêu hoạt động thực hành

Mục tiêu hoạt động thực hành

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 4-5-6
thực hành - xem cấu trúc máy tính - gõ 10 ngón tay

I. Mục tiêu


- Nhận biết đợc các thiết bị cơ bản của máy tính . - Nắm đợc chức năng của từng phím và biết sử dụng 10 ngón tay để nhận văn bản .
II - Chẩn bị đồ dùng
- Phòng máy - Máy tính và Tur novit

II. hoạt động thực hành


1 - ổn định lớp 1 phút
- ổn định chỗ ngồi - giao máy theo nhóm . - KiĨm tra sÜ sè
2 - KiĨm tra bµi cò 5 phót
HS 1: NÕu c¸c bé phËn cơ bản của máy tính và chức năng của từng bé phËn HS 2 : Khi mÊt ®iƯn bé nhí nào bị mất thông tin :
a - Bộ nhớ Rom b- Bé nhí Ram
c- Bé nhí phơ ỉ ®Üa
3 - Hoạt động thực hành
Nhận biết các thiết bị máy tính - Gõ 10 ngón
hoạt động của thầy và trò Hoạt động của trò
Hoạt động 1 : Tháo CPU Giới thiệu các thiết bị cơ bản của máy tính
GV : Tháo CPU đồng thời chỉ các thiết bị bên trong CPU .
HS : quan sát - lắng nghe hớng dẫn
GV : Thiết bị ra gồm các thiết bị nào ?
HS : Trả lời màn hình, ... GV : Bộ nhớ ROM có tác dụng gì ?
HS : Đọc các thông tin về cấu hình của máy GV : Chỉ vào giíi thiƯu thanh RAM
? Khi mÊt ®iƯn bé nhí ram còn thông tin có đúng không ? và nếu bị hỏng có thay thế đợc
không ? HS : Bị mất thông tin . Có thể thay thế đợc.
GV : Bảng mạch chính có tác dụng gì? HS : trả lời
GV : Yêu cầu học sinh chỉ các bộ phận của máy tính và nêu tác dụng của từng bộ phận
HS : Trả lời
Hoạt động 2 : Các chức năng của bàn phím
GV : Đa bàn phím lên cao vào giới thiệu các chức năng của bàn phím
HS : Quan sát , lắng nghe GV : Yêu cầu từng nhóm lần lợt nêu chức
năng của từng phím chính HS : Chỉ vào bàn phím và nêu chức năng của các
phím . GV : yêu cầu HS nhận xét
HS : nhận xét bạn
GV :
Đánh giá cho điểm
Hoạt động 3 : Luyện gõ mời ngón tay
GV : Phát bàn phím quy định cách gõ của các ngón cho HS
HS : nhận bàn phím và quan sát bàn phím
GV : Hớng dẫn cách sử dụng bàn phím : Các ngón tay phải luôn rờ trên mặt các phím .
HS : Lắng nghe và tập thao tác trên bàn phím quy - ớc .
GV : ®äc chËm cho HS tËp gâ tõng ngãn tay một .
HS : Thực hành theo các khẩu lệnh của GV GV : BËt máy và khởi động chơng trình HS : Thực hành
8
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn TYPING MASTER để HS : thực hành
Hoạt động 4 : Củng cố - Hớng dẫn chuẩn bị Bài mới
- Nhận xét đánh giá từng buổi thực hành - Kiểm tra về các bộ phận cơ bản của máy
tính HS : Chỉ các thiết bị và nêu chức năng của từng
loại . - Chuẩn bị bài Hệ điều hành MSDOS
.
9
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 7
Hệ điều hành ms-dos Khái niệm cơ bản

I. Mục tiêu -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu hoạt động thực hành

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×