Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Mục tiêu hoạt động dạy và học

Mục tiêu hoạt động dạy và học

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 2
Cấu trúc máy tính - Các thành phần cơ bản của máy tính

I. Mục tiêu


- Nắm đợc tổng quan về máy tính , sơ đồ cấu trúc cơ bản của máy tính . - Các bộ phận cơ bản của máy tính
II - Chẩn bị đồ dùng
- Bảng phụ. - Sơ đồ cấu trúc máy tính , đĩa từ

II. hoạt động dạy và học


1 - ổn định lớp 1 phút
- ổn định chỗ ngồi . - Kiểm tra sÜ sè
2 - KiĨm tra bµi cò 5 phót
HS 1: Nếu khái niệm về thông tin và thông tin cã quan hƯ nh thÕ nµo víi tin häc . HS 2: là bài tập trên bản phụ
Đổi các đơn vị thông tin 1GB = ? Byte
1 GB = ? Bit 1 GB =? KB
1 MB =? Byte 1KB = ? Bit
3 - Dạy bài mới
hoạt động của thầy và trò Nội dung
GV : Cũng nh con ngời gồm 2 phần cơ bản : Thể xác và tâm hồn .
Một hệ thống máy tính gồm 2 phần : Phần chính và phần mềm .
I - Hệ thống máy tính 6
1- Phần cứng
Hard ware - Tất cả các thiết bị điện tử và cơ khí của máy tính
gọi lag phần cứng - Chức năng xử lú thông tin ở mức thấp nhất đó là
các tín hiệu o và 1 GV : Thế nào gọi là phần mềm
HS : Là chơng trình dữ liệu .
2 - Phần mềm
Software - Là các chơng trình hoạt động đợc trên máy tính
th mục và tệp tin - Giúp máy tính hiểu và thực hiện các tác vụ phức
tạp theo yêu cầu của ngời sử dụng. - Chỉ có phần mềm mới tạo ra giá trị sử dụng của
máy tính và làm cho máy tính gần gũi với con ngời hơn .
hoạt động của thầy và trò Nội dung
GV : Dựa và sơ đồ biến đổi thông tin trên máy tính em cho biết Máy tính bao gồm các
thiết bị nào ?
II - C¸c bé phËn cđa m¸y tÝnh 20
HS : C¸c thiết bị vào , xử lý thông tin , các thiết bị đa thông tin ra ngoài .
1- Sơ đồ khối cơ bản
3
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn GV : Treo bảng phụ vẽ sơ đồ khối
HS : Quan sát - vẽ sơ đồ khối cơ bản của máy tính
2 - Khối xử lý trung tâm
- CPU là bộ phận chỉ huy mọi hoạt động của máy tÝnh .Thùc hiƯn c¸c phÐp tÝnh c¸c phÐp tÝnh sè học
và logic , đồng thời điều khiển các quá trình thùc hiƯn lƯnh .
3 - Bé nhí Memory
GV : Bé nhớ có tác dụng gì ? HS : Dùng lu trữ thông tin.
- Dùng để lu trữ thông ting Chơng trình, dữ liệu a- Bộ nhớ chính
Main Memory + ROM : Read Only Memory
- Là bộ nhớ chỉ đọc các thông tin ra , thông tin trong bộ nhớ là do các chuyên gia kỹ thuật của nhà
sản xuất đa vào . - Thông tin luôn tồn tại nguồn Pin Cmos
- Tác dụng để nhận biết ,kiểm tra cấu hình của máy .
GV : Em h·y so s¸nh bé nhí ROM vµ RAM ?
HS : + RAM : Random Access Memory
- Là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên , khi máy hoạt động thì thông tin có thể
đọc , ghi ,xóa đợc dễ dàng .
- Thông tin bị mất khi tắt máy hay mất điện GV : Ngoài ra để lu trữ lợng thông tin lớn ng-
ời ta dơng bé nhí phơ b - Bé nhí phơ Auxiliay Sorage
- Lu trữ các chơng trình ứng dụng và dữ liƯu chÝnh .
- Cã thĨ ®äc , ghi , xãa thông tin dễ dàng . - Việc tổ chức thông tin do ngời sử dụng , thông
tin không bị mất đi khi tắt máy . GV : Đa hình vẽ chung các thiết bị trực
quan ta nhận thấy của máy tính . ? Các thiết bị nào của máy tính mà em biết ?
HS : Quan sát hình vẽ và trả lời
4 - Thiết bị vào ra Input- Output Device
+ Các thiết bị vào : Chuột , bàn phím , máy quét . . .
+ Các thiết bị ra : Màn hình máy in , máy vẽ . . . GV : Em cho biết các loại thiết dùng để lu trữ
thông tin mà em biết . HS : Suy nghÜ - tr¶ lêi
III - CÊu tróc đĩa từ 8
1- khái niệm
- Làm bằng chất dẻo hay kim loại có phủ một lớp có khả năng nhiễm từ .
- Đĩa từ chứa các thông tin trên các đờng tròn đồng tâm gọi là Track mỗi track
chia thành nhiều cung từ gọi là Sector. Thông tin đợc định vị theo địa chỉ .
GV : Treo hình vẽ cấu trúc đĩa từ . HS : Quan sát - vẽ vào vở .
2 - Các loại đĩa từ
+ Hardisk : Dung lợng lu trữ lớn - 80 GB, có thể đọc ghi, xóa thông tin dễ dàng .
+ Disktetel : §Üa mỊm dung lỵng 1,44 MB giá thành rẻ , độ bền kém .
+ CD - Rom đĩa chỉ đọc , dung lợng 800 MB , độ tin cậy cao hơn đĩa mền .
4
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
4 - Củng cố - Hớng dẫn chuẩn bị bài 5 phút
- Hệ thống máy tính gồm những phần nào ? Nêu các bộ phận cơ bản của máy tính . - Bảng phụ trắc nghiệm
Khi mất điện bộ nhớ nào bị mất thông tin : a - Bé nhí Rom
b- Bé nhí Ram c- Bộ nhớ phụ
- Tìm hiểu trong đời sống hiện nay có những loại mạng máy tính nào ?
5
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 3
Mạng máy tÝnh

I. Mơc tiªu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu hoạt động dạy và học

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×