Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Mục tiêu hoạt động dạy và học

Mục tiêu hoạt động dạy và học

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 1
Khái niệm cơ bản thông tin - tin học

I. Mục tiêu


- Nắm đợc khái niệm về thông tin , đơn vị đo , cách xử lý thông tin trên máy tính . - Khái niệm về tin học và ứng dụng của tin học trong đời sống .

II. hoạt động dạy và học


1 - ổn định lớp 1 phút
- ổn định chỗ ngồi . - Kiểm tra sĩ số
2- Dạy bài mới
Khái niệm cơ bản Thông tin - tin học
hoạt động của thầy và trò Nội dung
GV : trình bày nội dung học môn tin học . GV : Thầy giáo vừa trình bày về vấn đề gì ?
HS : Kế hoạch môn học GV : Đó có phải là thông tin không ?
HS : Là thông tin . GV : Em cho mét sè vÝ dơ vỊ th«ng tin
HS : GV : Thông tin là gì ?
I - Thông tin information
25
1- Khái niệm
8 - Theo nghĩa thông thờng thông tin là sự loan báo ,
giải thích , cắt nghĩa ... - Thông tin mạng lại cho con ngêi sù hiĨu biÕt ,
gióp nhËn thøc tèt h¬n về đối tợng trong đời sống .
- Thông tin tộn tại khách quan , có thể tạo ra , phát sinh , truyền đi , lu trữ , sai lệch ,...
GV : Theo em thông tin có thể cân đo đợc không ?
HS : Có thể đo đợc .
GV - Bit có hai trạng thái 0 và 1 Bật - tắt - 1 byte đợc tính là 1 ký tự
? TÝnh sè Byte cđa c¸c ký tù sau : Trờng THCS Việt Tiến
2 - Đơn vị đo của thông tin
10 - Năm 1948 Shanon đa ra công thức tính lỵng tin
H = Pi log
2
Pi trong đó Pi là xác xuất của hiện tợng i của hệ , hệ
có khả năng khác nhau . - Đơn vị đo thông tin trên máy tính b»ng bÝt
1 Byte B = 8 bit 1 KilobyteKB = 1024 B
1 Mega byteMB = 1024 KB 1 Gi ga byte GB = 1024 MB
HS : Đối với máy tính điện tử thì quá trình biến đổi
thông tin nh thế nào ?
3 - sơ đồ qua trình biến đổi của thông tin
7 GV : Treo bảng phụ vẽ sơ đồ sự biến đổi của
thông tin . HS : Vẽ sơ đồ 1
- Sơ đồ : quy trình xử lý thông tin. GV : Treo bảng phụ vẽ sơ đồ quá trình đa
thông tin vào máy tính điện tử . HS : Vẽ sơ đồ 2
- Quá ttrình đa thông tin vào máy tính điện tử.
1
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
GV : Theo em đối tợng tin học là gì ? HS : Th«ng tin .
- GV : LÊy vÝ dơ vỊ øng dơng cđa tin häc trong ®êi sèng .
HS :
II - Tin học informatic
15
1 - Khái niệm
8 - Là ngành khoa học công nghệ nghiên cứu về xử
lý thông tin trên máy tínhd điện tử . - Yêu cầutin học xử lý thông tin đạt các mụ đích
sau : + Khoa học nhất
+ Chính xác nhất + Tự động hóa .
+ Mang lại hiệu quả kinh tế cao
2 - ứng dụng của tin học
7 - Tất cả các ngành , nghỊ nh : khoa häc , kinh tÕ ,
qu¶n lý , y tÕ , kü thuËt , x· héi ... đều có mặt của tin học .
- Tin học không thể tách rời với đờng sống hiện đại ngày nay .
3- Cđng cè - Híng dÉn häc bµi ë nhà
- Cho ví dụ về thông tin . - Tin học và thông tin có liên quan với nhau không ?
- Thông tin đợc xử lý trên máy tính nh thÕ nµo ? - Chi vÝ dơ vỊ øng dơng của tin học .
Bài tập : Đổi các đơn vị th«ng tin 1GB = ? Byte
1 GB = ? Bit 1 GB =? KB
1 MB =? Byte 1KB = ? Bit
2
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 2
Cấu trúc máy tính - Các thành phần cơ bản của máy tính

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu hoạt động dạy và học

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×