Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
T×m hiĨu chi tiÕt trun.

T×m hiĨu chi tiÕt trun.

Tải bản đầy đủ - 153trang

? Kể lại truyện Mẹ hiền dạy con với ngôi kể thứ nhất trong vai bà mẹ
? Vì sao nói bà mẹ Mạnh Tử cũng là một bậc đại hiền. Giíi thiƯu bµi míi.
Trong x· héi cã nhiỊu nghỊ vµ làm nghề nào cũng phải có đạo đức. Nhng có
hai nghề mà xã hội đòi hỏi phải có đạo đức nhất, do đó cũng đợc tôn vinh nhất là dạy học và làm thuốc. Truyện
Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng của Hồ Nguyên Trừng nói về một bậc lơng y chân chính, giỏi nghề nghiệp, nhng quan trọng hơn là
giàu lòng nhân đức.
Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt ®éng cđa häc sinh
Ho¹t ®éng 1
Híng dÉn tìm hiểu tác giả - tác phẩm
- Học sinh ®äc kÜ cè g¾ng hiĨu 17 chó thÝch trong SGK.
- Giáo viên kiểm tra 2, 3 từ bất kì ? HS đọc,lớp nhận xét - Gv nêu cách
đọc HS kể tóm tắt truyện
? Tác giả kĨ chun theo trình tự nào ? Vì sao em biết ?
? Truyện có bố cục nh thế nào ?
Hoạt động 2
Hớng dẫn tìm hiểu, phân tích chi tiết truyện
? Tác giả giới thiệu vị lơng y bằng giọng điệu, lời văn nh thế nào ?
? Vì sao vị lơng y họ Phạm đợc ngời đơng thời trọng vọng ?
? Giải thích từ trọng vọng ?
? Trong các hành động tốt đẹp đó của vị Lơng y, có hành động nào đáng

I. Đọc hiểu tác giả- tác phẩm


1. Tác giả :


Học sinh đọc chú thích trang 163. 2. Từ khó
3. Đọc, kĨ tãm t¾t.

4. Bè cơc : - Trun kĨ theo trình tự thời gian.


Gồm 3 phần. a. Mở truyện : Giới thiệu về lơng y
Phạm Bân. b. Thân trun : DiƠn biÕn câu
chuyện qua một tình huống gay cấn, thử th¸ch.
c. KÕt chun : Hạnh phúc chân chính lâu dài của gia đình vị lơng y.

II. Tìm hiểu chi tiết truyện.


a. Phần mở truyện Lơng y họ Phạm đợc giới thiệu một
cách trang trọng, thành kính, ca ngợi Ông đợc ngời đơng thời trọng
vọng vì : - Không tiếc tiền của, tích trữ thuốc tốt,
thóc gạo để chữa bệnh giúp dân nghèo. - Không kể phiỊn hµ, thêng cho
bệnh nhân nghèo chữa bệnh tại nhà. - Coi tÝnh mÖnh ngêi bƯnh quan
träng h¬n tÝnh mƯnh cđa chính bản i
147
nói nhất ? Vì sao ?
- Học sinh kể diễn cảm phần thân truyện.
? Viên sứ giả của Trần Anh Vơng đã có lời nói gì, đặt vị Thái y lệnh trớc sự
lựa chọn nh thế nào ? ? Câu trả lời của ông nói lên phẩm
chất gì của ông ? - Học sinh trao đổi, phát biểu.
? Thái độ của nhà vua thay đổi nh thế nào trớc việc làm và lời giãi bày của
Thái y lệnh ? Qua đó có thể thấy nhà vua là ngời nh thế nào ?
? Phân tÝch c¸ch øng xư của ngời thầy thuốc khi đến gặp vua.
? Theo em về cách kể chuyện xây dựng nhân vật, ngôn ngữ đối thoại,
truyện hấp dẫn ngời đọc ở điểm nào ?
Hoạt động 4
:
Hớng dẫn tổng kết và luyện tập.
thân ngời thầy thuốc... Đó là một vị lơng y có tấm lòng
bồ tát quảng đại hiếm có. b. Phần thân truyện
- Khi phải lựa chọn giữa việc đi cứu ngời đàn bà mắc bệnh nặng với việc đi
khám bệnh cho quí nhân, Thái y lệnh đã chọn cứu ngời bệnh nặng, bất chấp
cả mệnh lệnh của triều đình.
Xuất phát từ tấm lòng thơng ngời hơn cả thơng thân Quyền uy không
thắng nổi y đức : TÝnh mƯnh cđa ngêi bƯnh cßn quan träng h¬n tính mạng
của chính bản thân thầy thuốc. Mặt khác còn thể hiện sức mạnh của trí tuệ
trong cách c xử.
c. Cảnh thái y lệnh đến gặp Trần Anh V
ơng. - Trớc thái độ khiêm nhờng, tạ tội,
tấm lòng thành của Thái y lệnh, Vơng hết lời ca ngợi Lơng y chân chính nghề
giỏi, đức cao.
- Điều đó chứng tỏ Trần Anh Vơng đã là một vị minh quân đời Trần, sáng
suốt và nhân đức. - Thái y chỉ lấy sự chân thành để
giãi bày để từ đó thuyết phục đợc nhà vua. Đó là thắng lợi của y đức, của
bản lĩnh, của lòng nhân ái vµ trÝ t.
Trun hÊp dÉn ngêi ®äc ë sự chân thật, giản dị ; Truyện kể chậm rãi,
cụ thể, chọn lọc, tóm tắt khái quát nhấn mạnh tô đậm một tình huống có ý
nghĩa sâu sắc. Đối thoại tự nhiên nêu bật đợc tính cách, phẩm chất cđa nh©n
vËt.

III. Tỉng kÕt Lun tËp –


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

T×m hiĨu chi tiÕt trun.

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×