Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
ý nghĩa giáo dục của 3 sự việc đầu :

ý nghĩa giáo dục của 3 sự việc đầu :

Tải bản đầy đủ - 153trang

Hớng dẫn tìm hiểu chung HS đọc truyện
Học sinh tìm 1 số từ đồng âm có yếu
tố tử
? Truyện cã bè cơc nh thÕ nµo ? NhËn xÐt vỊ bè cơc trun
? Trun cã 5 sù viÖc chính liên
quan đến 2 mục mẹ con, kết thành cốt truyện
Giáo viên hớng dÉn häc sinh tìm hiểu bảng hệ thống câm, điền nội dung
thích hợp vào từng ô.
Hoạt động 2
: Hớng dẫn tìm hiểu, phân tích chi tiết
? Vì sao cậu bé Mạnh Tử hồi nhỏ cứ ở đâu lại bắt chớc cách sống của
những ngời ở đó ? ? Vì sao bà mẹ Mạnh Tử lại phải
quyết tâm chuyển nhà đến 2 lần. ? Từ đó có thể nói gì về vai trò của
cục

1. §äc 2. Gi¶i thÝch tõ khã


- Tư cã nghĩa là thầy : Mạnh Tư,
Khỉng Tư - Tư : con  Thiªn tư, phơ tư
- Tư : chÕt  bÊt tư, tư sỹ - Tử : nghĩa là 1 phần rất nhỏ của
vật chất Nguyên tử, phân tử

3. Bố cục : Sự việc 1 :


- Bắt chớc đào, chôn, lăn, khóc mẹ chuyển nhà gần chợ
Sự việc 2 : Con : - Bắt chớc nô, nghích, buôn
bán điên đảo. Mẹ : chuyển nhà gần trờng học
Sự việc 3 : B¾t chíc häc tËp lƠ phÐp
MĐ : vui lßng Sù viƯc 4
: - Con : tò mò hỏi mẹ : Hàng xóm
giết lợn để làm gì ? - Mẹ : Nãi lì lêi, sưa chữa ngay
bằng hành động mua thịt cho con ăn lời nói đi đôi với việc làm
Sự viƯc 5 : Con : Bá häc, vỊ nhµ Thãi quen của
trẻ, ham chơi hơn ham học. Mẹ cắt đứt tấm vải đang dệt Tạo
hành động so sánh để con tự rút ra bài học
Kết quả : - Con : Học hành chăm chỉ, lớn lên
thành thầy Mạnh nổi tiếng ®¹i hiỊn - MĐ : mĐ hiỊn nỉi tiÕng d¹y con

II. Đọc tìm hiểu chi tiết của truyện


1. ý nghĩa giáo dục của 3 sự việc đầu :


- Tâm hồn trẻ thơ ngây, trong trắng có thói quen thích bắt chớc, làm theo
cha biết phân biệt tốt, xấu bắt chíc i
141
Rót kinh nghiƯm giê d¹y.
…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------
Thø ngày tháng năm 200
Tiết 63 : Tiếng Việt
Tính từ và cụm tính từ

A. Mục tiêu cần đạt


1. Nắm đợc tính từ và 1 số loại tính từ cơ bản - Nắm đợc cấu tạo của cụm tính từ
- Củng cố và phát triển các kiến thức đã học ở bậc tiểu học về tính từ và ở các
bài ®· häc vỊ cơm tÝnh tõ, phÇn tríc, phÇn sau các loại phụ ngữ. 2. Tích hợp với phần văn ở bài truyện trung đại Mẹ hiền dạy con, với phần
tập làm văn là : kể chuyện tởng tợng. 3. Luyện kỹ năng nhận biết, phân loại, phân tích tính từ và cụm tính từ, sử
dụng tính từ để đặt câu, dựng đoạn.

B. Chuẩn bị


: Bảng cấu tạo cụm từ , Bảng phụ

C. Thiết kế bài dạy học


Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới
Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả các hoạt động của học sinh
Hoạt động 1 :
Hớng dẫn tìm đặc điểm của tính từ ? Em hiểu thế nào là tính từ ?
GV treo bảng phụ có ghi VD ở Sgk ? Hãy tìm tính từ trong các câu sau a,
b ? Em h·y t×m mét sè tÝnh tõ chỉ màu
sắc - Màu sắc : xanh, đỏ, trắng...
- Mùi vị : chua, cay... - Hình dáng : gày gò, lừ đừ...
? So sánh giữa tính từ với động từ
I. Đặc điểm của tính từ
1. Khái niệm : Tính từ là những từ chỉ đặc điểm,
tính chất của sự vật, hành động, trạng thái
Ví dụ : a
bé, oai c
nhạt, vàng hoe, vàng lịm, vàng ổi, vàng tơi
2. Đặc điểm - Có khả năng kết hợp với :
đã, đang, sẽ để trở thành cụm tính từ
i 142
về : a Khả năng kết hợp với đang, đã, sẽ,
hãy, chớ b Khả năng làm vị ngữ trong câu
c Khả năng làm chủ ngữ trong câu Học sinh đọc ghi nhớ 1
Hoạt động 2 :
Hớng dẫn tìm hiểu các loại tính từ ? TÝnh tõ nµo ë bµi tËp 1 cã thĨ kết
hợp với các từ chØ møc ®é rÊt, hơi, lắm, quá, khá,...
? Từ nào không có khả năng kết hợp với những từ chỉ mức độ ?
học sinh đọc ghi nhớ 2 ? Vẽ mô hình cấu tạo của cụm tính
từ in đậm trong câu ? Tìm tính từ trong bộ phận từ ngữ đ-
ợc in đậm trong câu Các phụ ngữ trớc và sau của tính từ
làm rõ nghĩa cho tính từ ? Học sinh nêu mô hình cấu tạo đầy
đủ của cụm tính từ - GV treo mô hình cấu tạo cụm tính từ
Đọc phần ghi nhớ 3 ? Phụ ngữ trớc của cụm tính từ chỉ ý
nghĩa gì ? ? Phụ ngữ sau của cụm tính từ chỉ ý
nghĩa gì ?
Hoạt động IV
Hớng dÉn häc sinh lun tËp HS lµm bµi tËp vµo vở bài tập , GV
gọi một số HS lên bảng trìn bày - Khả năng kết hợp với
hãy, đứng, chớ rất hạn chế
- Chức vụ ngữ pháp trong câu : + Làm chủ ngữ
+ Làm vị ngữ hạn chế hơn động từ

II. Các loại tính từ :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ý nghĩa giáo dục của 3 sự việc đầu :

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×