Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Mục tiêu cần đạt Mục tiêu cần đạt Mục tiêu cần đạt Chuẩn bị

Mục tiêu cần đạt Mục tiêu cần đạt Mục tiêu cần đạt Chuẩn bị

Tải bản đầy đủ - 153trang

------------------------------------------------------------------------------------
Thø ngµy tháng năm 200
Tiết 59 : Văn bản :
Con hổ có nghĩa
Truyện trung đại

A. Mục tiêu cần đạt


1. Nắm vững nội dung và ý nghĩa của truyện : Đề cao cái nghĩa qua câu chuyện hai con hổ nhớ ơn, đền ơn con ngời
2. Cách kể giản dị, vừa mang tính chất truyền kỳ, vừa pha tính chất ngụ ngôn rút ra bài học đạo đức, lẽ sống 1 cách trực tiếp
- Kết cấu gåm 2 trun nhá nèi tiÕp nhau thĨ hiƯn 1 chủ đề 3. Tích hợp với phần Tiếng Việt ở khái niệm : Động từ và cụm đồng từ, với
phần tập làm văn ở kỹ năng kể chuyện tởng tợng, sáng tạo. 4. Tiếp tục rèn kỹ năng kể chuyện sáng tạo.
B .Chuẩn bị :
Đọc các tài liệu có liên quan

C. Thiết kế bài dạy học :


Kiểm tra bài cũ Bài mới
Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả các hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
: Tìm hiểu chung
Giáo viên thuyết giảng cho học sinh hiểu thế nào là truyện trung đại, đặc
điểm của truyện trung đại Giới thiệu vµi nÐt vỊ tác giả Vũ
Trinh
Hoạt động 2
:
Hớng dÉn ®äc, kĨ, giải thích từ

I. Tìm hiểu chung


1. Khái niệm về Truyện trung đại Truyện trung đại là khái niệm dùng


để chỉ những truyện ngắn, vừa, dài đợc s¸ng t¸c trong thêi kú x· héi phong
kiÕn tõ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX bằng chữ Hán, Nôm.
2. Đặc điểm : + Kể về việc, ngời
+ Mang tính giáo huấn đạo đức + Cốt truyện đơn giản, kể theo trật
tự thời gian + Nhân vật thể hiện qua ngôn ngữ
hoạt động, ... còn đơn giản.

II. Đọc hiểu từ ngữ bố cục


1. Đọc : giọng đọc gợi không khí ly


i 132
khó, tìm hiểu bố cục văn bản
Giáo viên hớng dẫn học sinh đọc, kể toàn truyện 1 lần.
? Truyện có kết cấu nh thế nào ?
Hoạt động 3 :
Hớng dẫn tìm hiểu chi tiết trun Häc sinh kĨ tãm t¾t néi dung 2
truyện
? Tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa 2 truyện về cốt truyện, cách
kể, ngôi kể, nhân vật, biện pháp nghệ thuật.
? Cái nghĩa của con hổ thứ nhất đ-
ợc thể hiện ở những chi tiết nào trong truyện
Em có nhận xét gì ?
? C¸i ‘ nghÜa’ cđa con hổ đợc thể
kỳ, cảm động

2. Giải thích từ khó : Nghĩa, mở


3. Bè cơc : gåm 2 trun nhá, thĨ


hiƯn chđ ®Ị : a Truyện con hổ và bà đỡ Trần
b Truyện con hổ thứ 2 và bác tiều

III. Đọc hiĨu chi tiÕttrun

1. Tãm t¾t trun a Bà đỡ Trần ở Đông Triều đợc hổ


chồng mời để đỡ đẻ cho hổ vợ. Xong việc hổ chồng lại cõng bà ra cửa rừng
và đền ơn 10 lạng bạc
b Bác Tiều Mỗ cứu con hổ khỏi bị hóc xơng đợc hổ đền ơn cả khi sống và
khi đã chết.

2. Phân tích cái nghĩa của 2 con hổ


a Những ®iÓm gièng nhau : - Cèt trun : Ngêi gióp hổ thoái
nạn hổ biết ơn, đền ơn - Cách kể : theo trật tự thời gian
- Ngôi kể : thø 3 - Nh©n vËt : hỉ, ngêi
- BiƯn pháp nghệ thuật : nhân hóa,
đối chiếu, tơng ứng. b Những điểm khác nhau
: Truyện 1 :
+ Bà đỡ Trần bị động sợ hãi vì bị hổ chồng cõng đi đỡ đẻ cho hổ vợ
+ Hổ đền ơn bà, giúp bà thoát khỏi nạn đói.
+ Ngoài ra cái nghĩa còn thể hiện : hổ đực hết lòng với hổ cái, vui mừng
khi có con, lễ phép thắm tình lu luyến trong lóc chia tay  mang ®øc tÝnh
i 133
hiƯn ë trun 2 nh thÕ nµo ? H·y nhËn xét về cái
nghĩa
đó ?
Hoạt động 4
:
Hớng dẫn tổng kÕt - lun tËp ? Theo em trun con hỉ có nghĩa đề
cao. Khuyến khích điều gì cần có trong cuéc sèng con ngêi ?
T¹i sao ngêi viÕt dïng con hổ để nói chuyện cái
nghĩa của con ngời. Nghệ thuật, lời kể có gì đặc sắc ?
Hãy tìm những câu tục ngữ thể hiện chủ đề t tởng này ?
Hoạt động 5
: Hớng dẫn học ở nhà
Kể ng¾n gän trun ‘Ba con V¸’. cđa con ngêi.
Trun 2 : + Bác Tiều Mỗ chủ động liều mình
cứu hổ thoát chết vì hóc xơng + Hổ đền ơn bằng các loại thịt thú
rừng + Khi bác chết Hổ thơng tiếc bác,
nhảy, gầm lên quanh quan tài của bác.  so víi chun 1 cái nghĩa của
con hổ ở truyện đợc nâng cấp hơn : nếu ở con hổ trớc đền ơn 1 lần là xong thì
con hổ sau đền ơn mãi mãi Bộc lộ chủ đề t tởng của tác phÈm.

III. Tỉng kÕt - Lun tËp


Ghi nhí : S¸ch gi¸o khoa Con hổ nổi tiếng hung dữ, tàn bạo
còn có nghĩa nặng, huống chi là con ngời gây tác động mạnh tới ngời
đọc.
Nghệ thuật : - Cốt truyện đơn giản
- Lời kể mộc mạc, mang tính ngụ
ngôn, giáo huấn khá rõ. - Ngời viết có dùng trí tởng tợng,
nhng không thoát ly khỏi thực tế làm truyện gần gũi, đáng tin hơn.
. Luyện tập - Tục ngữ :
- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây - Ăn một quả trả cục vàng.......đựng
- Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân nhân
trả oán.
i 134
Nói qua ý nghĩa sâu xa, ám chỉ của truyện.
Chuẩn bị bài tiếp theo
Rút kinh nghiƯm giê d¹y.
…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------
Thø ngày tháng năm 200
Tiết 60 Tiếng Việt
Động từ

A. Mục tiêu cần đạt


1. Củng cố và nâng cao những kiến thức ®· häc ë bËc tiĨu häc vỊ ®éng tõ - Đặc điểm của động từ và một số loại động tõ quan träng
- BiÕt sư dơng ®óng ®éng tõ khi nói, viết 2. Tích hợp với phần văn ở bài Con hổ có nghĩa với tập làm văn ở kiểu bài
kể chuyện tởng tợng 3. Rèn kỹ năng nhận biết, phân loại động từ, sử dụng đúng động từ và cụm
động từ khi nói, viết.

B.Chuẩn bị:


Bảng phụ, Mô hình cụm từ Tiếng việt

C. Thiết kế bài dạy học


Kiểm tra bài cũ: Em cảm nhận đợc gì sau khi học xong truyện Con hổ có nghĩa
Bài mới
Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả các hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
:
Hớng dẫn tìm hiểu đặc điểm của động từ
? Thế nào là động từ ?

I. Đặc điểm của động từ


1. Khái niệm ®éng tõ - §éng tõ là những từ chỉ hành


động, trạng thái của sự vật. i
135
Cho ví dụ Giáo viên : Treo bảng phụ có ghi VD
ở mục I SGK ? Tìm các động từ trong vÝ dô a, b, c ?
? H·y cho biÕt các động từ vừa tìm đợc có ý nghĩa khái quát gì ?
? Em hãy tìm sự khác biệt giữa danh từ và động từ
VD : Học tập là nhiệm vụ hàng đầu
của học sinh. Học sinh đọc lại ghi nhớ sách giáo
khoa
Hoạt động 2 :
Hớng dẫn tìm hiểu mục II Các loại động từ chính
Giáo viên nªu tiªu chÝ phân loại
động từ nh đã đa ra trong sgk Học sinh đa vào tiêu chí đó để xếp
các ®éng tõ theo ®óng tiªu chÝ lùa chän trªn giÊy trong, bật máy chiếu bảng
phụ ...
HS đọc ghi nhớ Giáo viên hớng dÉn häc sinh tìm
thêm mỗi loại động từ có đặc điểm trên sắp xếp vào bảng hệ thống phân loại
Giáo viên cho học sinh đọc ghi nhớ, Ví dụ : chạy, đi, học, ngủ, khóc
- Các động từ trong ví dụ a
Đi, ®Õn, ra, hái b
LÊy, lµm, lƠ c
Treo, cã, xem, cêi, bảo, phải, để chỉ hành động, trạng thái của sự vật

2. Đặc điểm : Động từ chỉ hành động, trạng thái


của sự vật Kết hợp đợc với các từ :
sẽ, vẫn, đang, hãy, đứng, chớ, đã...
Thờng làm vị ngữ trong câu Ví dụ : tôi học
Không thể kÕt hỵp víi các từ :
những, các, số từ, lợng từ... Khi làm chủ ngữ thì động từ mất
khả năng kết hợp với các từ đã, sẽ,
đang, hãy, đứng, chờ

3. Ghi nhớ : Sách giáo khoa


II. Các loại động từ chính


a Động từ không đòi hỏi có động từ khác đi kèm phía sau :
- Đi, chạy, cời, đọc, hỏi, ngồi, đứng
trả lời câu hỏi làm gì -
Buồn, gãy, ghét, đau, nhức, nứt, vui, yêu trả lời câu hỏi làm sao, thế
nào ? b Động từ đòi hỏi có động từ khác
đi kèm phía sau:dám, toan, định trả lời câu hỏi : làm sao, thế nào
c Ghi nhớ :
sgk
i 136
tóm tắt nội dung ghi nhớ
Hoạt động 3
:
Hớng dẫn luyện tập
Hoạt động 4
:
Hớng dẫn học ở nhà :
Làm bài tập 2,3,4 Chuẩn bị bài tiếp theo

III. Luyện tập


Bài 1 : Tìm và phân loại các động từ
trong truyện Lợn cới áo mới a Các động từ
Có, khoe, may, đem ra, hóng, mặc, đứng, đợi, có đi, khen, thấy, hỏi, tức,
tức tối, chạy chạy, giơ, bảo, mặc b Phân loại
- Động từ chỉ tình thái Mặc, có, may, mặc, khen, thấy, bảo,
giơ - Động từ chỉ hành động, trạng
thái : Tức, tức tối, chạy, đứng, khen, đợi.
Rút kinh nghiƯm giê d¹y.
…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------
Thø ngày tháng năm 200
Tuần 16 : Bài 14 15 –
: TiÕt 61: TiÕng ViƯt
Cơm ®éng tõ

A. Mơc tiêu cần đạt


Giúp học sinh nắm vững : 1. Khái niệm và cấu tạo của cụm động từ khi nói, viết
2. Rèn kỹ năng nhận biết và vận dụng cụm động từ khi nói, viết 3. Tích hợp với văn bản truyện trung đại Mẹ hiền dạy con và kể chuyện tởng
tợng sáng tạo.

B. Chuẩn bị


: Bảng cụm từ , Bảng phụ
i 137

C. Tổ chức các hoạt động dạy học :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu cần đạt Mục tiêu cần đạt Mục tiêu cần đạt Chuẩn bị

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×