Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Các loại động từ chính Luyện tập

Các loại động từ chính Luyện tập

Tải bản đầy đủ - 153trang

Cho ví dụ Giáo viên : Treo bảng phụ có ghi VD
ở mục I SGK ? Tìm các động tõ trong vÝ dô a, b, c ?
? H·y cho biết các động từ vừa tìm đợc có ý nghĩa khái quát gì ?
? Em hãy tìm sự khác biệt giữa danh từ và động từ
VD : Học tập là nhiệm vụ hàng đầu
của học sinh. Học sinh đọc lại ghi nhớ sách giáo
khoa
Hoạt động 2 :
Hớng dẫn tìm hiểu mục II Các loại động từ chính
Giáo viên nªu tiªu chÝ phân loại
động từ nh đã đa ra trong sgk Học sinh đa vào tiêu chí đó để xếp
các động từ theo đúng tiêu chí lựa chọn trên giấy trong, bật máy chiếu bảng
phụ ...
HS đọc ghi nhớ Giáo viên híng dÉn häc sinh tìm
thêm mỗi loại động từ có đặc điểm trên sắp xếp vào bảng hệ thống phân loại
Giáo viên cho học sinh đọc ghi nhớ, Ví dụ : chạy, ®i, häc, ngđ, khãc
- C¸c ®éng tõ trong vÝ dơ a
Đi, đến, ra, hỏi b
Lấy, làm, lễ c
Treo, có, xem, cời, bảo, phải, để chỉ hành động, trạng thái của sự vật

2. Đặc điểm : Động từ chỉ hành động, trạng thái


của sự vật Kết hợp đợc với các từ :
sẽ, vẫn, đang, hãy, đứng, chớ, đã...
Thờng làm vị ngữ trong câu Ví dụ : tôi học
Không thĨ kÕt hỵp víi các từ :
những, các, số từ, lợng từ... Khi làm chủ ngữ thì động từ mất
khả năng kết hợp với các từ đã, sẽ,
đang, hãy, đứng, chờ

3. Ghi nhớ : Sách giáo khoa


II. Các loại động từ chính


a Động từ không đòi hỏi có động từ khác đi kèm phía sau :
- Đi, chạy, cời, đọc, hỏi, ngồi, đứng
trả lời câu hỏi làm gì -
Buồn, gãy, ghét, đau, nhức, nứt, vui, yêu trả lời câu hỏi làm sao, thế
nào ? b Động từ đòi hỏi có động từ khác
đi kèm phía sau:dám, toan, định trả lời câu hỏi : làm sao, thế nào
c Ghi nhớ :
sgk
i 136
tóm tắt nội dung ghi nhớ
Hoạt động 3
:
Hớng dẫn luyện tập
Hoạt động 4
:
Hớng dẫn học ở nhà :
Làm bài tập 2,3,4 Chuẩn bị bài tiếp theo

III. Luyện tập


Bài 1 : Tìm và phân loại các động từ
trong truyện Lợn cới áo mới a Các động từ
Có, khoe, may, đem ra, hóng, mặc, đứng, đợi, có đi, khen, thấy, hỏi, tức,
tức tối, chạy chạy, giơ, bảo, mặc b Phân loại
- Động từ chỉ tình thái Mặc, có, may, mặc, khen, thấy, bảo,
giơ - Động từ chỉ hành động, trạng
thái : Tức, tức tối, chạy, đứng, khen, đợi.
Rút kinh nghiệm giờ dạy.
. .
.
.
------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ngày tháng năm 200
Tuần 16 : Bài 14 15 –
: TiÕt 61: TiÕng ViƯt
Cơm ®éng tõ

A. Mục tiêu cần đạt


Giúp học sinh nắm vững : 1. Khái niệm và cấu tạo của cụm động từ khi nói, viết
2. Rèn kỹ năng nhận biết và vận dụng cụm động từ khi nói, viết 3. Tích hợp với văn bản truyện trung đại Mẹ hiền dạy con và kể chuyện tởng
tợng sáng tạo.

B. Chuẩn bị


: Bảng cụm từ , B¶ng phơ
i 137

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các loại động từ chính Luyện tập

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×