Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Chỉ từ là gì ? Hoạt động của chỉ từ trong câu Luyện tập

Chỉ từ là gì ? Hoạt động của chỉ từ trong câu Luyện tập

Tải bản đầy đủ - 153trang

Tuần 15: Bài 13, 14 Tiết 57 : Tiếng Việt
chỉ từ

A. Mục tiêu cần đạt


1. Giúp học sinh :
- Hiểu đợc ý nghĩa và công dơng cđa chØ tõ - BiÕt c¸ch dïng chØ tõ trong khi nói, viết
2. Tích hợp với phần văn ở các văn bản các truyện dân gian, phần tập làm văn ở kiểu bài kể chuyện tởng tợng.
3. Luyện kỹ năng nhận biết và sử dụng chỉ từ thích hợp khi nói và viết.

B. Chuẩn bị


: Bảng phụ

C. Tổ chức các hoạt động dạy học


Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả các hoạt động của HS
Hoạt động 1
:
Hớng dẫn học sinh nhận diện chỉ từ trong câu.
- Giáo viên treo bảng phụ : học sinh đọc ví dụ, trả lời lần lợt các câu hỏi
? Các từ in đậm bổ nghĩa cho các từ nào ?
? Tác dụng của các từ in đậm đó ở trong câu ?
? Hãy so sánh ý nghĩa các cặp
? Học sinh so sánh các cặp : -
Viên quan ấyhồi ấy -
Nhà nọđêm nọ ? Vậy các từ nh :
này, kia, ấy, đó, nọ,... dùng để trỏ, xác định vị trí của sự
vật trong không gian vµ thêi gian  gäi lµ chØ tõ. VËy chỉ từ là gì ?
I. Chỉ từ là gì ?
- Các từ in đậm : ấy, kia, nọ bổ sung
ý nghĩa cho các danh từ viên quan,
làng, nhà. làm cho cụm danh từ trở nên xác
định hơn, cụ thể hơn định vị đợc sự vật trong không gian nhằm tách biệt
sự vật này với sự vật khác.
So sánh : - Ông vua
ông vua nọ - Viên quan
viên quan Êy - Lµnglµng kia
- Nhµ nhµ nä
 NghÜa của các cặp có các từ : nọ, kia, ấy đợc cụ thể hóa, đợc xác
định 1 cách rõ ràng trong không gian khác nhau :
+ Một bên là sự định vị về không
gian + Một bên là sự định vị về thời gian
Ghi nhớ: Học sinh đọc mục ghi nhớ
i 128
Hoạt động 2 :
Tìm hiểu hoạt động cđa chØ tõ trong c©u
? Trong các câu ở phần I chỉ từ đảm nhiệm chức vơ g× ?
? T×m chØ tõ trong nh÷ng câu dới đây, xác định chức vụ của chúng trong
câu ? Hãy nêu hoạt động của chỉ từ ở trong
câu ?
Hoạt động 3 :
Hớng dẫn luyện tập Gv lần lợt chiếu các bài tập , HS làm
bài tập theo nhóm, đại diện nhóm lên trình bày, lớp nhận xét, GV kết luận .
Giáo viên bổ sung : - Chỉ từ còn gọi là đại từ chỉ định
để xác định vị trí, tọa độ của sự vật trong không gian, thời gian.

II. Hoạt động cđa chØ tõ trong c©u


- ChØ tõ : Êy, kia, nä...
- Lµm nhiƯm vơ phơ ngữ sau của danh từ, cùng với danh từ và phụ ngữ
trớc lập thành 1 cụm danh từ : viên
quan ấy, một cánh đồng làng kia, hai cha con nhà nọ
- Các chỉ từ trong câu : a
Đó là chủ ngữ b
Đấy làm trạng ngữ Ghi nhớ : sách giáo khoa

III. Luyện tập


Bài tập 1 : a
Hai thứ bánh ấy : + Định vị sự vật trong không gian
+ Làm phụ ngữ sau trong cụm danh từ
b Đây, đấy
+ Định vị sự vật trong không gian + Làm chủ ngữ
c Nay :
+ Định vị sự vật trong không gian + Làm trạng ngữ
d Đó :
- Định vị sự vật trong không gian - Làm trạng ngữ
Bài tập 2 : a Đến chân núi sóc =
đến đấy b Làng bị lửa thiêu cháy =
làng ấy Cần viết nh vậy để khỏi lặp từ
Bài tập 3 : Không thay đợc, điều
i 129
Hoạt động 4
: Hớng dẫn học ở nhà
này cho thấy chØ tõ cã vai trß rÊt quan träng. Chóng cã thĨ chØ ra nh÷ng sù
vËt, nh÷ng thêi ®iĨm khã gäi thành tên, giúp ngời nghe, ngời đọc định vị
đợc các sự vật, thêi ®iĨm Êy trong chuỗi sự vật hay trong dòng thời gian
vô tËn.
Bµi tËp 4, 5, 6 : häc sinh lµm ë nhà Chuẩn bị bài tiếp theo
Rút kinh nghiệm giờ dạy.
. ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------
Thø ngµy tháng năm 200
Tiết 58 : Tập làm văn :
Luyện tập
Kể chuyện tởng tợng A. Mục tiêu cần đạt
1. Học sinh nắm vững hơn các đặc điểm của kể chuyện sáng tạo bằng tởng t- ợng qua việc luyện tập xây dựng 1 dàn bài chi tiết
2. Luyện các kỹ năng : Tìm hiểu đề, tìm ý, trình bày thành một dàn bài hoàn chỉnh
3. Phơng pháp - Học sinh nhận đề, chuẩn bị dàn bài chi tiết ở nhà
- Trên lớp giáo viên cùng học sinh xây dựng dàn bài tơng đối đầy đủ hơn

B. Chuẩn bị: Bảng phụ C. Thiết kế bài dạy học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chỉ từ là gì ? Hoạt động của chỉ từ trong câu Luyện tập

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×