Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
LuyÖn tËp

LuyÖn tËp

Tải bản đầy đủ - 153trang

- Nhận diện và phân biệt số từ với danh từl
? Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho những từ nào ? Bổ sung ý nghĩa gì ? Vị
trí của chúng so với từ mà nó nghĩa ?
? Từ đôi có phải là số từ không ? Vì sao ?
- Học sinh đọc lại mục ghi nhớ. Hoạt động 2
Hớng dẫn tìm hiểu lợng từ ? NghÜa c¸c tõ : các, những, cả
mấy,... có gì giống và khác nghĩa của số từ.
? Lợng từ là gì ? ? Sắp xếp các từ trên vào mô hình
cụm danh từ có lợng từ.
? Lợng từ đợc chia thành những loại nào ?
HS đọc to ghi nhớ
Hoạt động 3
Hớng dÉn lun tËp nÕp ;
ChÝn : ngµ, cùa, hång mao, đôi. b. Sáu : HùngVơng
- Các tõ bỉ nghÜa ®Ịu là những
danh từ Trong câu a bổ nghĩa về số lợng,
đứng trớc danh từ. Trong câu b, bỉ nghÜa vỊ thø tù.
§øng sau danh tõ. Tõ Đôi không phải là số từ mà
là danh từ đơn vị. Có thể nói : một trăm con bò.
- Không thể nói : một đôi con bò 2. Ghi nhớ :
SGK

II. Lợng từ.


1. Ví dụ Giống : Cùng đứng trớc danh từ.


Khác : - Số từ : Chỉ số lợng, thø tù cđa sù
vËt. - Lỵng tõ : ChØ sè lỵng Ýt hay nhiỊu
cđa sù vËt.

2. Ghi nhí. T1 : Trận, cả.


T2 : Các, những, mấy vạn
Nhận xét : - Lợng từ chỉ ý nghĩa toàn thể : cả,
tất cả, tất thảy. - Lợng từ chỉ ý nghĩa tạp hợp hay
phân phối. Các, những, mọi, mỗi, từng...
Ghi nhớ : SGK.

III. Lun tËp


Bµi 1 : a. Sè tõ : Mét, hai, ba, mă : chỉ số l-
ợng vì đứng trớc danh từ và chi số l- ợng sự vật canh, cách.
b. Bốn, năm : chỉ thức tự vì đứng i
121
hoạt động 4
sau danh tõ vµ chØ thø tù cđa sù vật : canh.
Bài 2 : Trăm, ngày, muôn... đợc
dùng víi ý nghÜa sè tõ chØ sè lỵng nhiỊu, rÊt nhiêu, nhng không chính
xác.
Bài 3 : Điểm giống nhau và khác
nhau của cằct : Từng và mỗi là ở chỗ: -
Gièng : T¸ch ra tõng c¸ thĨ, tõng sù vËt.
- Khác :
+ Từng vừa tách riêng từng cá thể, từng sự vật vừa mạng ý nghĩa lần lợt
+ Theo trình tự hết cá thể này đến cá thể kh¸c, sù vËt này đến sự vật
khác. + Mỗi chỉ có ý nghĩa tách riêng để
nhấn mạnh, chứ không mang ý nghĩa lần lợt trình tự.
IV. Híng dÉn häc ë nhµ :
NhËn diƯn vµ chØ râ ý nghĩa các số từ , lợng từ trong đoạn ca dao sau :
Giúp cho một thúng xôi vò, .....Quan năm tiền cới lại đèo
buồng cau.
Rút kinh nghiệm giờ dạy.
. ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------
Thø ngµy tháng năm 200
Tuần 14. Bài 12 - 13.
Tiết 53 : tập làm văn
Kể chuyện tởng tợng

A. Mục tiêu cần đạt.


1. Giúp học sinh bớc đầu nắm đợc nội dung, yêu cầu của kể chuyện sáng tạo ở mức độ đơn giản.
i 122
2. Tích hợp với các văn bản truyện cời, truyện ngụ ngôn và khái niệm cụm danh từ.
3. Học sinh chuẩn bị chọn đề tài, tìm tòi nội dung, cốt truyện để viết một bài kể chuyện sáng tạo.
Ph ơng pháp
: - Đọc, phân tích mẫu.
- Thảo luận về vai trò của tởng tợng tự do trong kể chuyện sáng tạo, phân biệt mức độ giữa truyện sáng tạo, truyện đời thờng.

B. Thiết kế bài dạy học.


Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh
Hoạt động 1 I. Tìm hiểu chung về kể chuyện tởng tợng.
Tìm hiểu chung về kể chuyện tởng tợng Học sinh kể tóm tắt truyện ngụ ngôn : Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng. Giáo
viên nêu câu hỏi. ? Truyện này có thật ? Nhân vật có thật ? Sù viƯc cã thËt ?
? V× sao em biÕt rõ đây là truyện ngụ ngôn dân gian hoàn toàn do tởng tợng mà có ?
? Ngời kể đã vận dụng tởng tợng nh thế nào ? ? Tởng tợng đóng vai trò nh thế nào ? ở trong truyện này ?
? Có phải tất cả mọi chi tiết, sự việc trong truyện đều là bịa đặt hay không ? Vì
sao em biết ? ? Chi tiết nào dựa vào sự thật ?
? Chi tiết nào tởng tợng ? Truyện : Lục súc thành công, giấc mơ trò chuyện với Lang Liêu giáo viên
cho học sinh thảo luận theo hệ thống câu hỏi trên.
Ghi nhớ : SGK
Hoạt động 2 : Hớng dẫn luyện tập ở lớp
- Học sinh chọn một trong các đề ở SGK để tìm ý, lập dàn ý cho đề.
Đề 1 : Hãy tởng tợng cuộc đọ sức giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh trong điều kiện
ngày nay... Dàn ý :
Mở bài : - Trận lũ lụt khủng khiếp năm 2000 ở đồng bằng sông Cửa Long.
- Thuỷ Tinh Sơn Tinh lại đại chiến với nhau trên chiến trờng mới này. Thân bài :
- Cảnh Thuỷ Tinh khiêu chiến, tấn công vẫn với những vũ khí cũ nhng mạnh
i 123

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LuyÖn tËp

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×