Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
§äc HiĨu chi tiÕt trun. –

§äc HiĨu chi tiÕt trun. –

Tải bản đầy đủ - 153trang

Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh
Hoạt ®éng
Híng dÉn t×m hiĨu chung
? Trun cã bè cơc nh thế nào ?
Hoạt động 2
Hớng dẫn tìm hiểu chi tiết truyện ? Truyện có bao nhiêu nhân vật ?
? Cách đặt tên nh vậy gợi cho em suy nghĩ gì ?
? Tại sao lại gọi là cô Mắt, cậu Chân, Tay, bác Tai, lão Miệng ?
- Học sinh tìm hiểu, thống kê, phát biểu.
? Đang sống hòa thuận, giữa mọi ng- ời với lão Miệng bỗng xảy ra truyện
gì ?
? Ai là ngời phát hiện ra vấn đề ? Có hợp lí không ? Vì sao ?
Học sinh bàn bạc, thảo ln, ph¸t biĨu ý kiÕn.
Häc sinh giải thích từ hăm hở, nói thẳng
? Tại sao cả nhóm không để cho lão

I.Tìm hiểu chung văn bản


1. Đọc - Chú ý đọc phân biệt và thể hiện đ-
ợc thái độ của các nhân vật. 2. Từ khó.
3. Bố cục a. Nguyên nhân và tình huống
truyện b. Hành động và kết quả.
c. Bài học rút ra.

II. Đọc HiĨu chi tiÕt trun. –


Trun cã 5 nh©n vËt. Nh©n vật Miệng là đầu mối của truyện Lấy
tên các bộ phận của cơ thể ngời để đặt tên cho từng nhân vật.
Biện pháp nhân hóa, ẩn dụ dụng ý :
- Cô Mắt : Duyên dáng. - Câu Chân, Tay : Lµm viƯc
Khoẻ - Bác Tai : Chuyên nghe.
- Miệng : Vốn bị ghét nên gọi là Lão.
Cô Mắt phát hiện ra sự bất hợp lí trong cách phân chia công việc.
Hợp lí vì mắt vốn để nhìn, quan sát.
- Cậu Chân, Tay, bác Tai ủng hộ. Hăm hở : thái độ hăng hái, quyết
làm cho bằng đợc. Nói thẳng : nãi trùc tiÕp, kh«ng
quanh cho, giÊu diếm những điều muốn nói.
- Lão Miệng bị bất ngờ không i
111
Miệng đợc thanh minh ? ? Lời buộc tội với lão Miệng có thực
sự công bằng ? Vì sao ? Sự đồng tâm, nhất trí của cả nhóm nói lên điều gì ?
? Kết quả của việc làm vội vã nói trên ?
? Em có nhận xét gì về cách tả từng bộ phận nhân vật ?
? Bác Tai đã có hành động gì ? Nhận xét về hành động đó.
? Tại sao cả bọn lại đồng tình với ý kiến của bác Tai ?
? Hãy đánh giá câu nói : Lão Miệng không ăn, chúng ta cũng bị tê liệt.
? Truyện đợc kết thúc nh thế nào ?
? Bài học rút ra qua câu truyện là gì ? kịp thanh minh vì cả bọn nói xong hả
hê ra về. - Lão Miệng bị bỏ đói vì cả bọn
không ai chịu làm việc
Kết quả : - Chân, Tay không hoạt động nổi.
- Mắt lờ đờ, muốn ngủ mà không
ngủ đợc. - Tai ù.
- Miệng nhợt nhạt, ... Cách tả lí thú cụ thể từng biểu
hiện thiếu ăn của từng bộ phận cơ thể, mặt khác cho thấy sự thống nhất cao
độ của các bộ phận, tạo nên sự sống cho cơ thể, suy rộng ra là sự thống
nhất của cả xã hội, cộng đồng.
- Bác Tai nhận ra sai lầm đã trao đổi với cả bọn đồng tình vì đã thấm
thía, ngấm đòn do chính mình tạo ra. Câu nói : Hiểu đúng mối quan hệ
tự nhiên giữa các bộ phận khác nhau trong cơ thể.
- Câu nói Lão Miệng có ăn....khỏe đợc khẳng định sự thống nhất chặt
chẽ, sự gắn bó không thể tách rời giữa các bộ phận khác nhau trong cơ thể
con ngời. Suy rộng ra là trong cộng đồng xã hội.
Bài học : Trong một tập thể, cộng đồng, xã
hội, mỗi thành viên không thể sống đơn độc, tách biệt, mà cần đoàn kết
gắn bó, nơng tựa vào nhau, với nhau để cùng tồn tại và phát triển.
- Hợp tác, tôn trọng lẫn nhau là con đờng sống và phát triển của xã hội,
i 112
Hoạt động 3
Hớng dẫn tổng kết - Luyện tập
Hoạt động 4
: Hớng dẫn học ở nhà
thời đại chúng ta hiện nay. So bì, tị nạnh, kèn cựa, nhỏ nhen là những tính
xấu cần tránh, cần phê phán.

III. Tổng kết - Luyện tập


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§äc HiĨu chi tiÕt trun. –

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×