Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Cơm danh tõ CÊu t¹o cđa cơm danh tõ

Cơm danh tõ CÊu t¹o cđa cơm danh tõ

Tải bản đầy đủ - 153trang

…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------
TiÕt 44 : tiÕng viƯt
Cơm danh tõ

A. Mơc tiªu cần đạt.


Học sinh cần nắm đợc : - Đặc điểm của cụm danh từ.
- Cấu tạo của phần trung tâm, phần trớc và sau danh từ.
Luyện kĩ năng nhận biết và phân tích cấu tạo của cụm danh từ trong câu. Đặt câu với các cụm danh từ.
Tích hợp với phần văn ở văn bản : Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng với phần tập làm văn ở việc xây dựng dàn ý văn tự sự.

B.Chuẩn bị :


Bảng cụm danh từ, máy chiếu, giấy trong

C. Tổ chức các hoạt động dạy học


Bài cũ: Lồng kiểm tra trong quá trình dạy học bài mới
Giới thiệu bài.
Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
Hớng dẫn tìm hiểu Cụm danh từ GV chiếu hắt ví dụ SGK
? Học sinh tìm những từ mà các từ in
đậm bổ nghĩa trong câu : ? Muốn xác định đúng các từ phụ tr-
ớc hết tìm đúng các từ trung tâm.

I. Cụm danh từ


1. Ví dụ - Xa : Ngày, Hai : có, vợ chồng
- Một : Túp lều, ông lão đánh cá, vợ
chồng. - Nát trên bờ biển : Túp lều
- Từ trung tâm : Ngày, vợ chồng,
i 107
? Vậy trong câu đầu tiên, các từ trung tâm là : Ngày, vợ, chồng, túp lều.
? Các từ ngữ phụ là những từ nào ? ? So sánh các cách nãi sau :
a. Tóp lỊu – Mét tóp lỊu cơm danh
tõ b. Mét tóp lỊu cơm danh tõ
Mét tóp lỊu nát cụm danh từ phức tạp c. Một túp lều nát cụm danh từ phức
tạp Một túp lều nát trên bờ biển cụm
danh từ phức tạp hơn nữa Giáo viên híng dÉn häc sinh rót ra
nhËn xÐt Häc sinh t×m danh từ , phát triển
danh từ đó thành cụm danh từ. Đặt câu với cụm danh từ đó. Nhận xét về hoạt
động trong câu của cụm danh từ đó so với một từ.
Học sinh dựa vào ghi nhớ trả lời : ? Cụm danh từ là gì ?
Giáo viên bật đèn chiếu.
Hoạt động 2
Hớng dẫn tìm hiĨu cÊu t¹o cđa cơm danh tõ
? CÊu t¹o cđa cơm danh tõ. ? CÊu t¹o cđa cơm danh tõ nh thÕ nào ?
Giáo viên khái quát lại bằng cách vẽ
mô hình cấu tạo cụm danh từ bật máy chiếu. Hoặc treo bảng cấu tạo
cụm danh từ
Học sinh ph¸t hiƯn cơm danh tõ tóp lỊu.
- Tõ, ng÷ phơ : xa, hai, Ông lão đánh cá, một, nát, trên bờ biển.
Nhận xét :
- Nghĩa của cụm danh từ phức tạp, cụ thể hơn nghĩa của danh từ.
- Cụm danh từ càng phức tạp càng thêm các từ ngữ phụ thì nghĩa của nó
càng phức tạp hơn. - VD : Sông Dòng sông Cửu
Long. Đặt câu : Dòng sông Cửu Long đổ
ra biển Đông bằng chÝn cưa.  Cơm danh từ hoạt động nh 1
danh từ, nhng cụ thể hơn, đầy đủ hơn, làm chủ ngữ trong câu .
2. Ghi nhớ :SGK

II. Cấu tạo của cụm danh từ


- Cụm danh từ : Lăng ấy, ba tháng, gạo nếp, ba con trâu đục, ba con trâu
ấy, chín con, năm sau, cả làng. - Các phu ngữ trớc có hai loại : Cả
chỉ số lợng ớc khoảng ; ba chỉ số l- ợng chính xác.
- Các phụ ngữ đứng sau có hai loại : + ấy, sau : Chỉ vị trí để phân biệt.
+ Đực, nếp : Chỉ đặc điểm
i 108
trong câu văn. ? Liệt kê những từ ngữ phụ thuộc
đứng trớc, đứng sau danh từ trong các danh từ trên, sắp xếp chúng thành loại.
Học sinh điền các cụm danh từ trong câu trên vào đúng các mô hình của
danh từ. - Giáo viên tóm tắt mục ghi nhớ.
Ghi nhớ :
a. Mô hình tổng quát cụm danh từ.
Cụm danh từ
Phần trớc Phần trung tâm
Phần sau T1
T2 T3
T4 T5
T6 Tất cả
Những Em
Học sinh Chăm ngoan
ấy
Hoạt động 3
Hớng dẫn luyện tập GV chiếu bài tập trên máy chiếu, HS
lên bảng trình bày b. Trong cụm danh từ
- Các phụ ngữ ở phần trớc bổ sung cho danh từ các ý nghĩa về số và lợng.
- Các phụ ngữ ở phần sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà danh từ biểu
thị hoặc xác định vị trÝ cña vËt Êy trong kh«ng gian hay thêi gian.

III. Lun tËp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơm danh tõ CÊu t¹o cđa cơm danh tõ

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×