Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Mục tiêu cần đạt Chuẩn bị : Tổ chức các hoạt đông dạy học.

Mục tiêu cần đạt Chuẩn bị : Tổ chức các hoạt đông dạy học.

Tải bản đầy đủ - 153trang

Tiết 42 : Trả bài kiểm tra văn I. Mục tiêu :
- Học sinh phát hiện đợc những sai xót trong bài làm của mình. - Biết cách sửa lỗi trong bài làm của mình và có thể chữa bài của bạn.

II. Chuẩn bị


1. Thầy : liệt kê những lỗi học sinh mắc 2. Trò : Tự kiểm tra lại bài làm của mình , có thể đổi bài cho nhau kiểm
tra.
III.Tổ ch c các hoạt động dạy học
.
1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : Những nọi dung trong bài kiểm tra.
3. Bài dạy A. Nhận xét chung
1. Ưu điểm : Thái độ làm bài nghiêm túc, một số em nắm vững kiến thức 2. Nhợc điểm : - Đọc cha kĩ yêu cầu của đề, chữ viết và hình thức trình bày bài cha
thật rõ ràng , khoa học. B.Lỗi sai
: 1. Trắc nghiệm ; học sinh còn sai nhiều ở các câu : 2,5,6,7,10 yêu cầu phải hiểu bài
, biết phân tích suy luận và loại trừ 2. Tự luận : Cả hai câu còn sơ sài , đặc biệt câu 2 một số em cha biết trình bày
thành đoạn văn Không phải trả lời theo ý. C.Kết quả : 100TB
Một số bài lµm tèt : ViƯt , Trang, Lu Li , Loan ...
D. Học sinh troa đổi bài cho nhau xem và viết lại phần tự luận HD học ở nhà : Tự chữalại bài
Chuẩn bị bài luyện nói và bài cụm danh từ.
Tiết 43 : tập làm văn
Luyện nói kể chuyện

A. Mục tiêu cần đạt


Giúp học sinh :
- Biết lập dàn bài cho bài kể miệng theo một đề bài - Biết kể theo dàn bài, không kể theo bài viết sẵn hay học thuộc lòng
- Tiếp tục rèn kĩ năng kể miệng, chú ý lời kể phù hợp với ngôi kể và thứ tự kể,
kĩ năng nhận xét bài tập nói của bạn.

B. Chuẩn bị :


Máy chiếu, giấy trong, đọc các tài liệu có liên quan

C. Tổ chức các hoạt đông dạy học.


i 105
Hoạt động 1 : Hớng dẫn học sinh chuẩn bị

1. Kiểm tra các dàn bài của học sinh đã chuẩn bị ở nhà.


- Nêu yêu cầu và các bớc tập nói trong tiết học, chia tổ, nhãm, cư c¸c tỉ trëng, nhãm trëng, th kÝ ghi chép biên bản.
- Chiếu hắt 4 đề kể chuyện đã ra. + Đề 1 : Kể lại một chuyến về thăm quê của em.
+ Đề 2 : Kể về một cuộc thăm hỏi gia đình liệt sĩ, thơng binh, neo đơn. + Đề 3 : Kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sự danh lam, thắng cảnh
+ Đề 4 : Kể về một chuyến ra thành phố hoặc thủ đô

2. Một số dàn bài tham khảo.


Đề 1 : SGK Đề 2 :
a. Mở bài : - Nhân dịp nào đi thăm
- Ai tổ chức ? Đoàn gồm những ai ? - Dự định đến thăm gia đình nào ? ở đâu ?
b. Thân bài : - Chuẩn bị cho cuộc đi thăm
- Tâm trạng của em trớc cuộc đi thăm. - Trên đờng đi ? Đến nhà liệt sĩ ? Quang cảnh gia đình ?
- Cuộc gặp gỡ, thăm viếng diễn ra nh thế nào ? Lời nói ? Việc làm ? Quà tặng ?
- Thái độ, lời nói của các thành viên trong gia đình liệt sÜ ? c. KÕt ln
- Ra vỊ ? Ên tỵng về cuộc đi thăm ? - Có thể chọn ngôi 1 hoặc 3 để kể.
Đề 3, 4 : Học sinh tự xây dựng trong nhóm 4. Học sinh đọc kĩ bài tham khảo ở nhà.
Hoạt động 2 : Hớng dẫn tập nói ở nhóm, tổ.
- Học sinh trình bày bài nãi ë tỉ. - Nhãm trëng gãp ý ng¾n gän
- Mỗi nhóm cử một đại biểu kể chuyện trớc lớp.
Hoạt ®éng 3 : Híng dÉn kĨ chun tríc líp.
- Líp trởng điều khiển các bạn : 3-4 bạn đợc kể chun tríc líp. - Häc sinh gãp ý nhËn xÐt
- Giáo viên tổng kết về các mặt, cho điểm.
Hoạt động 4 : Híng dÉn lµm bµi tËp ë nhµ.
1. TËp kể lại đề đã chuẩn bị 2. Tiếp tục làm dàn ý, tập kể miệng các đề còn lại.
Rút kinh nghiƯm giê d¹y.
i 106
…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------
TiÕt 44 : tiÕng viƯt
Cơm danh từ

A. Mục tiêu cần đạt.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu cần đạt Chuẩn bị : Tổ chức các hoạt đông dạy học.

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×