Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Mục tiêu cần đạt. Chuẩn bị Chuẩn bị 1. Thầy : Ra đề , đáp án , biểu điểm Chuẩn bị Mục tiêu cần đạt. Chuẩn bị Thiết kế bài dạy học.

Mục tiêu cần đạt. Chuẩn bị Chuẩn bị 1. Thầy : Ra đề , đáp án , biểu điểm Chuẩn bị Mục tiêu cần đạt. Chuẩn bị Thiết kế bài dạy học.

Tải bản đầy đủ - 153trang

Chuẩn bị viết bài tập làm văn số 2 - tại lớp.
Rút kinh nghiệm giờ dạy.
. .
.
. .
------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn : 181008 Ngày dạy : 25-251008
Tuần 10: Bài 9, 10
Tiết 34-35 :
ông lão đánh cá và con cá vàng

A. Mục tiêu cần đạt.


1. Bằng những tởng tợng kì diệu, cách kể theo lối đối lập tơng phản, lặp lại và tăng cấp các tình huống cốt truyện, nhà thơ Nga ca ngợi lòng biết ơn những ngời
nhân hậu, tốt bụng và những bài học đích đáng cho những kẻ tham lam, bội bạc, bài học thấm thía cho những ngời hiền lành, nhu nhợc, những kẻ cậy quyền, cậy thế,
vong ân bội nghĩa.
2. Nắm vững cốt truyện, biết cách tóm tắt và kể chuyện một cách diễn cảm. 3. Tích hợp với phần tiếng việt ở khái niệm Danh từ ; ở phân môn tập làm văn
ở khái niệm Thứ tự kể trong văn kể chuyện. 4. Rèn luyện kĩ năng kể chuyện diễn cảm.

B. Chuẩn bị


: Đọc các tài liệu có liên quan , Hs vẽ tranh minh hoạ

C. Thiết kế bài dạy học.


Kiểm tra bài cũ. ? Kể một cách diễn cảm truyện Cây bút thần
? Cho biết ý nghĩa của hình ảnh giọt mực vô tình rơi vào đúng chỗ mắt cò. Giới thiệu bài.
Ông lão đánh cá và con cá vàng 1833 đợc xây dựng tõ mét trun cỉ tÝch
Nga quen thc cïng m« tÝp với một số truyện cổ tích Đức, Đan Mạch, ... nhng Puskin đã gia công, sáng tạo khá nhiều. Ông đã gửi gắm cả vấn đề tâm sự của nớc
i 94
Nga đơng thời vào truyện bằng những vần thơ vô cùng trong sáng và vang lên nhạc điều khác thờng.
d Tiến trình tổ chức của các hoạt động dạy học
Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
Híng dÉn ®äc, kĨ, tóm tắt, giải thích từ khó, tìm hiểu bố cục truyện
Học sinh đọc phân vai  kĨ tãm t¾t trun.
? Theo em trun cã bố cục nh thế nào ?
Hoạt động 2
Hớng dẫn t×m hiĨu chi tiÕt trun ? Trun cã bao nhiªu nhân vật
chính, phụ ? ? Ông lão sau 3 lần quăng lới bắt đợc
cá vàng đã có hành động và lời nói gì ? HS liệt kê
? Qua hành động và lời nói với cá vàng em thấy ông lão là ngời nh thế
nào ? ? Thái độ và hành động của ông lão
trớc những đòi hỏi của mụ vợ nh thế nào ?
? Hình dáng ông già câm lặng, lóc cóc, lủi thủi ra biển 5 lần tìm gặp cá vàng gợi
cho em cảm xúc và suy nghĩ gì ?

I. Đọc Hiểu từ ngữ, bố cục.


1. Đọc - Đọc chú ý lời đối thoại của các


nhân vật.

2. Từ khó 3. Bố cục truyện


a. Mở truyện : - Giới thiệu nhân vật hoàn cảnh.
b. Thân truyện
: - Ông lão đánh bắt rồi thả cá Vàng.
- Cá nhiều lần đền ơn cho vợ chồng ông lão.
c. Kể chuyện - Vợ chồng ông lão đánh cá lại trở
về cuộc sống nghèo khổ nh xa.

II. §äc HiĨu chi tiÕttrun, ý nghĩa truyện.

1. Ông lão - Là một ng dân nghèo khổ, chăm


chỉ làm ăn, lơng thiện, nhân hậu, rộng lợng, bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
Ngời Nga không tham lam, nhân hậu, độ lợng.
- Năm lần ông nghe lời vợ ra biển cầu xin cá vàng trả ơn, giúp đỡ nhu nhợc,
sợ vợ cam chịu, nhẫn nhục lắm, ngợc lại lời hứa của mình với cá vàng. Ông
rất rõ tâm địa của vợ, nhng vì nhu nhợc nên ông đã vô tình tiếp tay, đồng lõa cho
tính tham lam lăng loàn của mụ vợ nảy nở, phát triển.
Cuối cùng ông đã trở thành nạn nhân khốn khổ của chính vợ mình.
i 95
? Qua hình tợng ông lão tác giả muốn nói lên điều gì ở xã hội Nga.
? Qua cách đối xử với chồng với cá vàng, em có thể khẳng định mụ vợ là
ngời đàn bà nh thế nào ? ? Tìm những chi tiết trong trun ®Ĩ
chøng minh ®iỊu ®ã ? ? Mơ vợ thuộc tầng líp nµo vµo
trong x· héi Nga ? ? Yếu tố nào khiến mụ càng lên n-
íc’ ? ? NhËn xÐt vỊ c¸ch kÕt thúc của
truyện ? ? Cá vàng trừng trị mụ vợ nh vậy có
đích đáng không ? Vì sao ? ? Nếu để cho mụ biến thành lợn, gấu
... thì sao ? Học sinh thảo luận, phát biểu
? Cá vàng tợng trng cho cái gì ? ? Bốn lần cá vàng thỏa mãn đòi hỏi
của mụ vợ nói lên điều gì ? ? Biển cả thay đổi nh thế nào vào
mỗi khi ông lão đi ra bờ biển ? ? Đó là biện pháp nghệ thuật gì ?
Tác dụng của nó ?
Hoạt động 3
: - Tác giả phê phán tính thỏa hiệp,
nhu nhợc với những kẻ quyền thế của một bộ phận nhân dân Nga, lay tỉnh
họ, tiếp thêm dũng khí cho họ trong cuộc đấu tranh chống lại cờng quyền,
giành công lí.

2. Nhân vật mụ vợ - Tham lam vô độ.


- Lăng loàn, bội bạc, tàn nhẫn, thô bØ.  Mang b¶n chÊt cđa giai cÊp bãc lét,
b»ng mọi cách để đạt danh vọng tột đỉnh.
- Mụ càng lên nớc do đợc sự tiếp tay của sự nhu nhợc, mềm lòng, thỏa mãn
cam chịu. - Cách kết thúc truyện độc đáo, theo
lối vòng tròn không có hậu.

3. Hai nhân vật Cá Vàng Biển cả


Cá Vàng tợng trng cho khả năng kì diệu của con ngời, có thể làm ra,
thỏa mãn nhiều yêu cầu, ớc muốn. - Cá Vàng thể hiện lòng biết ơn xâu
nặng đối với tấm lòng nhân hậu, bao dung.
Biển cả : từ êm ả gợn sóng nổi sóng dữ dội giông tố mù mịt
hiện tợng nghƯ tht tỵng trng cho công lí của nhân dân.
- Biện pháp nghệ thuật : tăng tiến lặp lại góp phần đắc lực vào việc thực
hiện chủ đề của truyện

III. Tổng kết


1. Bài học - Lòng biết ơn sâu nặng những ngời


i 96
Hớng dẫn tổng kết ? Bài học rút ra từ truyện cổ tích thơ
này ?
? Những nét đặc sắc nghệ thuật chủ yếu của truyện ?
Hoạt động 4
:
Hớng dẫn luyện tập ? Kể một cách sáng tạo trong vai mụ
vợ hoặc cá vàng ?
Hoạt ®éng 5
: Híng dẫn học ở nhà:
Soạn bài 10 nhân hậu bao dung.
- Bài học đích đáng cho những kẻ tham, ác, bội bạc.
- Không thỏa hiệp, cam chịu, nhu nhợc mà phải đấu tranh chống lại mọi
các xấu, cái ác để tồn tại, khẳng định giá trị của chính mình.

2. Nghệ thuật - Tơng phản, đối lập


- Trùng lặp, tăng cấp - Mơ thực, kì diệu bình thờng
đan xen. - Nhân hóa
- Kết cấu vòng tròn, mở

IV. Luyện tập


Rút kinh nghiệm giờ dạy.
. .
.
. .
------------------------------------------------------------------------------------
Tiết 37-38
viết bài kiểm tra văn số 2
A
. Mục tiêu cần đạt
i 97
1.Kiến thức : Củng cố kiến thức ở cả ba phân môn : Văn , tiếng Việt , tập làm văn
2. Kĩ năng : Viết văn tự sự 3. Thái độ : nghiêm túc trong học tập

B. Chuẩn bị 1. Thầy : Ra đề , đáp án , biểu điểm


2. Trò ; Học bài C. Tổ chức các hoạt động dạy học.
1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra sự chuẩn bị cđa HS
3. Néi dung kiĨm tra - HS nhËn ®Ị , lµm bµi
4. GV thu bµi chÊm
………………………………………………………………………………….
TiÕt 41: tiÕng viƯt
Danh từ Tiếp theo

A.Mục tiêu cần đạt.


1. Tiếp tục củng cố và nâng cao một bớc nhận thức về danh từ đã học ở bậc tiểu học. Cụ thể là :
- Đặc điểm của nhóm danh từ chung và nhóm danh từ riêng. - Cách viết hoa danh từ riêng.
2. Tích hợp với phần văn ở các văn bản : Ông lão đánh cá và con cá vàng với
phần tập làm văn ở ngôi kể và lời kể trong văn tự sự. 3. Luyện kĩ năng phân biệt danh từ chung, danh từ riêng, viết hoa đúng các
tiểu loại danh từ riêng.

B. Chuẩn bị


: Bảng phụ vẽ sơ đồ câm về cách phân loại danh từ, Đèn chiếu

C. Tổ chức các hoạt động dạy học.


Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
Hớng dẫn tìm hiểu, phân biệt giữa danh từ chung và danh từ riêng
? Nhắc lại danh từ trong tiếng việt đ- ợc chia thành những loại nào ?
? Thế nào là danh từ chØ sù vËt ?

I. Danh tõ chung vµ danh từ riêng


. Bảng phân loại danh từ
i 98
D an
h t ừ
DT ch
ỉ đ ơn
vị
DT ch
ỉ s ự v
ật
Đ V t
ự n hiê
n Đ
Vị qu
i ư ớc
D T r
iên g
D T c
hu ng
C hín
h x ác
Ư ớc
ch ừn
g
? Giáo viên treo bảng phụ có vẽ sơ đồ câm cách phân loại danh từ.
Học sinh điền vào bảng phân loại các danh từ chung, danh từ riêng.
? Tìm các danh từ chung trong VD ở SGK ?
? Tìm các danh từ riêng trong VD ở SGK ?
? Qua bài tập em hiểu danh từ chung là gì ? Cho VD ?
? Danh từ riêng là gì ? ? Em hãy nhắc lại qui tắc viết hoa ?
Cho ví dụ minh họa ?
Hoạt động 2
- Khắc sâu nội dung mơc ghi nhí. a. Danh tõ chung : vua, tr¸ng sĩ, đền
thờ, làng, xã, huyện, công ơn. b. Danh từ riêng : Phù Đổng Thiên
Vơng, Gióng, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà nội.
1. Danh từ chung là tên gọi mét lo¹i sù vËt chØ ngêi, sù vËt nãi chung
2. Danh từ riêng : là tên riêng của từng ngời, từng vật, từng địa phơng.
Qui tắc viết hoa : a. Tên ngời, tên địa lí Việt Nam.
- Viết hoa tất cả các chữ cái đầu
tiên của học, tên đệm, lót. b. Tên ngời, tên địa lí nớc ngoài.
- Tên ngời, tên địa lí phiên âm qua tiếng việt chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên
của họ, đệm, tên Giữa các tiếng có thể có hoặc không có dấu nối
c. Tên các cơ quan tỉ chøc, c¸c danh hiệu, giải thởng, huân huy ch-
ơng ; Viết hoa chữ cái đầu tiên của tiếng đầu tiên.

II. Luyện tập


Bài tập : - Khi dùng để đặt tên ngời thì phải
viết hoa. i
99
- Giáo viên bật đèn chiếu Học sinh đọc phần ghi nhớ.
Hoạt động 3
Hớng dẫn luyện tập Bài tập : Các danh từ chung gọi tên
các loài hoa có khi nào đợc viết hoa hay không ? Tại sao ?
Hoạt động 4
: Hớng dẫn học ở nhà
Viết chính tả phân biệt ln
- Vì khi ấy chúng đợc dùng nh danh từ riêng.
VD : Cô Lan, b¹n Cóc, anh Hång. ? Chän VD vỊ trêng hợp danh từ
chung ngời đợc viết hoa ? Giải thích lí do.
VD : Hồ Chí Minh tên ngời là cả một niểm thơ.
- Danh từ Ngời đợc dùng làm danh từ lâm thời để chỉ Hồ Chí Minh.
- Từ Ngời đợc viết hoa : Ngời để bày tỏ sự tôn kính và lòng biết ơn của
chúng ta đối với Bác Hồ. Bài tập 1 :
a. Danh tõ chung : Ngày xa miền, đất, bây giờ ...
b. Danh từ riêng : Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, LLQ.
Bài tập 2 : Các từ in đậm trong bài
a. Là danh từ riêng và đợc viết hoa
vì : Chim, Hoa, M©y, Nớc, Họa Mi đều đã đợc nhà văn nhân hóa nh ngời,
nh tên riêng của mỗi nhân vật.
b. út : Tên riêng của nhân vật. c. Cháy : Tên riêng của một làng.
Bài tập 3 : Học sinh tự làm.
i 100
Rút kinh nghiệm giờ dạy.
. .
.
.
------------------------------------------------------------------------------------
i 101
Ngày soạn 241008 Ngày dạy : 271008
Tuần 11. Bài 10, 11.
Tiết 39-40 : Văn học
Truyện ngụ ngôn

A. Mục tiêu cần đạt.


1. Giúp học sinh hiểu - Thế nào là truyện ngụ ngôn.
- Nội dung, ý nghĩa và một số nét nghệ thuật đặc sắc các truyện ếch ngồi đáy
giếng, Thầy bói xem voi, Đeo nhạc cho mèo. - Biết liên hệ các truyện trên với những tình huống, hoàn cảnh thực tế phù
hợp. 2. Tích hợp với phần tiếng việt ë kh¸i niƯm : danh tõ, cơm danh tõ, víi phân
môn tập làm văn ở kĩ năng luyện nói kể chuyện. 3. Rèn kĩ năng kể chuyện ngụ ngôn nói

B. Chuẩn bị


: Tranh minh hoạ

C. Thiết kế bài dạy học.


ổn định tổ chức Kiểm tra bài cũ : Kể lại một đọn truyện ông lão đánh cá và con cá vàng
Nhận xét gì về các nhân vật trong truyện Bài học rút ra từ câu truyện trên là gì
Giới thiệu bài. Truyện ngụ ngôn là một thể loại truyện kể dân gian đợc mọi ngời rất a thích.
Mọi ngời a thích không chỉ vì nội dung, ý nghĩa giáo huấn sâu sắc, mà còn vì cách giáo huấn rất tự nhiên, độc đáo của nó.

D. Tiến trình tổ chức các hoạt động


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu cần đạt. Chuẩn bị Chuẩn bị 1. Thầy : Ra đề , đáp án , biểu điểm Chuẩn bị Mục tiêu cần đạt. Chuẩn bị Thiết kế bài dạy học.

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×