Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Danh từ chung và danh từ riêng Luyện tập

Danh từ chung và danh từ riêng Luyện tập

Tải bản đầy đủ - 153trang

1.KiÕn thøc : Cđng cè kiÕn thøc ë c¶ ba phân môn : Văn , tiếng Việt , tập làm văn
2. Kĩ năng : Viết văn tự sự 3. Thái độ : nghiêm túc trong học tập

B. Chuẩn bị 1. Thầy : Ra đề , đáp án , biểu điểm


2. Trò ; Học bài C. Tổ chức các hoạt động dạy học.
1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra sự chn bÞ cđa HS
3. Néi dung kiĨm tra - HS nhận đề , làm bài
4. GV thu bài chấm
.
Tiết 41: tiếng việt
Danh từ Tiếp theo

A.Mục tiêu cần đạt.


1. Tiếp tục củng cố và nâng cao một bớc nhận thức vỊ danh tõ ®· häc ë bËc tiĨu häc. Cơ thể là :
- Đặc điểm của nhóm danh từ chung và nhóm danh từ riêng. - Cách viết hoa danh từ riêng.
2. Tích hợp với phần văn ở các văn bản : Ông lão đánh cá và con cá vàng với
phần tập làm văn ở ngôi kể và lời kể trong văn tự sự. 3. Luyện kĩ năng phân biệt danh từ chung, danh từ riêng, viết hoa đúng các
tiểu loại danh từ riêng.

B. Chuẩn bị


: Bảng phụ vẽ sơ đồ câm về cách phân loại danh từ, Đèn chiếu

C. Tổ chức các hoạt động dạy học.


Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
Hớng dẫn tìm hiểu, phân biệt giữa danh từ chung và danh từ riêng
? Nhắc lại danh từ trong tiếng việt đ- ợc chia thành những loại nào ?
? Thế nào là danh tõ chØ sù vËt ?

I. Danh tõ chung vµ danh từ riêng


. Bảng phân loại danh từ
i 98
D an
h t ừ
DT ch
ỉ đ ơn
vị
DT ch
ỉ s ự v
ật
Đ V t
ự n hiê
n Đ
Vị qu
i ư ớc
D T r
iên g
D T c
hu ng
C hín
h x ác
Ư ớc
ch ừn
g
? Giáo viên treo bảng phụ có vẽ sơ đồ câm cách phân loại danh từ.
Học sinh điền vào bảng phân loại các danh từ chung, danh từ riêng.
? Tìm các danh từ chung trong VD ở SGK ?
? Tìm các danh từ riêng trong VD ở SGK ?
? Qua bµi tËp em hiĨu danh tõ chung lµ gì ? Cho VD ?
? Danh từ riêng là gì ? ? Em hãy nhắc lại qui tắc viết hoa ?
Cho ví dụ minh họa ?
Hoạt động 2
- Khắc sâu néi dung mơc ghi nhí. a. Danh tõ chung : vua, tráng sĩ, đền
thờ, làng, xã, huyện, công ơn. b. Danh từ riêng : Phù Đổng Thiên
Vơng, Gióng, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà nội.
1. Danh từ chung là tên gọi một loại sự vật chỉ ngời, sự vật nói chung
2. Danh từ riêng : là tên riêng của từng ngời, từng vật, từng địa phơng.
Qui tắc viết hoa : a. Tên ngời, tên địa lí Việt Nam.
- Viết hoa tất cả các chữ cái đầu
tiên của học, tên đệm, lót. b. Tên ngời, tên địa lí nớc ngoài.
- Tên ngời, tên địa lí phiên âm qua tiếng việt chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên
của họ, đệm, tên Giữa các tiếng có thể có hoặc không có dấu nối
c. Tên các cơ quan tæ chøc, các danh hiệu, giải thởng, huân huy ch-
ơng ; Viết hoa chữ cái đầu tiên của tiếng đầu tiên.

II. Luyện tập


Bài tập : - Khi dùng để đặt tên ngời thì phải
viết hoa. i
99
- Giáo viên bật đèn chiếu Học sinh đọc phần ghi nhớ.
Hoạt động 3
Hớng dẫn luyện tập Bài tập : Các danh từ chung gọi tên
các loài hoa có khi nào đợc viết hoa hay không ? Tại sao ?
Hoạt động 4
: Hớng dẫn học ở nhà
Viết chính tả phân biệt ln
- Vì khi ấy chúng đợc dùng nh danh từ riêng.
VD : Cô Lan, bạn Cúc, anh Hồng. ? Chọn VD về trờng hợp danh từ
chung ngời đợc viết hoa ? Giải thích lí do.
VD : Hồ Chí Minh tên ngời là cả một niểm thơ.
- Danh từ Ngời đợc dùng làm danh từ lâm thời để chỉ Hồ Chí Minh.
- Từ Ngời đợc viết hoa : Ngời để bày tỏ sự tôn kính và lòng biết ơn của
chúng ta đối với Bác Hồ. Bài tập 1 :
a. Danh tõ chung : Ngày xa miền, đất, bây giờ ...
b. Danh từ riêng : Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, LLQ.
Bài tập 2 : Các từ in đậm trong bài
a. Là danh từ riêng và đợc viết hoa
v× : Chim, Hoa, Mây, Nớc, Họa Mi đều đã đợc nhà văn nhân hóa nh ngời,
nh tên riêng của mỗi nhân vật.
b. út : Tên riêng của nhân vật. c. Cháy : Tên riêng của một làng.
Bài tập 3 : Häc sinh tù lµm.
i 100
Rót kinh nghiƯm giê dạy.
. .
.
.
------------------------------------------------------------------------------------
i 101
Ngày soạn 241008 Ngày dạy : 271008
Tuần 11. Bài 10, 11.
Tiết 39-40 : Văn học
Truyện ngụ ngôn

A. Mục tiêu cần đạt.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Danh từ chung và danh từ riêng Luyện tập

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×