Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Ông lão - Là một ng dân nghèo khổ, chăm Nhân vật mụ vợ - Tham lam vô độ. Hai nhân vật Cá Vàng Biển cả

Ông lão - Là một ng dân nghèo khổ, chăm Nhân vật mụ vợ - Tham lam vô độ. Hai nhân vật Cá Vàng Biển cả

Tải bản đầy đủ - 153trang

Nga đơng thời vào truyện bằng những vần thơ vô cùng trong sáng và vang lên nhạc điều khác thờng.
d Tiến trình tổ chức của các hoạt động dạy học
Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
Híng dÉn ®äc, kĨ, tóm tắt, giải thích từ khó, tìm hiểu bố cục truyện
Học sinh đọc phân vai  kĨ tãm t¾t trun.
? Theo em trun cã bố cục nh thế nào ?
Hoạt động 2
Hớng dẫn t×m hiĨu chi tiÕt trun ? Trun cã bao nhiªu nhân vật
chính, phụ ? ? Ông lão sau 3 lần quăng lới bắt đợc
cá vàng đã có hành động và lời nói gì ? HS liệt kê
? Qua hành động và lời nói với cá vàng em thấy ông lão là ngời nh thế
nào ? ? Thái độ và hành động của ông lão
trớc những đòi hỏi của mụ vợ nh thế nào ?
? Hình dáng ông già câm lặng, lóc cóc, lủi thủi ra biển 5 lần tìm gặp cá vàng gợi
cho em cảm xúc và suy nghĩ gì ?

I. Đọc Hiểu từ ngữ, bố cục.


1. Đọc - Đọc chú ý lời đối thoại của các


nhân vật.

2. Từ khó 3. Bố cục truyện


a. Mở truyện : - Giới thiệu nhân vật hoàn cảnh.
b. Thân truyện
: - Ông lão đánh bắt rồi thả cá Vàng.
- Cá nhiều lần đền ơn cho vợ chồng ông lão.
c. Kể chuyện - Vợ chồng ông lão đánh cá lại trở
về cuộc sống nghèo khổ nh xa.

II. §äc HiĨu chi tiÕttrun, ý nghĩa truyện.

1. Ông lão - Là một ng dân nghèo khổ, chăm


chỉ làm ăn, lơng thiện, nhân hậu, rộng lợng, bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
Ngời Nga không tham lam, nhân hậu, độ lợng.
- Năm lần ông nghe lời vợ ra biển cầu xin cá vàng trả ơn, giúp đỡ nhu nhợc,
sợ vợ cam chịu, nhẫn nhục lắm, ngợc lại lời hứa của mình với cá vàng. Ông
rất rõ tâm địa của vợ, nhng vì nhu nhợc nên ông đã vô tình tiếp tay, đồng lõa cho
tính tham lam lăng loàn của mụ vợ nảy nở, phát triển.
Cuối cùng ông đã trở thành nạn nhân khốn khổ của chính vợ mình.
i 95
? Qua hình tợng ông lão tác giả muốn nói lên điều gì ở xã hội Nga.
? Qua cách đối xử với chồng với cá vàng, em có thể khẳng định mụ vợ là
ngời đàn bà nh thế nào ? ? Tìm những chi tiết trong trun ®Ĩ
chøng minh ®iỊu ®ã ? ? Mơ vợ thuộc tầng líp nµo vµo
trong x· héi Nga ? ? Yếu tố nào khiến mụ càng lên n-
íc’ ? ? NhËn xÐt vỊ c¸ch kÕt thúc của
truyện ? ? Cá vàng trừng trị mụ vợ nh vậy có
đích đáng không ? Vì sao ? ? Nếu để cho mụ biến thành lợn, gấu
... thì sao ? Học sinh thảo luận, phát biểu
? Cá vàng tợng trng cho cái gì ? ? Bốn lần cá vàng thỏa mãn đòi hỏi
của mụ vợ nói lên điều gì ? ? Biển cả thay đổi nh thế nào vào
mỗi khi ông lão đi ra bờ biển ? ? Đó là biện pháp nghệ thuật gì ?
Tác dụng của nó ?
Hoạt động 3
: - Tác giả phê phán tính thỏa hiệp,
nhu nhợc với những kẻ quyền thế của một bộ phận nhân dân Nga, lay tỉnh
họ, tiếp thêm dũng khí cho họ trong cuộc đấu tranh chống lại cờng quyền,
giành công lí.

2. Nhân vật mụ vợ - Tham lam vô độ.


- Lăng loàn, bội bạc, tàn nhẫn, thô bØ.  Mang b¶n chÊt cđa giai cÊp bãc lét,
b»ng mọi cách để đạt danh vọng tột đỉnh.
- Mụ càng lên nớc do đợc sự tiếp tay của sự nhu nhợc, mềm lòng, thỏa mãn
cam chịu. - Cách kết thúc truyện độc đáo, theo
lối vòng tròn không có hậu.

3. Hai nhân vật Cá Vàng Biển cả


Cá Vàng tợng trng cho khả năng kì diệu của con ngời, có thể làm ra,
thỏa mãn nhiều yêu cầu, ớc muốn. - Cá Vàng thể hiện lòng biết ơn xâu
nặng đối với tấm lòng nhân hậu, bao dung.
Biển cả : từ êm ả gợn sóng nổi sóng dữ dội giông tố mù mịt
hiện tợng nghƯ tht tỵng trng cho công lí của nhân dân.
- Biện pháp nghệ thuật : tăng tiến lặp lại góp phần đắc lực vào việc thực
hiện chđ ®Ị cđa trun

III. Tỉng kÕt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ông lão - Là một ng dân nghèo khổ, chăm Nhân vật mụ vợ - Tham lam vô độ. Hai nhân vật Cá Vàng Biển cả

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×