Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Phân loại danh từ. Luyện tập

Phân loại danh từ. Luyện tập

Tải bản đầy đủ - 153trang

? Qua việc tìm hiểu về danh từ, dựa vào ghi nhớ em hãy rút ra đặc điểm của
danh từ ? Câu hỏi gợi mở
? 1. Danh từ là gì ? ? 2. Danh tõ cã thĨ kÕt hỵp víi từ
nào đằng trớc và sau nó để tạo thành cụm danh từ
? Hãy tìm một số danh từ khác mà em biết ?
Đặt câu với những danh từ em vừa tìm đợc ?
? 3. Danh từ thờng giữ chức vụ ngữ pháp gì ở trong câu ?
Hoạt động 2
Hớng dÉn t×m hiĨu: Phân loại danh từ
? Tìm nghĩa của các danh từ in đậm con, viên, thúng, ta so với các danh từ
đằng sau trâu, quan, gạo, thóc.
? Dựa vào vị trí, ý nghĩa khái quát của từ, theo em danh từ đợc phân chia
thành mấy loại lớn ? Cụ thĨ tõng lo¹i ? ? Thay thÕ
con, viªn, thóng, ta.. bằng một số từ khác, nhận xét trờng
hợp thay thế nào thì tính đếm, đo lờng thay đổi, không ®ỉi. V× sao ?
? V× vËy sao cã thĨ nãi Ba thúng
gạo rất đầy Không thể nói Nhà có 6 tạ thóc rất nặng ?
ngữ khác đằng sau.
VD1 : Học sinh - Học sinh chăm học
- Em là học sinh lớp 6A. VD2 : Thầy giáo.
- Thầy giáo đang giảng bải - Bố em là thầy giáo.
Chức vụ trong câu : - Chức vụ điển hình là làm chủ ngữ.
- Khi làm vị ngữ cần có từ là đứng tr-
ớc.

II. Phân loại danh từ.


- Các từ : con, viên, thúng, tạ là
những từ chỉ loại đơn vị. - Các từ :
trâu, quan, gạo, thóc đứng sau chỉ ngời, vật, sự vật.
Danh từ đợc chia thành 2 loại lớn ®ã lµ danh tõ chØ sù vËt vµ danh tõ chỉ
đơn vị. a. Danh từ chỉ đơn vị.
- Thay con bằng chú, bác
- Thay viên bằng ông, tên
đơn vị tính đến đo lờng không thay đổi vì các từ đó không chỉ số đo,
số đếm. - Thay
thúng bằng rá, rổ, đấu - Thay
tạ bằng tấn, cân Đơn vị tính đếm, đo lờng thay
đổi vì đó là những chỉ số đo, số đếm. Có thể nói : Ba thúng gạo rất đầy
vì danh tõ thóng chØ sè lợng không chính xác nên có thể thêm các từ bổ
sung về lợng.
Không thể nói : sáu tạ g¹o rÊt i
90
? Tãm l¹i danh tõ đơn vị là gì ? Danh từ đơn vị gồm những nhóm nào
? Danh từ chỉ sự vật là gì ?
Giáo viên chốt lại kiến thức toàn bài. HS đọc to ghi nhớ
Hoạt động 3
Hớng dẫn luyện tập
Hoạt động 4
: Híng dÉn häc ë nhµ:
HS lµm bµi tËp 5 Chn bị bài tiếp theo
nặng vì tạ chỉ số lợng chính xác, cụ thể, nếu thêm từ nặng, nhẹ thừa
Tóm lại : - Danh từ đơn vị : nêu tên đơn vị
dùng để tính đếm, đo lờng sự vật. - Danh từ chỉ đơn vị gồm 2 nhóm lớn.
+ Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên gọi là loại từ
+ Danh từ chỉ đơn vị qui ớc, gồm - Danh từ chỉ đơn vị chính xác
- Danh từ chỉ đơn vị ớc chừng. b. Danh từ chỉ sự vật :
Nêu tên từng loại, hoặc từng cá thể ngời, vật, hiện tợng, khái niệm.
Ghi nhớ : SGK

IV. Luyện tập


Bài tập 1 : LiƯt kª 1 sè danh tõ chØ
sù vËt : thịt, cá, đờng, sữa. Đặt câu :
Không nên ăn quá nhiều thịt, cá... Bài tập 2 : Liệt kê các loại từ
a. Chuyên đứng trớc danh từ chỉ ng-
ời : ngài, viên, ngời, em.
b. Chuyên đứng trớc danh từ chỉ đồ vật : quả, quyển, pho, tờ...
Bài tập 3 : Liệt kê các danh từ.
a. Chỉ đơn vị qui ớc chính xác: tạ, tấn. b. Chỉ đơn vị qui íc, íc chõng : vèc,
hò, bã gang...
Bµi tËp 4 : Chính tả Viết đúng các chữ S, d và các vần
vuông
ơng.
Bài tập 5 :
- Danh từ chỉ đơn vị : em, que, con, bức
- Danh từ chỉ sù vËt : M· L¬ng, cha
mĐ, cđi, cá, chim...
Rót kinh nghiƯm giê d¹y.
…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
i 91
…………………………………………………………………………………. .…………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------
Thø ngày tháng năm 200
Tiết 36
Thứ tự kể trong văn tự sự

A. Mục tiêu cần đạt.


Giúp học sinh : - ThÊy trong tù sù cã thĨ kĨ ‘xu«i’, cã thĨ kể ngợc, tuỳ theo nhu cầu thể
hiện. - Tự nhận thấy sự khác biệt của cách kể xuôi kể ngợc biết đợc muốn kể
ngợc phải có điều kiện - Luyện tập kể theo hình thức nhớ lại

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại danh từ. Luyện tập

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×