Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Ngôi kể : - Là vị trí giao tiếp mà ngời kể sử Các ngôi kể thờng gặp trong tác phẩm tự sự : Vai trò của các ngôi kể trong văn tự sự.

Ngôi kể : - Là vị trí giao tiếp mà ngời kể sử Các ngôi kể thờng gặp trong tác phẩm tự sự : Vai trò của các ngôi kể trong văn tự sự.

Tải bản đầy đủ - 153trang

.
Rót kinh nghiƯm giê d¹y.
…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------
Thø ngày tháng năm 2008
Tiết 32 : Tập làm văn
Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự

A. Mục tiêu cần đạt.


1. Học sinh nắm vững đặc điểm của hai loại ngôi kể : ngôi thứ nhất và ngôi thứ 3, tác dụng của từng loại ngôi kể
2. Phân tích các ngôi kể trong các truyện đã học, đã đọc, chuẩn bị lựa chọn sử dụng ngôi kể thích hợp trong bài viết của mình.
3. Văn bản tích hợp : Cây bút thần.

B. Chuẩn bị: C.Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học.


Giới thiệu bài. - Khi kể chuyện, ngời kể thờng đứng ở ngôi nào ?
- Vì sao cã khi ngêi kĨ xng ‘t«i’, cã khi kh«ng ? Khi xứng tôi, tác
giả nên chọn ngôi kể nh thế nào ?
Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
Hớng dẫn tìm hiểu :Ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự.
? Ngôi kể là gì ? ? Khi kể xng
tôi thì đó là ngôi thứ

I. Ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự.


1. Ngôi kể : - Là vị trí giao tiếp mà ngời kể sư


dơng khi kĨ chun. - Khi ngêi kĨ xng t«i  ng«i thø nhÊt.
i 86
mÊy trong kĨ chun ?
Häc sinh đọc đoạn văn số 1 : ? Ngời kể gọi tên các nhân vật là gì ?
? Khi sử dụng ngôi kể nh thế, tác giả
có thể làm những gì ? ? vị trí quan sát của tác giả ở đâu ?
HS đọc đoạn văn thứ 2 ? Trong đoạn này, ngời kể tự xng
mình là gì ? ?
Tôi ở đây có phải là tác giả Tô Hoài không ?
? Vị trí của ngời kể ở ngôi kể thứ nhÊt.
? NÕu ë ng«i kĨ thø 3, ngêi kĨ cã khả năng làm đợc nh thế hay không ?
Vì sao ? Học sinh đọc so sánh hai đoạn văn
trên. ? Trongđoạn 2
Tôi có phải là Tô Hoài không ?
Vì sao em biết ? ? u, nhợc điểm của ngôi kể này.
? Có thể thay đổi đợc không ?
Ngôi kể thứ 3 có u, nhợc điểm gì? - Khi ngời kể giấu mình, gọi sự vật
bằng tên của chúng, kể nh ngời ta kể, thì gọi là ngôi kể thứ ba.

2. Các ngôi kể thờng gặp trong tác phẩm tù sù :


a. Ng«i kĨ thø 3. - Ngêi kĨ gäi tªn các nhân vật :
chính tên của chúng, tự giấu mình đi nh là không cã mỈt.
- Ngêi kĨ cã thĨ linh hoạt, tự do những gì diễn ra với nhân vật.
- Đây là ngôi kể hay đợc sử dụng. b. Ngôi kể thứ nhất.
- Đây là cách chọn ngôi kĨ thø nhÊt. DÕ mÌn tù xng là Tôi nhng
tôi không phải là tác giả Tô Hoài. - Ngời kể cã thÓ trùc tiếp kể ra
những gì mình nghe, thấy, nghĩ... - Đây cũng là cách kể thờng gặp
trong văn tự sự.

3. Vai trò của các ngôi kể trong văn tự sù.


Khi kĨ, ngêi ta cã thĨ hoµn toµn tù do lựa chọn ngôi kể hoặc ngôi thứ 3,
hoặc ngôi thứ nhất. a. Ngôi kể thứ nhất :
Có hai kĩ năng. - Nhân vật tôi, chính là tác giả th-
ờng gặp hồi kí, tự truyện. - Nhiều khi tôi không phải là tác
giả mà hoàn toàn do tác giả sáng tạo ra. Khi ấy tôi, chỉ là một nhân vật
trong truyện tự kể về mình, về những điều mình tai nghe, mắt thấy...
- Khi đã sử dụng ngôi thứ nhất, tác giả vẫn có thể thay đổi ngời kể, nhân
vật kể chuyện. - Ưu điểm : tính chủ quan.
- Nhợc điểm : tính khách quan
i 87
Có thể ở đoạn 2 đổi ngôi kể thứ 3, bằng cách thay tôi bằng Dế mèn.
ở đoạn 1 không nên thay. GV chiếu đoạn văn sau khi đã đổi
ngôi kể Học sinh đọc ghi nhớ SGK
Hoạt động 2
Hớng dẫn luyện tập
HS suy nghĩ và làm bài tập trên giấy trong Gv gọi 1 em lên trình bày, lớp
nhận xét, Gv chiếu kết quả đúng trên máy chiếu
b. Ngôi kể thứ 3 - Ngời kĨ giÊu m×nh, gäi tên các
nhân vật bằng chính tên của chúng. - Ưu điểm : tính khách quan.
- Nhợc điểm : tÝnh chđ quan Ghi nhí : SGK.

II. Lun tËp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngôi kể : - Là vị trí giao tiếp mà ngời kể sử Các ngôi kể thờng gặp trong tác phẩm tự sự : Vai trò của các ngôi kể trong văn tự sự.

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×