Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Mục tiêu cần đạt. Chuẩn bị Mục tiêu cần đạt.

Mục tiêu cần đạt. Chuẩn bị Mục tiêu cần đạt.

Tải bản đầy đủ - 153trang

Thø ngµy tháng năm 2008
Tiết 23 : tiếng việt
Chữa lỗi dùng từ

A. Mục tiêu cần đạt.


1. Học sinh nắm đợc.


- Phép lặp lỗi lặp từ. - Các từ gần âm, khác nghĩa.

2. Tích hợp với phần văn bản trong truyện cổ tích :


Thạch Sanh, với tập làm văn ở kết quả bài viết tập làm văn số 1.

3. Luyện kĩ năng. - Phát hiện lỗi, phát triển nguyên nhân mắc lỗi.


- Các cách chữa lỗi.

B. Chuẩn bị


: Bảng phụ

C. Thiết kế bài dạy học.


Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
Phát hiện và sửa lỗi lặp từ. GV treo bảng phơ cã ghi hƯ thèng bµi
tËp nh SGK Häc sinh đọc bài tập
? Đoạn a có những từ ngữ nào đợc lặp lại ?
? Tác dụng cđa lỈp ë các đoạn có giống nhau không ?
Tại sao ? Học sinh chữa lỗi lặp ở đoạn b
Hoạt động 2
Sửa lỗi lẫn lộn các từ gần âm. Học sinh đọc bài tập, gạch dới các từ
dùng sai âm trong 2 câu a, b. ở bảng phụ
? Tại sao có lỗi dùng từ sai âm nh vậy.

I. Lỗi lặp từ


Đoạn a :
- Từ tre lặp 7 lần - Từ giữ lặp 4 lần
- Từ anh hùng lặp 2 lần Đoạn b: Truyện dân gian lặp 2 lần.
Tác dụng lặp ở đoạn a : tạo ra nhịp
điệu hài hòa cho một đoạn văn xuôi giàu chất thơ.
Tác dụng lặp ở đoạn b : lỗi lặp do diễn đạt kém.
Em rất thích đọc truyện dân gian vì truyện có nhiều chi tiết tởng tợng kì ảo.

II. Lẫn lộn giữa các từ gần âm


Câu a : Thăm quan = Tham quan Câu b : Nhấp nháy = mấp máy.
Do lẫn lộn giữa các từ gần âm. Từ có 2 mặt : hình thức nội dung
hai mặt này luôn gắn với nhau  Sai vỊ h×nh thøc  sai vỊ néi dung.
 Muốn tránh mắc lỗi dùng sai âm của từ,
i 71
? Qua đó em rút ra bài học gi?
Hoạt động 3
Hớng dẫn luyện tập HS lên bảng giải bài tập
Bài tËp 2 : HS lµm bµi tËp theo 3
nhóm
Hoạt động 4 :
Hóng dẫn học ở nhà
phát hiểu đúng nghĩa của từ.

III. Luyện tập


Bài tập 1 : Lợc bỏ từ ngữ lặp. a. Lan là một lớp trởng gơng mẫu nên
cả lớp đều rất quí mến. b. Sau khi nghe cô giáo kể, chúng tôi ai
cũng thích nhân vật trong chuyện ấy vì họ đều là những ngời có phẩm chất đạo đức
tốt đẹp.
c. Quá trình vợt núi cao cũng là quá trình con ngời trởng thành.
Bài tập 2 : a. Thay linh ®éng = sinh ®éng.
- Linh động : không rập khuôn, máy
móc các nguyên tắc. - Sinh động : gợi ra hình ảnh, cảm xúc,
liên tởng. b. Bµng quang = bµng quan
- Bµng quang : bäng chøa níc tiĨu. - Bµng quan : Dưng dng, thê ¬ nh ngêi
ngoµi cc. c. Thđ tơc = hđ tơc
- Thủ tục : Những qui định hành chính cần phải tuân theo.
- Hủ tục : Những thói quen lạc hậu cần bài trừ.
IV Hớng dẫn học ở nhà:
Chữa lỗi trong bài kiểm tra của mình
Rút kinh nghiệm giờ dạy.
. .
.
.
------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ngµy tháng năm 2008
Tiết 24 : Trả bài tập làm văn số 1.
Kể chuyện

A. Mục tiêu cần đạt.


i 72
1. Học sinh hiểu đợc u, nhợc điểm trong bài viết của mình, biết cách sửa chữa. 2. Củng cố một bớc về cách xây dựng cốt truyện, nhân vật, tình tiết, lời văn, bố cục một
câu chuyện. B. Tổ chức các hoạt động dạy học.
I. Hoạt động 1 : Nhận xét chung về các mặt u điểm, nhợc điểm.
1. Nội dung các truyện kể. - Việc chọn đề tài, chủ đề : Đại đa số các em đã biết chọn truyện để kể 1 trong 4
truyền thuyết đã học - Những bài có nội dung tèt : Trang , Lu Ly, ViƯt , ...
- Nh÷ng bài có nội dung cha đạt : Ngọc Anh , TÞnh , Tó Trinh , Dinh ... 2. NghƯ tht kể chuyện, viết truyện, trình bày bài làm.
- Có cốt truyện, nhân vật. - Hệ thống sự việc có nguyên nhân, diễn biến, kết quả, có móc nối xâu chuỗi mạch lạc,
hợp lí - Bố cục 3 phần.
- Lời kể chuyện : lời tác giả, ngời kể chuyện, lời nói của các nhân vật. II. Hoạt động 2 : Hớng dẫn chữa các lỗi tiêu biểu về các mặt trên.
- Học sinh tự chữa lỗi vào bài của mình. - Giáo viên theo dõi, hớng dẫn, bổ sung.
- Học sinh trao đổi bài cho nhau, đọc nhanh.
III. Hoạt đông 3 : Xây dựng dàn ý khái quát.
- Giáo viên nêu yêu cầu của đề. - Hớng dẫn học sinh hoàn thành dàn ý khái quát 3 phần.
IV. Hoạt động 4. Đọc bình bài hay, đoạn hay.
- Học sinh đọc Nêu lời bình, nhận xét của mình.
V. Hoạt động 5 : Híng dÉn lµm bµi tËp ë nhµ.
- Häc sinh tự sửa lỗi còn lại cho bài hoàn thiện. - Xây dựng dàn bài cho đề dự bị đã ra ở bài 6 trớc.
Rút kinh nghiệm giờ dạy.
. .
.
.
------------------------------------------------------------------------------------
i 73
Ngày soạn : 21008 Ngày dạy :
Tuần 7. Bài 7.
Tiết 25 - 26 : Văn học
Em bé thông minh.
Truyện cổ tích

A. Mục tiêu cần đạt.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu cần đạt. Chuẩn bị Mục tiêu cần đạt.

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×