Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Nhân vật Thạch Sanh Ng ời Những chiến công thần diệu

Nhân vật Thạch Sanh Ng ời Những chiến công thần diệu

Tải bản đầy đủ - 153trang

? Bố cục gồm mấy phần ?
Hoạt động 2
Hớng dẫn đọc - hiểu văn bản
? Nhân vật chính của truyện lµ ai ? ? Thc kiĨu nhân vật gì trong
trun cỉ tÝch ? ? Ngn gèc xt th©n cđa Thạch
Sanh có gì bình thờng và khác thờng ?
? ý nghÜa cđa viƯc giíi thiƯu ®ã ?
GV treo tranh ? Trong đời mình, Thạch Sanh đã lập
bao nhiêu chiến công ? Thử thống kế các chiến công đó ?
nhân vật chính Thạch Sanh. Thân bài : gồm các chặng
- Th¹ch Sanh kÕt nghĩa với Lý Thông.
- Thạch Sanh diệt chăn Tinh bị Lý Thông cớp công.
- Thạch Sanh diệt đại bàng cứu công chúa lại bị cớp công.
- Thạch Sanh diệt hồ tinh, cứu Thái tử, bị vụ oan, vào tù.
-Thạch Sanh giải oan. - Thạch Sanh chiến thắng quân 18
nớc ch hầu
Kết chuyện : - Th¹ch Sanh cíi công chúa, lên
ngôi vua.

II. §äc hiĨu c¸c chi tiếtcủa truyện

1. Nhân vật Thạch Sanh Ng ời


dũng sĩ dân gian.
-Bình thờng:
+ Là con của 1 gia đình nông dân tốt bụng.
+ Sống nghèo khổ bằng nghề kiếm củi. Khác thờng :
+ Do Ngọc Hoàng sai Thái tử xuống đầu
thai làm con. + Thạch Sanh đợc thiên thần dạy cho đủ
các môn võ nghệ và mọi phép thần thông.
ý nghĩa : + Thạch Sanh là con của ngời dân
th- ờng, cuộc đời và số phận rất gần gũi
với nhân dân. + Tô đậm tính chất kì lạ, đẹp đẽ cho
nhân vật lí tởng tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện. Ra đời kì lạ, khác th-
ờng lập chiến công. Những ngời bình thờng cũng là những con ngời có
phẩm chất, khả năng kì lạ, khác thờng.

2. Những chiến công thần diệu


i 67
? Cã thÓ nhËn xÐt nh thÕ nào về những chiến công của chàng ?
Mục ®Ých, tÝnh chÊt, mức độ, nguyên nhân thắng lợi
Học sinh làm việc theo nhóm.Nhìn tranh ,kể lại,và nhËn xÐt tõng chiÕn
c«ng cđa Thạch Sanh.
Có ý kiến cho rằng. Thạch Sanh là ngời dũng sĩ dân gian
bách chiến, bách thắng Em cã nhËn xÐt g× vỊ ý kiÕn đó ? Nguyên nhân nào
dẫn đến chiến công của Thạch Sanh ?
? Qua những thử thách, chiến công, Thạch Sanh đã bộc lộ những đức tính gì
đáng quí ?
? Chúng ta cho rằng, cây đàn thần, niêu cơm là 2 thứ vũ khí, phơng tiện, kì
diệu nhất. Vì sao vậy ? ? ý nghĩa của tiếng đàn kì diệu, niêu
cơm thần kì ở trong truyện ?
của Thạch Sanh.
- Chém chăn tinh, trừ hại cho dân, thu đợc bộ cung tên vàng.
- Diệt đại bàng, cứu công chúa. - Diệt hồ tinh, cứu thái tử con vua
Thủy Tề, đợc nhà vua tặng cây đàn thần.
- Đuổi quân xâm lợc 18 nớc ch hầu tiếng đàn, niêu cơm kì diệu.
Kẻ thù càng hung ác, xảo quyệt, thử thách càng to lớn, chiến công càng
rực rỡ vẻ vang, chính nghĩa càng sáng tỏ.
Thạch Sanh là ngời dũng sĩ dân gian bách chiến, bách thắng vì :
- Mục đích chiến đấu của chàng là luôn sáng ngời chính nghĩa : cứu ngời
bị hại, cứu dân, bảo vệ đất nớc. - Có sức khỏe tài năng vô địch
- Có trong tay những vũ khí, phơng tiện chiến đấu kì diệu.
Đức tính quí báu của Thạch Sanh:
-
Sự thật thà, chất phác. - Sự dũng cảm, tài năng.
- Lòng nhân đạo, yêu hòa bình.
Đây cũng những phẩm chất rất tiêu biểu cho nhân dân ta truyện đ-
ợc nhân dân yêu thích. Cây đàn thần : giúp nhân vật đợc
giải oan, giải thoát cứu công chúa, vạch mặt Lý Thông của tình yêu,
công lí chi tiết thần kì ớc mơ thực hiện công lí trong xã hội của nhân
dân.
Tiếng đàn: làm quân xâm lợc xin hàng đại diện cho cái thiện, tình yêu
chuộng hòa bình của nhân dân cảm hóa kẻ thù lòng nhân ái, ớc vọng
đoàn kết.
Niêu cơm : có khả năng phi thờng i
68
Thạch Sanh tài giỏi là vậy ? Nhng tại sao trong quan hệ với Lý Thông, Thạch
Sanh luôn tỏ ra ngờ nghệch, dại khờ, trung hậu quá đỗi ?
? Tại sao chàng luôn bị lừa mà vẫn không hề oán giận ?
? Có phải Thạch Sanh không biết căm thù ?
Học sinh thảo luận, phát biểu ? Em có nhận xét gì về sự đối lập
tính cách, hành động cảu 2 nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông.
Tiểu kết : giáo viên khái quát những phẩm chất của nhân vật Thạch Sanh.
Thạch Sanh là biểu tợng tut ®Đp cđa con ngêi ViƯt Nam trong cuéc sống lao
động và chiến đấu trong tình yêu và hạnh phúc gia đình.
? Em hãy cho biết trun cã kÕt cơc nh thÕ nµo ? Em cã nhận xét gì về kết
cục ấy ? quân giặc khâm phục tấm lòng
nhân đạo, tình yêu hòa bình của nhân dân ta.
Thạch Sanh là ngời nhân hậu, độ lợng, trong sáng vô cùng.
Luôn tin ngời, sẵn sàng giúp đỡ ngời bị hại, không bao giờ nghĩ tới
việc ngời đền ơn. Với yêu quái thẳng tay trừng trị,
với con ngời thì độ lợng, nhân ái. Giáo viên : trong trun cỉ tích
nhân vật chính diện, phản diện luôn t- ơng phản, đối lập về hành động và tính
cách đây là đặc ®iĨm x©y dùng nh©n vËt cđa thể loại.
- Sự đối lập giữa Thạch Sanh và Lý Thông là sự đối lập giữa thật thà và
xảo trá, vị tha và ích kỉ, thiện và ác.

3. Số phận các nhân vËt kh¸c trong trun.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhân vật Thạch Sanh Ng ời Những chiến công thần diệu

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×