Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Lời văn giới thiệu nhân vật Lời văn kể sự việc. - Thuỷ Tinh : đến sau mất Mị N- Đoạn văn Đoạn 1 : 2 câu ý chính C2 : Hùng

Lời văn giới thiệu nhân vật Lời văn kể sự việc. - Thuỷ Tinh : đến sau mất Mị N- Đoạn văn Đoạn 1 : 2 câu ý chính C2 : Hùng

Tải bản đầy đủ - 153trang

Dới sự hớng dẫn Hoạt động 1
Hớng dẫn HS tìm hiểu khái niệm lời văn , đoạn văn tự sự
GV treo bảng phụ , HS đọc 2 đoạn văn và trả lời câu hỏi:
? Đoạn văn 1, 2 giới thiệu những nhân vật nào ?
của giáo viên ? Giới thiệu sự việc gì ?
Kết quả hoạt động của học sinh

I. Lời văn, đoạn văn tự sự


1. Lời văn giới thiƯu nh©n vËt


VÝ dơ mÉu : Nh©n vËt : Vua Hùng, Mị Nơng,
Sơn Tinh, Thuỷ Tinh. Sự việc : Vua Hùng kén rể, 2 thần
đến cầu hôn Mị Nơng. Mục ®Ých : më trun, chn bÞ
cho diƠn biÕn chđ u của câu chuyện. - Câu 1 : giới thiệu các nhân vật.
- Câu 2 : Khả năng việc vua muốn kén rể xứng đáng.
Đoạn 2 - Câu 1 : Giíi thiƯu sù viƯc nèi tiÕp,
b¸o hiƯu sù xt hiƯn 2 nh©n vËt. - C©u 2, 3 : Giíi thiƯu cơ thĨ S¬n
Tinh.
? Thø tự các câu văn trong đoạn văn nh thế nào ? Có thể đảo lộn đợc không ?
Học sinh đọc đoạn văn 3. ? Các nhân vật có những hoạt động gì ?
- Câu 4, 5 : Giới thiệu cụ thĨ vỊ Thủ Tinh.
- C©u 6 : NhËn xÐt chung về 2 chàng. Không thể đảo lộn Vì nếu đảo
lộn ý đoạn văn sẽ thay đổi hoặc khó hiểu.

2. Lời văn kể sự việc. - Thuỷ Tinh : đến sau mất Mị N-


ơng đuổi theo Sơn Tinh - Hô mây, gọi gió ... dâng nớc.
- KÓ theo thø tù tríc sau, nguyên nhân kết quả, thời gian kết quả :
Lụt lớn, thành Phong Châu ... biển nớc.
Kết luận
- Văn tự sự là loại văn chủ yếu kể về ngời và việc.
- Kể về ngời là giới thiệu tên mặt, lai lịch, quan hệ, tính tình, tài năng, tình cảm
,
ý nghĩ, lời nói
i 63
? Các hoạt động đợc kể theo trình tự nào ?
Học sinh đọc ghi nhớ 1. GV kết luận vấn đề
? Khi kể ngời trong văn tự sự ta phải kể nh thế nào ?
? Kể việc nh thế nào ?
Xem lại 3 đoạn văn và cho biết : ? Mỗi đoạn gồm mấy câu.
? ý chính của từng đoạn. ? Mối quan hệ giữa các câu ?
? Em hiểu thế nào là chủ đề ? ? Thế nào là đoạn văn?
? Mối quan hệ giữa các câu trong một
đoạn văn ? Học sinh đọc ghi nhớ 2 ;
Hoạt động 2
Hớng dẫn luyện tập. Bài tập 1
: Học sinh đọc yêu cầu bài tập1 HS làm theo 3 nhóm
? ý chính của từng đoạn ?
- Kể việc là kể các hành động, việc làm, kết quả của hành động...

3. Đoạn văn Đoạn 1 : 2 câu ý chính C2 : Hùng


Vơng muốn kén rể. Đoạn 2 : 6 câu. ý chính : 2 thần đến
cầu hôn c6 Đoạn 3 : 3 câu ý chính. Thuỷ tinh
đánh Sơn tinh c1 Quan hệ giữa các câu rất chặt chẽ.
Câu sau tiếp câu trớc, hoặc làm rõ ý, nối tiếp hoạt động, nêu kết quả của hoạt
động.
Kết luận :
- Chủ đề : Mỗi đoạn văn thờng có một ý chính, diễn đạt bằng một câu gọi là câu chủ
đề.
- Các câu khác diễn đạt ý phụ dẫn đến ý chính đó, hoặc giới thiệu làm cho
ý chính nổi lên.
- Các câu trong đoạn văn có quan hệ chặt chẽ với nhau làm nổi bật ý chính của từng
đoạn.

II. Luyện tập


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lời văn giới thiệu nhân vật Lời văn kể sự việc. - Thuỷ Tinh : đến sau mất Mị N- Đoạn văn Đoạn 1 : 2 câu ý chính C2 : Hùng

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×