Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Híng dÉn häc ë nhµ

Híng dÉn häc ë nhµ

Tải bản đầy đủ - 153trang

Hoạt động 4
Hớng dẫn tổng kết, Luyện tập và đánh giá chung ý nghĩa truyện
GVcho học sinh thảo luận: ? Truyện
Sọ Dừa phê phán điều gì ? Đề cao điều gì ?
? Em học tập đợc gì về nghệ thuật kể chuyện của truyện
Sọ Dừa.
? Truyện ghi đợc những nét nào của cuộc sống nông thôn Việt Nam xa ?
Hoạt đông 5
Hớng dẫn học ở nhà
Học sinh làm bµi tËp 1, 2, 3 ë vë bµi tËp.
-
Muèn cã công lý trong cuộc đời
.

IV. Tổng kết- Luyện tập


1. ý nghĩa truyện - Phê phán tính độc ác kiêu kì, khinh


rẻ ngời nghèo và cách đánh giá con ng- ời chỉ nhìn qua bề ngoài.
- Đề cao giá trị chân chính của con ngời sự thông minh, tài giỏi, đạo đức
và việc đánh giá con ngời cần phải đợc chú ý đến phẩm chất bên trong.
- Đề cao lòng nhân ái của con ngời khiến cho ta có đợc sự cảm thông và
hiểu đúng đợc phẩm chất của con ngời, làm thăng hoa những vẻ đẹp tiềm ẩn
của họ
- Đề cao tinh thần lạc quan của ngời lao động ; cuộc đời sẽ đổi thay, công lí
sẽ chiến thắng.

2. Nghệ tht - Trun cã nhiỊu chi tiÕt li k×, k× lạ


hoang đờng làm câu chuyện hấp dẫn, gấy hứng thú cho ngời đọc
- Câu chuyện phát triển tự nhiên, từ thấp, lên cao hứng thú cho ngời đọc
- Ghi lại những cảnh quen thuộc của cuộc sống nông thôn Việt Nam : tiếng
gà gáy, tiếng sáo mục đồng, cảnh đàn bò gặm cỏ.

3. Ghi nhớ : SGK


V. Hớng dẫn học ở nhà


- Vì sao nhân dân ta yêu thích truyện Sọ Dừa ?
- Kể diễn cảm truyện - Soạn bài
Thạch Sanh

Rút kinh nghiệm giờ dạy.
. i
57
. .
.
------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ngµy tháng năm 2008
Tiết 19 : tiếng việt :
Từ nhiều nghĩa và hiện tợng chuyển nghĩa của từ

A. Mục tiêu cần đạt


: Sau khi học xong bài , học sinh cần nắm
1. Kiến thức : - Khái niệm từ nhiều nghĩa.
- Hiện tợng chuyển nghĩa cđa tõ - NghÜa gèc vµ nghÜa chun cđa tõ.
2. Kĩ năng : nhận biết từ nhiều nghĩa, phân biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng âm, giải thích hiện tợng chuyển nghĩa.
3. Thái độ : Yêu quý tiếng Việt

B. Chuẩn bị :


Bảng phụ, Từ điển Tiếng Việt

C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học. 1


. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : Nghĩa của từ là gì ? Giải nghĩa các từ sau : ghẻ lạnh , đi ,
chứng giám . Những từ đó đợc giải nghĩa bằng cách nào Làm bài tập SGK
3. Bµi häc Giíi thiƯu bµi
: 025 n
Khi mới xuất hiện, từ thờng đợc dùng với một nghĩa nhất định. Khi xã hội phát triển, nhận thức con ngêi ph¸t triĨn, nhiỊu sù vËt cđa thùc tÕ kh¸ch quan đợc
con ngời khám phá, vì vậy nảy sinh nhiều khái niệm mới. Để có tên gọi cho những sự vật mới đợc khám phá, biểu thị khái niệm mới đợc nhận thức đó, con ngời có thể
có hai cách.
- Tạo ra một từ mới để gọi sự vật. - Thêm nghĩa mới vào cho những từ đã có sẵn.
Theo cách thứ 2 này, những từ trớc đây chỉ có một nghĩa nay lại đợc mang thêm nghĩa mới, vì vậy nảy sinh ra hiện tợng nhiều nghĩa của từ. Vậy để hiểu thế
nào là từ nhiều nghĩa, là hiện tợng nhiều nghĩa của từ tiết 19 bài học hôm nay cô trò ta cùng tìm hiểu.
Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh i
58

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Híng dÉn häc ë nhµ

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×